Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Zarządzenie Nr 71/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie   zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.      W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadzam Zasady zawierania umów cywilnoprawnych, których treść określa załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Zasady obiegu, kontroli i przechowywania dokumentacji dotyczącej umów cywilnoprawnych określa Instrukcja obiegu, kontroli i przechowywania dokumentacji dotyczącej umów cywilnoprawnych (umów o dzieło i umów zlecenia) stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Prorektorom, Kanclerzowi i Dziekanom w odniesieniu do umów zawieranych w realizacji zadań objętych ich zakresem działania.

 

§ 3

1.      Traci moc Zarządzenie Nr 21 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 września 2006r.  w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów, Zarządzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora UWM Nr 21/2006 oraz Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2013

 z dnia 28 sierpnia 2013 roku

 

 Zasady zawierania umów cywilnoprawnych

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie

 

§ 1

Zasady ogólne

1.        W celu realizacji zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz   inne osoby uprawnione, działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Rektora, mogą zawierać umowy cywilnoprawne tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło.

2.        Umowy należy sporządzać z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i rzetelności wydatkowania środków finansowych.

3.        Umowy powinny zabezpieczać  interes Uniwersytetu.

4.        Czynności wynikające z zakresu obowiązków pracowników Uniwersytetu nie mogą być przedmiotem umów cywilnoprawnych.

5.        Osoba zawierająca umowę na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację  umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

6.        Nie wolno zawierać  umów cywilnoprawnych z pracownikami Uniwersytetu przebywającymi na zwolnieniach lekarskich, urlopach dla poratowania zdrowia i urlopach bezpłatnych.

7.        Umowy z kierownikami jednostek organizacyjnych zawiera odpowiednio Rektor, Kanclerz, Prorektor, Dziekan z zachowaniem zależności służbowej.

 

§ 2

Umowa o dzieło

1.      W myśl przepisów Kodeksu cywilnego (art. 627) przez umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie, zwany dalej Wykonawcą,  zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Przedmiotem umowy o dzieło jest nie sama czynność, lecz określony jej rezultat, czyli dzieło, które Wykonawca  ma wykonać. Zamówione dzieło powinien wykonywać osobiście.      

2.      Rezultat umowy o dzieło może być materialny lub niematerialny:

1)        rezultat materialny polega na wytworzeniu nowych przedmiotów z materiałów należących do Zamawiającego lub Wykonawcy zamówienia (np. zbudowanie prototypu urządzenia, zbudowanie stanowiska badawczego),

2)        rezultat niematerialny to przede wszystkim dzieła objęte prawem autorskim tj. utwory, do których zastosowanie mają przepisy prawa autorskiego.

Utwór stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Postać, w jakiej utwór zostanie przekazany, musi być ustalona w umowie zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych   (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). Musi być oryginalny tzn. zawierać nowe, nieistniejące wcześniej wartości. W dziele powinny występować nowe, wymyślone przez twórcę elementy. O indywidualności dzieła można mówić, kiedy takie dzieło nie powstało wcześniej i jest mało prawdopodobne stworzenie go w przyszłości przez inną osobę.

3.      Wykonawca zamówienia na podstawie umowy o dzieło ponosi odpowiedzialność zarówno za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, jak i za wynik pracy oraz za wady ujawnione po przyjęciu dzieła.

4.      Roszczenia wynikające z umowy o dzieło ulegają przedawnieniu z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła.

5.      Protokolarnego odbioru dzieła dokonuje osoba posiadająca upoważnienie Rektora, na podstawie którego zawarła umowę z Wykonawcą, nie później niż 14 dni od daty przekazania dzieła przez Wykonawcę  zamówienia.

6.      Wypłata wynagrodzenia następuje po wykonaniu dzieła i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego.

7.      Dzieło należy przechowywać w jednostce  organizacyjnej zamawiającej przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku do celów kontroli podatkowej. Okres przechowywania dzieła powinien ulec wydłużeniu w przypadku wykorzystywania dzieła do realizacji innych zadań Uniwersytetu. W przypadku dzieł wykonywanych w ramach projektów/zleceń termin przechowywania wynikać będzie z zawartych umów lub innych przepisów.

8.      Przy zawieraniu umów o dzieło obowiązuje wzór umowy o dzieło określony w załączniku nr 1 do niniejszych zasad.

9.      Przy rozliczaniu umów o dzieło obowiązują następujące dokumenty:

1)        oświadczenie wykonawcy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych (załącznik nr 1 do umowy),

2)        protokół odbioru dzieła (załącznik nr 2 do umowy),

3)        rachunek do umowy o dzieło (załącznik nr 3 do umowy),

4)        inne dokumenty niezbędne do naliczenia wypłaty określone wzorami bądź wytycznymi wynikającymi z zawartych przez Uniwersytet  umów.  

10.  Obowiązek naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dotyczy umów o dzieło, jeżeli Wykonawca zamówienia jest pracownikiem Uniwersytetu.

11.  Nie podlegają obowiązkowi naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne umowy
o dzieło, jeżeli przyjmujący zamówienie nie jest pracownikiem Uniwersytetu.

 

§ 3

W umowach o dzieło, których przedmiotem jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego, należy zamieścić, poza elementami określonymi w § 5, następujące elementy:

1)      oświadczenie Wykonawcy zamówienia, iż rezultatem realizacji niniejszej umowy będzie lub może być utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r Nr 90 poz.631 ze zm.), jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,

2)      sposób (formę) utrwalenia utworu,

3)      zapis, że wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła oraz za przeniesienie praw autorskich do dzieła.

§ 4

Umowa zlecenia

1.      Stronami umowy zlecenia są Zleceniodawca i Zleceniobiorca. W myśl przepisów  Kodeksu cywilnego (art.734) przez umowę zlecenia rozumie się zobowiązanie do dokonania określonej czynności dla Zleceniodawcy.

2.      Umowa zlecenia jest umową, którą Zleceniobiorca powinien wykonać osobiście z należytą starannością. Od umowy o pracę różni ją to, że Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy ściśle określone czynności do wykonywania w dowolnym czasie i miejscu, za które otrzymuje wynagrodzenie stosownie do zakresu zrealizowanych zadań. Ponadto Zleceniobiorca nie pozostaje w stosunku zależności i podporządkowania Zleceniodawcy.

3.      W ramach umowy zlecenia pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w Uniwersytecie można zlecać czynności o innym charakterze, niż wynikające z umowy o pracę (np. pracownikowi administracyjnemu można zlecić prace porządkowe, lecz nie zadania administracyjne).

4.      Obowiązek naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dotyczy, w szczególności, umów zlecenia zawartych:

1)      z pracownikiem  Uniwersytetu,

2)      z emerytem albo rencistą,

3)      z osobą, która nie świadczy pracy, a dla której umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych,

4)      z osobą zatrudnioną poza  Uniwersytetu otrzymującą z tytułu zatrudnienia wynagrodzenie miesięczne niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

5.      Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 roku życia wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom z tego tytułu.

6.      Przy zawieraniu umów zlecenia obowiązują następujące dokumenty:

1)      umowa zlecenia (załącznik nr 2 do niniejszych zasad),

2)      oświadczenie Zleceniobiorcy (załącznik nr 1 do umowy).

7.      Przy rozliczaniu umów zlecenia obowiązują następujące dokumenty:

1)     rachunek do umowy zlecenia (załącznik nr 2 do umowy),

2)     inne dokumenty niezbędne do naliczenia wynagrodzenia określone wzorami bądź wytycznymi wynikającymi z zawartych przez  Uniwersytetu umów.

 

§ 5

Zasady wspólne

1.        Umowa sporządzana jest w jednostce organizacyjnej, obejmującej zakresem działania przedmiot umowy, według obowiązujących w Uniwersytecie  wzorów lub projektu umowy przygotowanego przez jednostkę  organizacyjną.

2.        Jeśli okres trwania umowy jest dłuższy niż miesiąc, umowa jest zawierana na okres realizacji przedmiotu umowy.  

3.        Wypłata wynagrodzeń dokonywana będzie po okresowym udokumentowaniu wykonania  przedmiotu umowy.  

4.        Każdy nowy projekt umowy, wymaga akceptacji zgodnie z procedurą opiniowania umów w Uniwersytecie.

5.        Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do umów sporządzonych według obowiązujących w Uniwersytecie wzorów.  

6.        Umowa powinna zawierać w szczególności:

1)   oznaczenie rodzaju umowy,

2)   unikalny numer umowy,

3)   źródło finansowania umowy,

4)   datę i miejsce jej zawarcia,

5)   dokładne oznaczenie stron umowy,

6)   miejsce wykonywania umowy,

7)   termin realizacji umowy od dnia do dnia,

8)   określenie wysokości wynagrodzenia,

9)   przedmiot umowy z wyszczególnieniem zadań do wykonania (w umowie o dzieło,  jak również w protokole zdawczo-odbiorczym, należy wyraźnie sprecyzować rezultat (wynik) dzieła),

10)    w przypadku pracowników Uniwersytetu - potwierdzenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany poza obowiązującym czasem pracy oraz zakresem obowiązków, wynikającym ze stosunku pracy,

11)    oświadczenie Zleceniobiorcy/Przyjmującego zamówienie, że przedmiot umowy nie wchodzi w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

12)    zgoda Zleceniobiorcy/Przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

13)    zobowiązanie Zleceniobiorcy/Przyjmującego zamówienie do informowania Uniwersytetu  o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na naliczenie podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia z tytułu umowy,

14)    zapisy dotyczące naliczania kar z tytułu nieterminowej realizacji umowy,

15)    zakaz powierzania wykonania umowy osobie trzeciej,

16)    oświadczenie Zleceniobiorcy/Przyjmującego zamówienie, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

17)    przy umowach o dzieło zobowiązanie do dokonania poprawek wszelkich usterek i wad ujawnionych po przyjęciu dzieła bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,

18)    w przypadku, gdy prace realizowane w ramach umowy dotyczą zleceń zewnętrznych - zapis, że wypłata wynagrodzenia nastąpi po uregulowaniu faktury przez zleceniodawcę zewnętrznego,

19)    wskazanie, że w przypadku  ewentualnych sporów wynikających z umowy, sprawy  rozstrzygane będą  przez sądy właściwe dla miejsca siedziby Zamawiającego/Zleceniodawcy,

20)    podpisy uprawnionych osób.

7.        Umowa powinna zawierać również inne zapisy, wynikające z obowiązujących przepisów i wytycznych w zawartych przez Uniwersytet umowach zewnętrznych (np. logo, oznaczenie kategorii wydatków, oznaczenie pozycji budżetu).

8.        Umowy należy sporządzać co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

9.        Wszystkie egzemplarze umowy cywilnoprawnej, powinny być dodatkowo zaakceptowane przez osoby wskazane w instrukcji obiegu, kontroli i przechowywania dokumentacji dotyczącej umów cywilnoprawnych.

 

§ 6

1.      Określone w umowie wynagrodzenie jest wynagrodzeniem brutto.

2.      Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia należy uwzględnić jakość, złożoność realizowanych zadań oraz okres ich realizacji.

3.      Wysokość wynagrodzenia może być ustalona w formie ryczałtowej lub kosztorysowej. Uzasadnienie wysokości wynagrodzenia stanowi część dokumentacji danej umowy, którą należy przechowywać w jednostce  organizacyjnej.

 

§ 7

1.      Wynagrodzenia wypłacane za prace zlecone na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia dzielą się na:

1)     honoraria, obejmujące wynagrodzenia wyłącznie w zakresie prac twórczych na podstawie umowy o dzieło,

2)     wynagrodzenia bezosobowe, obejmujące wynagrodzenia wypłacane za prace wykonywane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z wyłączeniem honorariów.

2.      Przy sporządzaniu planowanych kalkulacji kosztów w zleceniach/ projektach/ budżetach należy uwzględnić podział wynagrodzeń na honoraria i wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z podaną wyżej klasyfikacją.

3.      Odpowiedzialność za prawidłowe zakwalifikowanie wynagrodzeń ponosi osoba odpowiedzialna za prawidłowe wydatkowanie środków w ramach jednostki organizacyjnej, w tym zleceń/ projektów, zatwierdzająca rachunek do wypłaty. 

 

§ 8

1.      Osoby, zawierające umowy zlecenia lub umowy o dzieło otrzymają zwrot kosztów podróży, jeżeli z wykonywaniem przedmiotu umowy będzie się wiązała konieczność wyjazdów, pod warunkiem, że zobowiązanie do zwrotu takich kosztów zostanie zapisane w zawartej umowie i rozliczone na załączonych do rachunku dokumentach.

2.      Koszty podróży należy rozliczyć na obowiązujących w Uniwersytecie  formularzach.

3.      Potwierdzenia stawek oraz prawidłowości rozliczeń zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w  państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013.167) dokonuje pracownik Kwestury.

 

§ 9

Przy zawieraniu umów o dzieło i umów zlecenia należy pamiętać o obowiązku wynikającym z art. 304 § 1 Kodeksu pracy tzn., że: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę”. W związku z tym w sytuacjach, kiedy rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożenia, jest znaczny, należy  dopuścić do jej wykonania tylko osoby mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i  higieny pracy

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2013

 z dnia 28 sierpnia 2013 roku

 

Instrukcja obiegu, kontroli i przechowywania dokumentacji dotyczącej  umów   

                     cywilnoprawnych (umów o dzieło i umów zlecenia)

 

1.        Po dokonaniu wyboru Wykonawcy zamówienia/Zleceniobiorcy, zgodnie z obowiązującymi
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, uregulowaniami, dotyczącymi również zajęć dydaktycznych, udzielania zamówień publicznych, następuje zawarcie umowy cywilnoprawnej  (umowy o dzieło  lub umowy zlecenia)
z  Wykonawcą zamówienia/Zleceniobiorcą.   

2.        Decyzję o zawarciu umowy cywilnoprawnej podejmuje osoba posiadająca pełnomocnictwo Rektora obejmujące upoważnienie do zawierania umów o dzieło lub zlecenia, na wniosek osoby realizującej określone zadania Uniwersytetu. Wnioskodawcą jest kierownik jednostki organizacyjnej.
W przypadku projektów wnioskodawcą jest kierownik projektu. 

3.        W uzasadnionych przypadkach, jednostki organizacyjne mogą opracować nowy projekt umowy, który musi zastać zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi zasadami.

4.        Umowę należy sporządzić co najmniej w 2 egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, drugi z rachunkiem i innymi dokumentami koniecznymi do dokonania wypłaty wynagrodzeń przechowywany w Dziale Płac.

5.        Umowę  podpisuje osoba działająca na podstawie udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa
w tym zakresie, po uprzednim potwierdzeniu środków finansowych przez  Kwestora lub osobę upoważnioną. Umowy zawarte na realizację projektów na podstawie udzielonego przez Rektora upoważnienia podpisuje  kierownik projektu. Czas trwania umowy powinien zawierać się w okresie kwalifikowalności kosztów. Umowa powinna być podpisana przez strony przed rozpoczęciem jej realizacji.

6.        Podpisana umowa podlega rejestracji w jednostce organizacyjnej wnioskodawcy. Rejestr umów powinien zawierać co najmniej:

1)        nr umowy,

2)        rodzaj umowy (umowa zlecenia, umowa o dzieło),

3)        przedmiot umowy,

4)        datę zawarcia umowy,

5)        kwotę umowy.

7.        Numeracja umów powinna być prowadzona w następujący sposób: nr kolejny umowy,  nr jednostki organizacyjnej, rok zawarcia umowy.

8.        Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za wydatkowanie środków finansowych (np. kierownik jednostki organizacyjnej, kierownik projektu, kierownik studiów podyplomowych), czyli dysponent środków finansowych, zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi wynikającymi m. in. z zawartych przez Uniwersytet umowami, przy wsparciu pracowników jednostek organizacyjnych właściwych ds. kadr i ds. płac, wg ich kompetencji, określa jakiego rodzaju umowa powinna być zawarta. Dysponent środków składa podpis na umowie.

9.        W nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zawarcia umowy zlecenia, wymagającej zgłoszenia Zleceniobiorcy do ubezpieczenia, jeden egzemplarz umowy wraz z oświadczeniem Zleceniobiorcy i dokumentami zgłoszeniowymi przekazywany jest do Działu Płac w celu zgłoszenia do ubezpieczenia.

10.    Potwierdzeniem odbioru wyniku realizacji umowy jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru. Odbioru dokonuje osoba, która posiada upoważnienie Rektora do zawierania umów.  

11.    Jeśli wykonawcą umowy jest osoba, która posiada upoważnienie Rektora do zawierania umów, odbioru dokonuje   upoważniony Prorektor, Dziekan wydziału lub wskazany przez Dziekana Prodziekan.

12.    Po zrealizowaniu umowy i odebraniu pracy lub dzieła przez zamawiającego (zleceniodawcę), wykonawca (zleceniobiorca) wystawia rachunek i inne niezbędne dokumenty do naliczenia wynagrodzenia, określone wzorami lub wytycznymi wynikającymi z umów zawartych przez Uniwersytet.

13.    Rachunek, sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdza ze strony Uniwersytetu osoba podpisująca umowę. Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa należy do jednostki organizacyjnej wnioskodawcy. Kontroli formalno-rachunkowej dokonuje  jednostka organizacyjna właściwa ds. płac. Dla umów w ramach projektów kontroli merytorycznej dokonuje kierownik projektu, dla pozostałych umów - kierownik jednostki organizacyjnej wnioskodawcy.

14.    Rachunek otrzymuje osoba sporządzająca listę w terminie do 5 dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata.

15.    Zgodność rachunków dotyczących usług i dzieł dydaktycznych z powierzeniem zajęć potwierdza na rachunku jednostka organizacyjna właściwa ds. kształcenia.

16.    Zgodność rozliczenia kosztów podróży potwierdza pracownik Kwestury.

17.    Archiwizowania dokumentów stanowiących dowody księgowe dokonuje Kwestura przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych. Jeśli  z zawartych przez Uniwersytet umów wynika inny okres przechowywania dowodów księgowych Kwestor ustala sposób grupowania dowodów oraz czas archiwizowania.

18.    Jednostka organizacyjna wnioskodawcy zobowiązana jest przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym zrealizowano umowę lub przez okres wynikający  z zawartych umów:

1)   rezultaty prac utrwalone w formie określonej w protokole odbioru nadające się do archiwizowania,

2)   oryginały innych dokumentów, jeśli obowiązek ich posiadania wynika z zawartych umów.

 

19.    Termin   wypłat   wynagrodzeń   z   tytułu  umów  cywilnoprawnych  ustala  się na dzień 20 każdego   miesiąca, a w przypadku,  gdy  jest  to  dzień  wolny  od  pracy,  wypłata  będzie  dokonana  w  dniu  roboczym poprzedzającym ten dzień. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

...................................................................

       (pieczęć jednostki zamawiającej)

UMOWA O DZIEŁO NR ........................

 

zawarta w dniu .......................................................  w Olsztynie pomiędzy:  Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy

ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, REGON 510884205 reprezentowanym przez: ……………………………………………

działającą/działającego w tym zakresie na podstawie upoważnienia Rektora UWM  nr     ...................................................................................,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym   a Panią/Panem :    ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PESEL:

 

zamieszkałą/zamieszkałym: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną/zwanym w treści umowy Wykonawcą

§ 1

1.      Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło:
..................................................................................................................................................................................................................................

2.      Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności, możliwości techniczne oraz uprawnienia konieczne do wykonania dzieła.

3.      Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło z dołożeniem należytej staranności i w sposób zgodny z umową.

4.      Wykonawca wykona dzieło w miejscu/poza miejscem* prowadzenia działalności Zamawiającego.

5.      Dzieło zostanie wykonane z materiałów własnych Wykonawcy*/z materiałów dostarczonych za pokwitowaniem przez Zamawiającego*,

      dzieło będzie*/nie będzie* wykonane w  obiektach Zamawiającego*, z wykorzystaniem jego urządzeń, aparatury* oraz energii. Koszt  

      normalnego zużycia ponosi Zamawiający.

6.      W trakcie realizacji pracy wynikającej z umowy Wykonawca wypełnia/nie wypełnia* kartę rozliczenia czasu pracy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie od .................................... do …………………………….

§ 3

1.      Wykonawca zobowiązany jest wykonać dzieło osobiście, nie może powierzyć wykonania całości lub części dzieła osobie trzeciej.

2.      Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami z zakresu BHP oraz do ich przestrzegania.

3.      Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich praw wynikających z umowy bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4

1.      Wykonawca będący pracownikiem UWM zobowiązany jest wykonać dzieło poza zakresem obowiązków służbowych realizowanych w ramach stosunku pracy z UWM oraz poza obowiązującym go czasem pracy .

2.      Wykonawca zamówienia oświadcza, że przedmiot umowy nie wchodzi w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 5

1.     Odbiór dzieła nastąpi w formie protokołu odbioru w ciągu 14 dni od ustalonej w § 2 daty końcowej wykonania dzieła przez osobę wskazaną przez  Zamawiającego.

2.     Osoba, o której mowa w ust.1 zawiadomi Wykonawcę o dokładnym terminie i miejscu odbioru dzieła.

3.     Wykonawca usunie wady dzieła, stwierdzone przy jego odbiorze, na własny koszt w terminie określonym w protokole odbioru.

4.     Ponowny odbiór dzieła nastąpi na zasadach określonych niniejszym paragrafem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3.

§ 6

1.     Wynagrodzenie , o którym mowa w § 7  obejmuje przeniesienie przez Wykonawcę zamówienia na zamawiającego praw do dóbr własności przemysłowej, w tym praw do wynalazków i wzorów użytkowych, powstałych w wyniku realizacji umowy oraz praw majątkowych do dzieła, będącego przedmiotem umowy, jeśli w wyniku wykonania przedmiotu umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( j.t. DZ.U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

2.     Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego  całość praw autorskich do dzieła, bez żadnych ograniczeń czasowych
i  terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.  

3.     Nabycie autorskich praw majątkowych do dzieła nastąpi z momentem przekazania dzieła Zamawiającemu.

§ 7

1.      Wykonawcy, za wykonanie dzieła zgodnie z umową, przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie: ............................. zł brutto (słownie: .................................................................................................................. brutto).

2.      Jeśli z wykonaniem przedmiotu  umowy będzie wiązała się konieczność odbycia podróży służbowej, jej koszty pokryje Wykonawca zamówienia*/Zamawiający*.

3.      Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy następujące koszty związane z podróżą służbową:      …................................................................................................................................................................................................................................

4.       Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi  rachunek  wystawiony przez Wykonawcę po wykonaniu dzieła.

5.      Osobą, o której mowa w § 5 ust,1  wyznaczoną przez Zamawiającego do potwierdzenia na rachunku Wykonawcy wykonania dzieła zgodnie z umową I odbioru  dzieła jest: ……………………………………………………………………………………… .

6.      Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo dwudziestego dnia miesiąca, pod warunkiem,  że rachunek prawidłowo wystawiony
i zatwierdzony do wypłaty doręczono do Działu Płac UWM najpóźniej piątego dnia tego miesiąca.

7.      Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 nastąpi po wpływie środków finansowych na rachunek bankowy Zlecającego za realizację zlecenia, w ramach którego realizowana będzie niniejsza umowa o dzieło.

8.      Zamawiający przekaże wynagrodzenie przelewem na wskazany w rachunku wystawionym przez   Wykonawcę jego rachunek bankowy. 

§ 8

1.      Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za:

1)     zwłokę w wykonaniu dzieła w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym stanowi § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

2)     zwłokę w usunięciu wad dzieła stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, jeżeli jej udzielono, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym stanowi § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2.      Kary umowne podlegają sumowaniu.

3.      W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający dokona potrącenia tych kar z wynagrodzenia, o którym mowa § 7 ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4.      W przypadku, gdy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy po stronie Zamawiającego powstała szkoda, której wartość przekracza wysokość naliczonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

1.      Integralną część umowy stanowią:1) załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych, 2) załącznik nr 2 – protokół odbioru dzieła,3) załącznik nr 3 – rachunek.

2.      Jeżeli umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską, to dodatkowo integralną część umowy stanowi:

1) załącznik nr 4 – oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską,

2) załącznik nr 5 – miesięczna karta czasu pracy.

3.      Wzory załączników wymienionych w ust. 1 ustala Zamawiający. 

§ 10

1.        Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

2.        Spory nierozstrzygnięte na drodze polubownej zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3.        Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i są skuteczne po podpisaniu  przez umawiające się strony.

4.        W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.        Umowę sporządzono w………….. jednobrzmiących egzemplarzach, z których ……….. otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

6.        Wykonawca  wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez UWM danych do celów związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 11

 

 

 

1.      Umowa zostanie sfinansowana z następujących źródeł:

KONTRASYGNATA FINANSOWA:

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

 

 

......................................................................

pieczęć i podpis

 

 

......................................................................

czytelny podpis

 

...................................................................... pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 do umowy o dzieło

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH

DO UMOWY O DZIEŁO NR ..................................... zawartej dnia .....................................

 

DANE OSOBOWE WYKONAWCY

1. Nazwisko: ..................................................................................................................

3. Imię ojca: ...................................................................................................................

5. Miejsce urodzenia: ....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PESEL:

9. Obywatelstwo: ...........................................................................................................
                                                                
(dotyczy obcokrajowców)

2. Imię (imiona): ...........................................................................

4. Imię matki: ...............................................................................

6. Data urodzenia: .......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. NIP:

10. Nr paszportu: .........................................................................

                                                       (dotyczy obcokrajowców)

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY

1. Gmina: .......................................................................................................................

3. Nr domu: ...................................................................................................................

5. Miejscowość: .............................................................................................................

2. Ulica: ........................................................................................

4. Nr mieszkania: .........................................................................

6. Kod pocztowy: .........................................................................

 

POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1. Oddział NFZ: .......................................................................................................................................................................................................................

2. Urząd Skarbowy właściwy w sprawie podatku dochodowego: ............................................................................................................................................

3. Nr telefonu Wykonawcy: ......................................................................................................................................................................................................

 

WYKONAWCA OŚWIADCZA PONADTO, ŻE:

1)      jest/nie jest* pracownikiem UWM zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania;

2)      przebywa na urlopie bezpłatnym/macierzyńskim/wychowawczym* w ramach stosunku pracy z UWM;

3)      dzieło objęte niniejszą umową jest przedmiotem prawa autorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; **

4)      korzysta z praw autorskich; **

5)      rozporządza prawami autorskimi. **

Wykonawca potwierdza, że treść niniejszego oświadczenia jest zgodna ze stanem faktycznym i jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdziwych danych.

Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia
w terminie 3 dni od daty ich powstania, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za niedopełnienie tego obowiązku.

Wykonawca upoważnia pracownika UWM do podpisania w jego imieniu dokumentów zgłoszeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

..................................................................................................

data i czytelny podpis Wykonawcy

              

                                       ............................................................................................

                                                         podpis osoby przyjmującej oświadczenie

*  niepotrzebne skreślić                        

** właściwe podkreślić

                                                                                                                                                                                                                 

Załącznik nr 2

 do umowy o dzieło

PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA z dnia .....................................
DO UMOWY O DZIEŁO NR ..................................... zawartej dnia ....................................

dotyczący odbioru następującego dzieła: .................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................. .

 1 .  Wykonawca przedstawił dzieło w formie: ..........................................................................................................................................................................
 2.      Dzieło zostało/nie zostało* wykonane zgodnie z umową.

3.        Dzieło wymaga*/nie wymaga* usunięcia wad:  ………………………………………………………………………………………………………………….    

4.        Wykonawca zobowiązany jest usunąć wskazane powyżej wady dzieła do dnia: ..........................................................................................................  

Wykonawca oświadcza, że wykonane dzieło jest/nie jest* przedmiotem prawa autorskiego w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i korzysta/nie korzysta* z praw autorskich.

OSOBA WYZNACZONA DO ODBIORU DZIEŁA:

WYKONAWCA:

.....................................................................................

pieczęć i podpis

.....................................................................................

czytelny podpis

               

Załącznik nr 3

 do umowy o dzieło

                                                                                                                                                                                                      

 

WYKONAWCA

NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA) :    . …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL:

ADRES ZAMIESZKANIA: .........................................................................................................................................................................................................

RACHUNEK z dnia .....................................
DO UMOWY O DZIEŁO NR ..................................... zawartej dnia ....................................

dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wykonanie następującego dzieła: .................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................... na kwotę: ................................... zł brutto (słownie: ..................................................................................................................................................... brutto).

Proszę o przekazanie wynagrodzenia na rachunek bankowy nr:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................

czytelny podpis Wykonawcy

 Umowa zostanie sfinansowana z następujących źródeł:

 

 

 

                                    

 

.............................................................................................

                   data, pieczęć i podpis Zamawiającego

...........................................................

   pieczęć jednostki organizacyjnej UWM

Kwota: ................................... zł brutto (słownie: ......................................................................................................................................................... brutto).

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.............................................................................................

                   data, pieczęć i podpis osoby sprawdzającej

...........................................................

   pieczęć jednostki organizacyjnej UWM

RACHUNEK ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

KWESTOR

REKTOR/PROREKTOR/KANCLERZ

 

 

......................................................................

pieczęć i podpis

......................................................................

pieczęć i podpis

* niepotrzebne skreślić

                  

 

 

 

Załącznik Nr 2

UMOWA ZLECENIA NR ................................

(umowa podlega rejestracji w Dziale Płac w terminie 5 dni od jej zawarcia)

 

 zawarta w dniu .......................................................  w Olsztynie pomiędzy:

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, REGON 510884205 reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………..działającego w tym zakresie na podstawie upoważnienia Rektora UWM   nr ……………………zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”

a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         PESEL:

 

zamieszkałą/zamieszkałym:,

zwaną/zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą”

§1

1.     Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy czynności, zwane w treści umowy zleceniem, polegające na ……………………………………………………………………………………….

2.     Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie poza miejscem/w miejscu prowadzenia działalności Zleceniodawcy.* w sposób zgodny z umową

3.     Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania zleconych czynności.

4.     Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi u Zleceniodawcy przepisami i zasadami BHP oraz do ich  przestrzegania.

Na  żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do odbycia szkolenia w zakresie BHP w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę. Koszty  szkoleń ponosi Zleceniobiorca*/Zleceniodawca*.

5.     Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy nie wchodzi w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

§2

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie w terminie od .................... do .......................

 

§3

1.     Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać zlecenie osobiście.

2.     W przypadku naruszenia ustaleń  określonych w ust. 1 Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy jakiegokolwiek wynagrodzenia i bez wyznaczania dodatkowych terminów na wykonanie zlecenia.

§ 4

Zleceniobiorca będący pracownikiem UWM zobowiązany jest wykonać zlecenie  poza zakresem obowiązków służbowych realizowanych w ramach stosunku pracy z UWM oraz poza obowiązującym go w UWM  czasem pracy.

§ 5

1.     Zleceniobiorcy, za wykonanie zlecenia zgodnie z umową, przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie w kwocie: ......................................zł brutto (słownie ........................................................... brutto)

2.     Jeżeli z wykonywaniem przedmiotu umowy będzie wiązała się konieczność wyjazdów, koszty wyjazdu pokryje Zleceniobiorca*/ Zleceniodawca*.

3.     Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić Zleceniobiorcy następujące koszty:

4.     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

5.     Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi rachunek wystawiony przez Zleceniobiorcę po wykonaniu zlecenia, jeżeli osoba wskazana przez Zleceniodawcę potwierdziła na tym rachunku, że zlecenie wykonano zgodnie z umową.

6.     Osobą, wyznaczoną przez Zleceniodawcę do potwierdzenia na rachunku Zleceniobiorcy wykonania zlecenia zgodnie z umową, jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.     Wypłata wynagrodzenia nastąpi dwudziestego dnia miesiąca, pod warunkiem, że  do Działu Płac UWM dostarczono prawidłowo wystawiony i zatwierdzony do wypłaty rachunek, najpóźniej piątego dnia tego miesiąca.

8.     Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, nastąpi po przekazaniu na rachunek bankowy UWM środków finansowych za realizację zlecenia zewnętrznego, w ramach którego realizowana będzie niniejsza umowa zlecenia.

§ 6

1.     Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. Zleceniobiorca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstałe w majątku Zleceniodawcy w związku z działaniem lub zaniechaniem Zleceniobiorcy realizującego niniejszą umowę (w tym m.in. za korekty finansowe w związku z uznaniem wydatków związanych z działaniem Zleceniobiorcy realizującego niniejszą umowę za niekwalifikowane).

2.     Dodatkowo Zleceniodawca może natychmiast odstąpić od umowy w przypadku każdorazowego stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę.

§ 7

1.        Niewykonanie zlecenia w terminie, o którym mowa w §2, skutkuje obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie o 1% całości kwoty przysługującej za wykonanie zlecenia za każdy dzień zwłoki.

2.        Zleceniodawca  potrąca kwotę, o której mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.

3.        Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy na skutek nie powiadomienia przed terminem wypłaty o zmianie danych wpływających na naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

 

§ 8

4.      Integralną część umowy stanowią:
1) załącznik nr 1 – oświadczenie Zleceniobiorcy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych,
2) załącznik nr 2 – rachunek wraz z potwierdzeniem wykonania zlecenia zgodnie z umową,

5.      Jeżeli umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską, to dodatkowo integralną część umowy stanowią:

1) załącznik nr 3 – miesięczna karta czasu pracy,

2) załącznik nr 4 – oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

6.      Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 pod rygorem negatywnych skutków prawnych i finansowych.

7.      Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić miesięczną kartę czasu pracy o której mowa w ust. 2 pkt 1 i przedłożyć ją podpisaną Zleceniodawcy po każdym miesiącu, w którym wykonywał zlecenie pod rygorem niewypłacenia wynagrodzenia.*

8.      Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 pod rygorem negatywnych skutków prawnych i finansowych.*

9.      Wzory załączników wymienionych w ust. 1 i 2 ustala Zleceniodawca.

§ 9

Wszystkie warunki niniejszej umowy obowiązują strony bez potrzeby osobnych wezwań, przy czym strony nie mogą powoływać się na warunki  ustalone ustnie.

§ 10

3.      Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

4.      Spory nierozstrzygnięte na drodze polubownej zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

5.      Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i są skuteczne po podpisaniu przez umawiające się strony.

6.      W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące w danej materii, w szczególności Kodeksu cywilnego.

7.      Umowę sporządzono w ………….jednobrzmiących egzemplarzach, z których ……….. otrzymuje Zleceniodawca, a jeden Zleceniobiorca.

8.        Zleceniobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez UWM danych do celów związanych z realizacją niniejszej umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Umowa zostanie sfinansowana z następujących źródeł:     

 

 

 

KONTRASYGNATA FINANSOWA:

 

 

ZLECENIOBIORCA:

 

 

 

ZLECENIODAWCA:

 

 

 

 

......................................................................

pieczęć i podpis

......................................................................

czytelny podpis

...................................................................... pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

                         * niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik nr 1

 do umowy zlecenia

 

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH

DO UMOWY ZLECENIA NR ..................................... zawartej dnia .....................................

 

DANE OSOBOWE ZLECENIOBIORCY

1. Nazwisko: ..................................................................................................................

3. Imię ojca: ...................................................................................................................

5. Miejsce urodzenia: ....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PESEL:

9. Obywatelstwo: ...........................................................................................................
                                                                 (dotyczy obcokrajowców)

2. Imię (imiona): ...........................................................................

4. Imię matki: ...............................................................................

6. Data urodzenia: .......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. NIP:

10. Nr paszportu: .........................................................................

                                                       (dotyczy obcokrajowców)

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZLECENIOBIORCY

1. Gmina: .......................................................................................................................

3. Nr domu: ...................................................................................................................

5. Miejscowość: .............................................................................................................

2. Ulica: ........................................................................................

4. Nr mieszkania: .........................................................................

6. Kod pocztowy: .........................................................................

 

 

 

POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE ZLECENIOBIORCY

1. Oddział NFZ: .......................................................................................................................................................................................................................

2. Urząd Skarbowy właściwy w sprawie podatku dochodowego: ............................................................................................................................................

3. Nr telefonu Zleceniobiorcy: ..................................................................................................................................................................................................

ZLECENIOBIORCA OŚWIADCZA PONADTO, ŻE:

6)      jest/nie jest* pracownikiem UWM zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania;

7)      przebywa na urlopie bezpłatnym/macierzyńskim/wychowawczym* w ramach stosunku pracy z UWM;

8)      jest zatrudniony poza UWM: .............................................................................................................................................................................................        

...........................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres pracodawcy)

na podstawie: ....................................................................................................................................................................................................................

i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto niższej/równej lub wyższej* od minimalnego wynagrodzenia za pracę;

9)      nie pracuje i jest/nie jest* zarejestrowany jako osoba bezrobotna; **

10)   jest uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub studentem w wieku do 26 lat; **

11)   jest uczestnikiem studiów doktoranckich; **

12)   ma ustalone prawo do emerytury/renty*;

13)   prowadzi działalność gospodarczą, a zlecenie będzie/nie będzie* wykonywane w ramach tej działalności; **

14)   jest jednocześnie stroną innej umowy zlecenia zawartej na czas od .......................................................... do .......................................................... .

 

Zleceniobiorca wnioskuje/nie wnioskuje* o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (w odpowiednich częściach na koszt Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy).

Zleceniobiorca wnioskuje/nie wnioskuje* o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (na koszt Zleceniobiorcy).

Zleceniobiorca potwierdza, że treść niniejszego oświadczenia jest zgodna ze stanem faktycznym i jest świadomy odpowiedzialności karnej
z tytułu podania nieprawdziwych danych.

Zleceniobiorca zobowiązuje się poinformować Zleceniodawcę o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia
w terminie 3 dni od daty ich powstania, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za niedopełnienie tego obowiązku.

Zleceniobiorca upoważnia pracownika UWM do podpisania w jego imieniu dokumentów zgłoszeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.        

         

                                                                                                                                                           .......................................................................

data i czytelny podpis Zleceniobiorcy

                              ............................................................................................

                                                         podpis osoby przyjmującej oświadczenie

*  niepotrzebne skreślić                        

** właściwe podkreślić

 

 

 

Załącznik nr 2

 do umowy zlecenia

 

 

 

ZLECENIOBIORCA

NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA :    ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL:

ADRES ZAMIESZKANIA: .........................................................................................................................................................................................................

 

 

RACHUNEK z dnia .....................................
DO UMOWY ZLECENIA NR ..................................... zawartej dnia ....................................

 

dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wykonanie następującego zlecenia: .............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................... na kwotę: ................................... zł brutto (słownie: ..................................................................................................................................................... brutto).

Proszę o przekazanie wynagrodzenia na rachunek bankowy nr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................

czytelny podpis Zleceniobiorcy

 

Potwierdzam wykonanie zlecenia zgodnie z umową

 

.............................................................................................

  data, pieczęć i podpis osoby potwierdzającej wykonanie zlecenia

...........................................................

   pieczęć jednostki organizacyjnej UWM

 

 

Umowa zostanie sfinansowana z następujących źródeł:

 

                                     

 

 

.............................................................................................

                   data, pieczęć i podpis Zleceniodawcy

...........................................................

   pieczęć jednostki organizacyjnej UWM

Kwota: ................................... zł brutto (słownie: ......................................................................................................................................................... brutto).

 

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

 

.............................................................................................

                   data, pieczęć i podpis osoby sprawdzającej

...........................................................

   pieczęć jednostki organizacyjnej UWM

RACHUNEK  ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

KWESTOR

REKTOR/PROREKTOR/KANCLERZ

 

 

......................................................................

pieczęć i podpis

......................................................................

pieczęć i podpis

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.08.2013
Data publikacji:
04.09.2013 11:58
Data aktualizacji:
11.10.2013 07:56
Liczba wyświetleń:
14613
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 712 - 2013 - Zasady zawierania umów cywilnoprawnych.pdf335.25 KB
załącznik nr 1 - Zasady zawierania umów cywilnoprawnych.pdf2.25 MB
załącznik nr 2 - Instrukcja obiegu, kontroli i przechowywania dokumentacji.pdf946.66 KB
załącznik - Umowa o dzieło.pdf1.58 MB
załącznik - Umowa zlecenia.pdf1.53 MB
umowa o dzieło 28.08.2013 (1).doc88 KB
załączniki do um.o dzieło 28.08.2013.doc83.5 KB
umowa zlecenie 28.08.2013.doc75.5 KB
załączniki do um.zlec_. 28.08.2013.doc80 KB
ZAŁĄCZNIK nr 4.docx33.35 KB
ZAŁĄCZNIK nr 3.xlsx12.99 KB