Nr 83/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 83/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 października 2013 roku

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.  Wprowadza się Szczegółowe zasady i tryb udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwane daje Zasadami, stanowiące załącznik do Zarządzenia.

2.  Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

1) nauczyciel akademicki – pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego
    zatrudnionego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

2) rada wydziału – radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub radę jednostki, o której
    mowa w ust. 3,

3) przewodniczący rady wydziału – dziekana lub przewodniczącego rady jednostki, o której
    mowa w ust. 3.

3.  Przepisy odnoszące się do wydziału mają zastosowanie do Studium Języków Obcych i do Studium Wychowania Fizycznego.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Kadr.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2013
 z dnia 4 października 2013 roku

 

 Szczegółowe zasady i tryb udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Płatny urlop dla celów naukowych może otrzymać:

1) mianowany nauczyciel akademicki - w wymiarze do roku, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie;

2) nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską – w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

 

§ 2

1.    Urlopów, o których mowa w § 1 udziela się na wniosek nauczyciela akademickiego.

2.  Wniosek o udzielenie urlopu dla celów naukowych składa się na formularzu. Wzór wniosku o udzielenie urlopu dla celów naukowych mianowanemu nauczycielowi akademickiemu stanowi załącznik nr 1. Wzór wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego nauczycielowi akademickiemu przygotowującemu rozprawę doktorską stanowi załącznik nr 2.

3.    Do wniosku o udzielenie urlopu dla celów naukowych mianowanemu nauczycielowi akademickiemu należy załączyć:

1)   harmonogram przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych przewidzianych do realizacji w trakcie urlopu, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 3,

2)      wykaz przewidywanych efektów końcowych,

3)  wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dorobek publikacyjny lub/ i artystyczny, wykaz realizowanych projektów badawczych, wykaz patentów, wdrożeń, efekty współpracy międzynarodowej oraz z podmiotami gospodarczymi,

4)    zobowiązanie do niewykonywania pracy w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy, w czasie trwania urlopu,

5)      inne dodatkowe dowody uzasadniające cel i potrzebę udzielenia płatnego urlopu naukowego.

4.    Do wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego nauczycielowi akademickiemu przygotowującemu rozprawę doktorską należy załączyć:

1)     dokumenty wskazane w ust 3,

2)     zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego,

3)     opinię promotora.

5. Podstawę uzyskania urlopu naukowego stanowi szczegółowy harmonogram przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych przewidzianych do realizacji w trakcie urlopu oraz wykaz przewidywanych efektów końcowych.

6.   Warunkiem otrzymania urlopu jest uzyskanie pozytywnej opinii kierownika jednostki organizacyjnej, rady wydziału, na którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki oraz Senackiej Komisji Nauki.

 

§ 3

1.  Wniosek o udzielenie urlopu dla celów naukowych należy złożyć do Rektora za pośrednictwem rady wydziału, na którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki, w terminie do 15 maja.

2.  Przewodniczący rady wydziału przekazuje Rektorowi listę nauczycieli akademickich ubiegających się o urlop dla celów naukowych wraz z wnioskami o udzielenie urlopu do dnia 30 maja.

3.  Rektor udziela urlopów, o których mowa w § 1, po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji Nauki w terminie do 30 czerwca.

4.  Nauczyciel akademicki może otrzymać urlop, o którym mowa w § 1, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia pracy w zatrudniającej go jednostce organizacyjnej.

5.  Pracownicy korzystający z urlopów o których mowa w § 1 nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy.

6.  Naruszenie przez pracownika obowiązku o którym mowa w ust. 5 skutkuje odwołaniem pracownika z urlopu.

 

§ 4

1. Podstawą pozytywnego rozliczenia płatnego urlopu naukowego jest sprawozdanie końcowe z realizacji przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych w trakcie urlopu sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 4.

2.  Sprawozdanie końcowe należy złożyć do Rektora w ciągu 30 dni od daty zakończenia płatnego urlopu naukowego, po uprzednim uzyskaniu opinii kierownika jednostki organizacyjnej,
w której zatrudniony jest pracownik oraz w przypadku nauczycieli akademickich przygotowujących rozprawę doktorską po uprzednim uzyskaniu opinii promotora.

3.  Sprawozdanie końcowe zatwierdza Rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Senackiej Komisji Nauki.

4.  Niezłożenie sprawozdania końcowego w terminie wskazanym w ust 2 lub uzyskanie negatywnej opinii Senackiej Komisji Nauki skutkuje odmową przyznania nagród oraz podwyżek wynagrodzenia pracownika na okres 3 lat.

 

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o udzielenie płatnego urlopu dla celów naukowych mianowanemu nauczycielowi akademickiemu

Załącznik nr 2 – wzór wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 3 – wzór harmonogramu przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych przewidzianych do realizacji w trakcie urlopu

Załącznik nr 4 wzór sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych w trakcie urlopu

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.10.2013
Data publikacji:
07.10.2013 07:13
Data aktualizacji:
07.10.2013 08:09
Liczba wyświetleń:
2975
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr83zasadyprzyznawaniaurlopownaukowych.doc103 KB
Zal1.docx14.15 KB
Zal2.docx15.25 KB
Zal3.docx11.04 KB
Zal4.docx13.66 KB