Nr 69/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2013/2014

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 69/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz.1447), zarządza się, co następuje:

§ 1

Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Rektora. 

§ 2

Wydziałowy kierownik studenckich praktyk, z wyłączeniem praktyk związanych z pracą dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), z tytułu wykonywania prac administracyjnych i organizacyjnych, otrzymuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł (brutto) za grupę składającą się ze 100. i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów. Jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc, to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).

§ 3

Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł (brutto) za grupę składającą się z 24. i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów. Jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc, to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).  

§ 4

Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zapewnia kadrę, o której mowa w § 2 i w § 3.

§ 5

1.    Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej - nauczyciel szkoły lub innej jednostki dydaktyczno-wychowawczej otrzymuje:

1) za wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad studentami podczas odbywania praktyk pedagogicznych ciągłych, kwotę w wysokości – 40 zł za każdy tydzień praktyki 1 studenta,

2)  za wykonanie obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny zajęć z udziałem 1 grupy studenckiej podczas odbywania praktyk śródrocznych, kwotę w wysokości – 30 zł za efektywne zajęcia pokazowe dla studentów.

2.    Kwoty, o których mowa w ust.1 przysługują za okres trwania praktyki i wypłacane są na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej, którą należy zarejestrować w Dziale Płac przed rozpoczęciem praktyki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.08.2013
Data publikacji:
09.09.2013 13:12
Data aktualizacji:
11.10.2013 07:59
Liczba wyświetleń:
2898
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz69wynagrodzeniepraktyki2012-2013.doc41 KB