Nr 68/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie praktyk studenckich

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 68/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie praktyk studenckich

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz.U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1233), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 631), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131), Uchwały Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie (z późn.zm), Uchwały Nr 906 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia (z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 78 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn, prowadzonych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ustala się zasady realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2013/2014, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2013

 z dnia 28 sierpnia 2013 roku

 

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

 

1.    Praktyki realizowane są zgodnie z programem kształcenia i planem studiów danego kierunku studiów, uwzględniających wymagania kształcenia praktycznego określone odrębnymi przepisami.

2.    Rodzaj praktyki, formę, czas trwania i termin realizacji określa program kształcenia i plan studiów danego kierunku.

3.    Dziekan, ze środków przyznanych wydziałowi na realizację procesu dydaktycznego wydziela niezbędne środki do przeprowadzenia planowanych praktyk oraz odpowiada za ich właściwe wykorzystanie i rozliczenie. Ostateczny termin rozliczenia finansowego praktyk ustala się na 30 listopada 2014 roku.

4.    Dziekan na podstawie upoważnienia Rektora zawiera umowę z pracodawcą. Wzory druków umów stanowią załączniki 1 i 2 do niniejszych Zasad.

5.    Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 4 przez właściwego prodziekana na mocy udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa.

6. Realizacja praktyk odbywa się na podstawie zawartej umowy.

7. Umowa, powinna określać w szczególności rodzaj praktyki, czas jej trwania i program praktyki.

8. Studentów realizujących praktyki obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, a na praktykach pedagogicznych (ciągłych) 30-godzinny tydzień pracy.

9. Nadzór merytoryczny nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje dziekan. W celu sprawowania nadzoru nad organizacją i przebiegiem praktyk, rada wydziału może powołać wydziałowego kierownika praktyk studenckich, spośród nauczycieli akademickich, określając na piśmie jego obowiązki.

10.  Dziekan może wyznaczyć opiekuna (opiekunów) studenckich praktyk spośród nauczycieli akademickich oraz określić na piśmie zakres jego (ich) obowiązków w zakresie nadzoru dydaktyczno-wychowawczego.

11.  Wydziałowy kierownik praktyk oraz opiekun studenckich praktyk otrzymują dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie określone odrębnym zarządzeniem Rektora. Dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie przysługuje pod warunkiem wykonania pełnego wymiaru pensum dydaktycznego lub po uzupełnieniu niedoboru pensum liczbą godzin dydaktycznych zgodnie z przepisami określonymi Uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych obowiązującą w danym roku akademickim.

12.  Dziekan może wyrazić zgodę na realizację praktyki w kraju lub za granicą, jeżeli jej program spełnia wymagania praktyki wynikającej z programu kształcenia.

13.  Dziekan może wyrazić zgodę na realizację praktyki w trakcie roku akademickiego, jeżeli praktyka realizowana będzie w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

14.  Praktykę, o której mowa w pkt. 13, student może realizować w:

1) jednostkach uczelnianych, z wyłączeniem eksperymentalnych laboratoriów działających w ramach instytutów/katedr/zakładów, jeżeli praktykę realizują programowo specjaliści z uczelni,

2) uczelnianych klinikach, szpitalach i przychodniach,

3) lecznicach weterynaryjnych,

4) szkołach, placówkach opiekuńczych oraz innych jednostkach, prowadzących działalność pedagogiczną lub socjalną.

15.  Student zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

16.  Uczelnia pokrywa następujące koszty praktyk oraz ćwiczeń terenowych odbywanych poza miejscem stałego zamieszkania:

 1) z tytułu zakwaterowania (w tym również w domach studenckich, jeżeli zakład pracy nie zapewnia bezpłatnego lokalu) wg kosztów rzeczywistych, nie większych jednak od kwoty 8,00 zł za jeden nocleg w okresie odbywania praktyki,

 2) z tytułu jednokrotnego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania lub siedziby Uczelni do miejsca praktyki i z powrotem najtańszym środkiem lokomocji publicznej
z uwzględnieniem ulg – trasą najkrótszą.

17.  Koszty, o których mowa w pkt. 16 rozliczane są na podstawie imiennej listy wypłat zatwierdzonej przez dziekana wydziału:

 1) zakwaterowania – na podstawie rachunku wystawionego imiennie na studenta,

 2) przejazdu - na podstawie biletów za przejazd z uwzględnieniem przysługujących ulg.

 Wzór listy wypłat stanowi załącznik 3 do niniejszych Zasad.

18.  W przypadku zakwaterowania studentów w Domach Studenckich należących do Fundacji „Żak” – Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie, rozliczenie kosztów zakwaterowania studentów z Fundacją „Żak” następuje na podstawie faktur VAT,
z uwzględnieniem zapisu w pkt. 16 ppkt. 1.

19.  Studentowi nie przysługują żadne świadczenia od uczelni z tytułu realizacji praktyki, jeżeli:

 1) jest właścicielem, współwłaścicielem lub udziałowcem podmiotu gospodarczego (zakładu pracy/instytucji), w którym odbywa praktykę,

 2) odbywa praktykę za granicą,

 3) odbywa praktykę w trakcie roku akademickiego.

20.  Zasady realizacji „praktyk wymiennych” odbywanych przez studentów cudzoziemców, przyjeżdżających do UWM z innych uczelni są analogiczne, chyba, że dziekan zobligowany umowami międzyuczelnianymi, postanowi inaczej. „Praktyki wymienne” finansowane są ze środków dydaktycznych wydziału.

21.  Poza praktykami wynikającymi z programu kształcenia, dopuszcza się możliwość organizowania dla studentów praktyk dodatkowych, które mogą być realizowane na koszt własny studenta lub poprzez udział studenta w programie finansowanym
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych.

22.  Realizacja praktyk dodatkowych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych, prowadzona jest zgodnie z przepisami określonymi w odrębnych regulaminach.

23.  Praktyka dodatkowa realizowana na własny koszt studenta organizowana jest na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana. Przed złożeniem wniosku, student w porozumieniu z wydziałowym kierownikiem praktyk lub opiekunem praktyk studenckich uzgadnia termin i ramowy program realizacji praktyki.

24.  Po zaakceptowaniu wniosku studenta, dziekan podpisuje umowę z pracodawcą i kieruje studenta na praktykę, określając program oraz czas trwania praktyki. Odbycie przez studenta dodatkowej praktyki potwierdza zaświadczenie wydane przez pracodawcę.

25.  W sprawach szczególnych, nie uwzględnionych w niniejszych zasadach, decyzję podejmuje Rektor lub właściwy prorektor na wniosek dziekana.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2013
Data publikacji:
09.09.2013 13:07
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:00
Liczba wyświetleń:
5858
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz68praktyki studenckie.doc69.5 KB
Załącznik tabela praktyki41.5 KB
Załącznik wzory umów68.5 KB