Nr 70/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 70/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 66 ust. 2, pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 ze. zm.), § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2011 roku, Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 56 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”, Uchwałą Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie oraz Uchwałą Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu inicjowania i koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie, zwanego dalej WSZJK, powołuje się Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.

                                                              

§ 2

Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia podejmują działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie w obszarach określonych Uchwałą Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

§ 3

1.    W skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą:

1)   przewodniczący,

2)   po jednym nauczycielu akademickim reprezentującym każdą podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, przy zachowaniu zasady reprezentatywności dziedzin naukowych,

3)   przedstawiciele reprezentujący jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe,

4)   dwóch studentów, wskazanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,

5)   jeden doktorant, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów,

6)   przedstawiciel jednostki administracyjnej Uniwersytetu, której zakres działania obejmuje prowadzenie kontroli i audytów.

2.    Członków Uczelnianego Zespołu, w tym przewodniczącego, powołuje Rektor na okres kadencji organów UWM.

 

§ 4

1. Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należy:

1)    przygotowanie i doskonalenie uczelnianych dokumentów dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia:

a)     wzorów kwestionariuszy ankiet oceny podmiotów i obszarów procesu dydaktycznego, m.in. oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego, oceny przedmiotu, monitorowania karier absolwentów, opinii pracodawców o programach kształcenia, etc.,

b)     procedury przeprowadzania samooceny funkcjonowania podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej,

c)     procedur ewaluacji oraz doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

2)    wspieranie i monitorowanie działalności zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonujących na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych,

3)    przedstawianie Senatowi UWM, corocznie do dnia 31 stycznia, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT, a także przedstawianie rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

2. Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z Biurem ds. Kształcenia – Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia oraz Zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonującymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

§ 5

1. W celu efektywnej realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1 Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, w porozumieniu z Rektorem, może:

1)    powoływać komisje oraz zespoły eksperckie stałe i doraźne, określając cel powołania, skład oraz zakres działań i czas ich realizacji,

2)    zapraszać do stałej lub doraźnej współpracy ekspertów z Uniwersytetu, jak również spoza Uniwersytetu.

 

§ 6

1.    W skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia lub odpowiednio Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej wchodzą:

1)   przewodniczący,

2)    przedstawiciele nauczycieli akademickich jednostki/przedstawiciele jednostki,

3)  przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,

4)  przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów,

2.    Członków Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, w tym przewodniczącego powołuje odpowiednio Dziekan/Kierownik jednostki na okres kadencji organów UWM.

3.    W celu efektywnej realizacji zadań, Dziekan/Kierownik jednostki może powołać dodatkowych członków Zespołu.

 

§ 7

1.    Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 6 należy:

1) wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów i procedur zapewniania jakości w jednostkach,

2) przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej, corocznie do 30 listopada, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT,

3) przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

4) upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej lub jednostce ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej.

2. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia lub odpowiednio Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej współpracuje z Biurem ds. Kształcenia – Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

§ 8

1.    Jednostką administracyjną koordynującą działania związane z monitorowaniem i zapewnianiem jakości kształcenia w Uniwersytecie jest Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia.

2.    Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia współpracuje z:

1)   organami jednoosobowymi i kolegialnymi Uniwersytetu, osobami bezpośrednio koordynującymi oraz nadzorującymi organizację i przebieg procesu dydaktycznego, a także jednostkami administracyjnymi uczelni, w obszarach procesu dydaktycznego objętych analizą i oceną oraz w zakresach określonych procedurami zapewniania jakości kształcenia,

2)   jednostkami administracyjnymi Uniwersytetu, których merytoryczny obszar funkcjonowania wyznacza działania audytowe,

3)   Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Zespołami ds. Zapewniania Jakości Kształcenia funkcjonującymi w podstawowych oraz ogólnouczelnianych i międzywydziałowych jednostkach w obszarze objętym ich zakresem działania, ze szczególnym uwzględnieniem procedury przeprowadzania badań ankietowych oraz zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

4)   instytucjami akredytacyjnymi krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie.

3.    Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia nadzoruje prowadzenie badań ankietowych i odpowiada za upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia w Uniwersytecie.

 

§ 9

1.    System badań ankietowych swoim zakresem obejmuje obszary i elementy wyodrębnione w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

2.    Badania ankietowe prowadzone są z wykorzystaniem:

1)           ankiet ogólnouczelnianych,

2) ankiet jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, o których mowa w § 1, w tym kwestionariuszy ocen pracowników naukowo-dydaktycznych.

3.    Harmonogram badań ankietowych prowadzonych w skali Uniwersytetu oraz w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1, zgodny jest z harmonogramem prac objętych daną procedurą.

4.    Wyniki badań ankietowych są jednym z elementów sprawozdania z oceny własnej jednostki i samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej.

 

§ 10

1.    W celu oceny przydatności i skuteczności WSZJK, osoby odpowiedzialne za wprowadzenie i funkcjonowanie Systemu, przeprowadzają corocznie jego przegląd, uwzględniający:

1)    analizę audytów i działań poaudytowych,

2)    aktualność założeń w stosunku do zmieniającego się ustawodawstwa, zmieniających się oczekiwań i wymagań zainteresowanych stron oraz stopień realizacji celów, określonych w WSZJK,

3)    opinie interesariuszy WSZJK,

4)    doświadczenia zdobyte w wyniku prowadzonych działań projakościowych,

5)    analizę raportów z badań prowadzonych w kierunku oddziaływania WSZJK na interesariuszy Systemu.

2.    Z oceny Uczelnianego WSZJK sporządzany jest protokół przeglądu, obejmujący zalecenia do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych z jednoczesnym wskazaniem organów lub zespołów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

3.    Protokół z przeglądu Uczelnianego WSZJK sporządza Biuro ds. Kształcenia - Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszego zarządzenia.

4.    Wnioski wynikające z przeglądu przedstawia Senatowi Akademickiemu, właściwy prorektor ds. kształcenia w terminie do dnia 31 stycznia.

 

§ 11

Sprawozdania z audytów oceny własnej opracowane przez Zespoły, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia są jawne i publikowane na stronie internetowej Uniwersytetu, i na stronach jednostek organizacyjnych, odpowiednio: podstawowych, ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.

 

§ 12

Opis podstaw formalno-prawnych zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie oraz dokumentacji i procedur regulujących zasady funkcjonowania WSZJK w UWM w Olsztynie zawarty jest w publikacji pt.: „Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” autorstwa Ireny Kozłowskiej, rok wydania 2009.

 

§ 13

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.08.2013
Data publikacji:
09.09.2013 13:17
Data aktualizacji:
11.10.2013 07:58
Liczba wyświetleń:
3830
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz70nowySystemZapewnJakoKszta.doc89 KB