Nr 47/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w UWM w Olsztynie, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych...

 
Decyzja Nr 47/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 września 2013 roku
 
 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych,
w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U.
z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku, otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie
wg następujących stawek:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę wykładu, ćwiczeń, seminariów (w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy
lub tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący, profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

110,00

2.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora
lub stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki

90,00

3.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, asystent, wykładowca, lektor, instruktor

80,00

 

§ 2

Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej: licencjackiej lub inżynierskiej w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku, po jej pozytywnej ocenie przysługuje wynagrodzenie wg stawki za jedną godzinę dydaktyczną określonej dla danego stanowiska:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę dydaktyczną z tytułu prowadzenia pracy licencjackiej lub inżynierskiej (w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący, profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

75,00

2.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

60,00

 
 

§ 3

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu lub Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Poznaniu, otrzymują
za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek, z zastrzeżeniem zapisu § 4:

 

Lp.

Stanowisko
Stawka za godzinę wykładu, ćwiczeń, seminariów
(w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący, profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

110,00

2.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora
lub stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki

90,00

3.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego doktora lub stopnia w zakresie sztuki, asystent, wykładowca, lektor, instruktor

80,00

 

§ 4

Osoby prowadzące ćwiczenia terenowe w Olsztynie, dla studentów studiów niestacjonarnych
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu lub Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Poznaniu otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę ćwiczeń (w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący, profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

54,00

2.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora
lub stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki

49,00

3.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego doktora lub stopnia w zakresie sztuki, asystent, wykładowca, lektor, instruktor

32,00

 

§ 5

Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej - inżynierskiej w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym
w Toruniu lub Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Poznaniu, po jej pozytywnej ocenie przysługuje wynagrodzenie wg następującej stawki za jedną godzinę dydaktyczną określonej dla danego stanowiska:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę dydaktyczną
z tytułu prowadzenia pracy inżynierskiej (w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący,
profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora
albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

75,00

2.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora
lub stopień doktora w zakresie sztuki,
starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki

60,00

 

§ 6

Za prowadzenie pracy dyplomowej: licencjackiej lub inżynierskiej przysługuje wynagrodzenie, obliczone
wg zasady: 2 godziny x stawka za jedną godzinę dydaktyczną określoną dla danego stanowiska.

 

§ 7

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku, z uwzględnieniem zapisu ust. 2.
Stawki, o których mowa w § 1 stosuje się do obliczania wynagrodzenia osób, prowadzących we wrześniu 2013 roku zajęcia dydaktyczne, przewidziane planem studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.09.2013
Data publikacji:
03.10.2013 10:46
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:40
Liczba wyświetleń:
2927
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja47stawkizamiejscowe.doc67.5 KB