Nr 75/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 75/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 września 2013 roku

 

w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2012-2016 oraz uchylenia Zarządzenia Nr 10/2010 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w związku z Zarządzeniem Nr 70/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządzam co następuje:

§ 1

1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się skład i tryb powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
1) W skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą:
a) przewodniczący,
b) po jednym nauczycielu akademickim reprezentującym każdą podstawową jednostkę
    organizacyjną Uniwersytetu, przy zachowaniu zasady reprezentatywności dziedzin
    naukowych,
c)  przedstawiciele reprezentujący jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe,
d) dwóch studentów, wskazanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,
e) jeden doktorant, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów,
f)  przedstawiciel jednostki administracyjnej Uniwersytetu, której zakres działania obejmuje|
    prowadzenie kontroli i audytów.
2) Członków Uczelnianego Zespołu, w tym przewodniczącego, powołuje Rektor na okres kadencji
     organów UWM.”.
 
 
2. W § 1 uchyla się ust. 3.
 
3. Dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2 Do zakresu działania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należy:

1) przygotowanie i doskonalenie uczelnianych dokumentów dotyczących Wewnętrznego Systemu
    Zapewniania Jakości Kształcenia:
a)  wzorów kwestionariuszy ankiet oceny podmiotów i obszarów procesu dydaktycznego, m.in.
    oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego, oceny przedmiotu, monitorowania
    karier absolwentów, opinii pracodawców o programach kształcenia, etc.,
b)  procedury przeprowadzania samooceny funkcjonowania podstawowej jednostki
    organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej,
c)  procedur ewaluacji oraz doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości
    Kształcenia,
2) wspieranie i monitorowanie działalności zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia
    funkcjonujących na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych,
3) przedstawianie Senatowi UWM, corocznie do dnia 31 stycznia, sprawozdania z oceny jakości
    kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT,  a także przedstawianie 
   
rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania
    Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.”.
 
4. Dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3 Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z Biurem ds. Kształcenia – Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia oraz Zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonującymi
w podstawowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych
w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.”.

 

5. § 2 staje się §4 w dotychczasowym brzmieniu.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.09.2013
Data publikacji:
16.09.2013 09:41
Data aktualizacji:
19.12.2013 14:00
Liczba wyświetleń:
3143
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz75zmZarzNr912012.pdf898.86 KB