Nr 74/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola wewnętrzna”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 74/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola wewnętrzna”

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 3 ust. 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola wewnętrzna” wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

     „3. O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.”

2.  w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

     „4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.”

  1. w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

     „5. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 3600,00 zł.”

  1. w § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

     „6. Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.”

  1.  § 2 otrzymuje brzmienie:

          „Studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.”

6.  uchyla się § 3.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.08.2013
Data publikacji:
10.09.2013 09:47
Data aktualizacji:
10.10.2013 11:35
Liczba wyświetleń:
1970
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz74studiapodyplomzmwysczesnegoAudytwewn.doc33.5 KB