konkurs na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac

Strona została usunięta dnia: 19 wrzesień, 2013 - 07:28

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Kierownika Biura Kadr i Płac

 

Przewidywany rodzaj zatrudnienia: w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do końca 2014 r., z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

- etap drugi – rozmowy kwalifikacyjne.

 Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

  kierowanie pracą biura i podległych pracowników; organizowanie i koordynowanie obsługi kadrowo-płacowej na Uniwersytecie; wdrażanie nowoczesnych technik obsługi w zakresie pracy biura; organizowanie naboru pracowników z wykorzystaniem nowoczesnych technik HR; nadzór nad sporządzaniem umów pracowniczych i innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem i przebiegiem zatrudnienia wszystkich grup pracowniczych; organizowanie obsługi systemu oceny pracowników; tworzenie wewnętrznych regulacji dotyczących obsługiwanego obszaru, w tym dotyczących systemu motywacyjnego pracowników; nadzór i współpraca nad prawidłowym naliczaniem płac i przygotowaniem wszelkich wypłat pracowniczych; sporządzanie planów regulacji płac, podwyżek i przeszeregowań; nadzór nad prowadzeniem wszelkich formalności emerytalno-rentowych pracowników oraz spraw związanych z gospodarowaniem funduszem socjalnym w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne; śledzenie zmian w przepisach prawa i ich interpretacja dla potrzeb Uniwersytetu; przygotowywanie wszelkich  materiałów oraz sporządzanie analiz dotyczących zatrudnienia i płac w tym danych do celów statystycznych GUS, PFRON; prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.

Wymagania kwalifikacyjne:

Niezbędne wymagania:

·        wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne),

·        doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

·        znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz innych dotyczących spraw kadrowych i płacowych oraz emerytalno-rentowych,

·        znajomość przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zagadnień związanych z obszarem funkcjonowania szkolnictwa wyższego,

·        doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą kadr i płac.

Dodatkowe wymagania:

·        znajomość obsługi informatycznych systemów kadrowo-płacowych,

·        podstawowa znajomość przepisów i zagadnień związanych z obsługą spraw socjalnych pracowników (ZFŚS),

·        umiejętność pracy w zespole, w tym organizowania pracy własnej i pracowników,

·        zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, odporność na stres,

·        łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikatywność,

·        umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność i dokładność.

 

Oferta powinna zawierać:

·       szczegółowe CV z opisem doświadczenia w wymaganym obszarze,

·       list motywacyjny,

·       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

·       oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania na http://bip.uwm.edu.pl/node/969)

·     oświadczenie o niekaralności oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności lub doświadczenie.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Prorektora ds. Kadr UWM (lub przesłać na wskazany adres) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: Kierownik Biura Kadr i Płac”; Rektorat UWM, pok. 112, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, tel. +48 895233567 – w terminie do dnia 4 października 2013 r. do godziny 15:00 (w przypadku przesyłek listowych liczy się data wpływu do Uczelni). Oferty przesłane lub doręczone osobiście po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)".

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
PROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSK
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.09.2013
Data publikacji:
18.09.2013 08:15
Data aktualizacji:
19.09.2013 07:28
Liczba wyświetleń:
4441
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument