Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 67/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 lipca 2013 roku

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze. zm.), oraz § 22-25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz.1351) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.     Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2.     Traci moc Zarządzenie Nr 15/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zmianami, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.     Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przyznane na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie, o którym mowa w ust. 2, wypłaca się przez okres, na który zostało przyznane, chyba że wystąpiły okoliczności uzasadniające zaprzestanie wypłaty stypendiów.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013

 z dnia 15 lipca 2013 roku

 

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ UCZESTNIKOM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

§ 1

1.  Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich - zwany dalej doktorantem może ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

2.  Decyzję w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej podejmuje rektor, po zaopiniowaniu przez wydziałową komisję doktorancką, wniosku o przyznanie tego stypendium.

3.  Wydziałowe komisje doktoranckie powołuje rektor.

4.  W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, albo osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji oraz przedstawiciel doktorantów - przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.

5.  Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 2

1.     Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.     Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w poprzednim roku akademickim.

3.     Przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej warunkowane jest uzyskaniem najwyższych lokat na liście rankingowej sporządzonej odrębnie dla każdego roku studiów doktoranckich realizowanych na danym wydziale.

4.     Listy, o których mowa w ust. 3 mają charakter rankingów, w których najwyższą pozycję osiąga doktorant, który uzyskał najwyższą średnią lub zgromadził największą liczbę punktów.

5.     Ustala się następujące kryteria merytoryczne dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów i odpowiadającą im liczbę punktów:

1) wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

a)  5,00 – 4,75 – 4 pkt,

b)  4,74 – 4,50 – 3 pkt,

c)  4,49 – 4,25 – 2 pkt,

d)  4,24 – 4,00 – 1 pkt;

2) wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną - uzyskanie zaliczenia, bądź zwolnienia z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu od kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej – 2 pkt[1],

3) wycena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska zgodnie z zapisem § 3.

 

6.     Efekty działalności naukowej przedstawia się do oceny tylko raz i dotyczą one poprzedniego roku akademickiego.

7.     W średniej ocen za dany rok akademicki, o której mowa w ust. 5 pkt 1, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów w danym roku akademickim, obowiązujących do zaliczenia roku studiów. Średnią ocen oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

8.     Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów realizowanych (za zgodą kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem.

9.     W średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 7, wliczając również każdą ocenę niedostateczną wpisaną przez egzaminatora.

10.  Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza doktorant samodzielnie. Prawidłowość jej obliczenia potwierdza wyznaczony pracownik dziekanatu.

 

§ 3

Określa się zasady wyceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska:

1)  Prace naukowe opublikowane w recenzowanych czasopismach w formie drukowanej i elektronicznej[2]:

a)  autor lub współautor publikacji w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu MNiSW (15-50 pkt),

b) autor lub współautor publikacji w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu MNiSW (1-10 pkt),

c)  autor lub współautor publikacji w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu MNiSW (10 -14 pkt),

d) autor lub współautor publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science[3]. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji  

e)  w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - wykaz B (10 pkt),

f)   autor lub współautor publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym w wyżej wymienionych listach, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (2 pkt- maksymalnie 3 pozycje)[4],

g) autor lub współautor publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym w wyżej wymienionych listach w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski (1 pkt - maksymalnie 3 pozycje),

2)  Monografie naukowe[5]:

a)  autor lub współautor monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (25 pkt),

b) autor lub współautor monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - (20 pkt),

c)  autor lub współautor rozdziału[6] w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (5 pkt),

d) autor lub współautor rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - (4 pkt),

e)  autor lub współautor artykułu w recenzowanej pracy zbiorowej (np. recenzowane materiały pokonferencyjne) (2 pkt)[7].

3)  Inne osiągnięcia (wynalazki, wdrożenia, patenty, wzory użytkowe):

a)  twórca lub współtwórca patentu na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą – (25 pkt),

b) twórca lub współtwórca patentu na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż jednostka naukowa, której doktorantem jest twórca wynalazku – (15 pkt),

c)  twórca lub współtwórca prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą – (10 pkt),

d) twórca lub współtwórca zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której doktorantem jest twórca wynalazku – (2 pkt),

e)  twórca lub współtwórca wykorzystanych autorskich praw majątkowych do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych; punktowane jest tylko jedno zastosowanie utworu - (10 pkt),

f)   twórca lub współtwórca wyłącznych praw do odmiany roślin udzielonych jednostce naukowej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielonych za granicą

g) – (15 pkt).

4)  Konferencje naukowe[8]

a)  aktywny udział[9] w naukowej konferencji międzynarodowej[10] z doniesieniem w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (6 pkt),

b) aktywny udział w naukowej konferencji międzynarodowej z doniesieniem w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - (4 pkt),

c)  aktywny udział w konferencji naukowej - (2 pkt),

d) aktywny udział w naukowym seminarium międzynarodowym z doniesieniem w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (1 pkt),

5)  Staże naukowe[11], stypendia naukowe, programy wymiany:

a)  stypendia zagraniczne nie krótsze niż 90 dni (12 pkt),

b) staż zagraniczny nie krótszy niż 21 dni (6 pkt),

c)  staż zagraniczny nie krótszy niż 5 dni (2 pkt),

d) staż krajowy nie krótszy niż 90 dni (6 pkt),

e)  staż krajowy nie krótszy niż 21 dni (3 pkt),

f)   staż krajowy nie krótszy niż 5 dni (1 pkt),

g) szkolenia i kursy (minimum 2 dniowe) poszerzające wiedzę z dyscypliny naukowej, metod badawczych (0,5 pkt – maksymalnie 3 pozycje).

6)  Projekty badawcze (w całym okresie realizacji - maksymalnie 3 pozycje):

a)  realizacja projektu badawczego PRELUDIUM lub grantu promotorskiego z MNiSW (10 pkt),

b) wykonawca w projekcie badawczym[12] (5 pkt),

c)  realizacja projektu w ramach dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi naukowemu uczestników studiów doktoranckich (2 pkt).

7)  Nagrody i wyróżnienia:

a)  nagrody i wyróżnienia za działalność naukową w ramach realizowanej rozprawy doktorskiej  

b) (0,5 pkt – maksymalnie 5 pozycji).

 

§ 4

1.  Określa się sposób dokumentowania osiągnięć postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska.

2.  Każde osiągniecie należy odpowiednio udokumentować poprzez załączenie oryginału lub kserokopii, w przypadku:

1) prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach w formie drukowanej i elektronicznej: strony tytułowej czasopisma (jeśli w formie papierowej) strony z numerem ISSN lub DOI, pierwszej strony artykułu,

2) monografii i rozdziałów w monografii/pracy zbiorowej: strony tytułowej monografii/pracy zbiorowej, strony z numerem ISBN monografii/pracy zbiorowej oraz liczbą arkuszy wydawniczych monografii, pierwszej i ostatniej strony rozdziału lub artykułu,

3) przyjęcia zgłoszenia lub udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy przez Urząd Patentowy RP lub urząd patentowy za granicą - potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia lub udzieleniu patentu chronionego prawami autorskimi, prawa ochronnego na wzór użytkowy wydane przez Urząd Patentowy,

4) wyłącznych praw do odmiany roślin: dokument wydany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub organizację zagraniczną,

 

5) wykorzystanych autorskich praw majątkowych do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych: umowy zawartej między autorem a zleceniodawcą (władze właściwego samorządu terytorialnego lub firmy). W przypadku rewaloryzacji terenów przy obiektach znajdujących się w rejestrze zabytków nieruchomych bądź ewidencji zabytków, dodatkowo należy dołączyć w formie załącznika opinię uzyskaną w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków,

6) aktywnego udziału w konferencjach: imiennego zaświadczenia lub certyfikatu od organizatora o udziale w konferencji i/lub ksero umowy z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz UWM w Olsztynie i/lub imiennego potwierdzenia wniesienia opłaty konferencyjnej. Dodatkowo należy dołączyć pełny program konferencji z uwzględnionym komunikatem doktoranta i/lub ze streszczeniem doniesienia oraz skład komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji. Potwierdzenia od kierowników jednostek, opiekunów naukowych nie będą brane pod uwagę,

7) realizacji stażu – umowy (np. o realizację stażu) lub zaświadczenia o odbyciu stażu wystawione przez jednostkę przyjmującą lub koordynatora, program oraz sprawozdanie ze stażu,

8) szkoleń, kursów: imiennego zaświadczenia lub certyfikatu od organizatora o udziale w szkoleniu/kursie i/lub ksero umowy z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz UWM w Olsztynie oraz program szkolenia,

9)  realizacji projektu badawczego – umowy (np. o realizację projektu badawczego) lub umowy o dzieło lub umowy zlecenia lub kopii stron sprawozdania z projektu, na których wyszczególniono uczestników projektu,

10)  nagród i wyróżnień: imiennego zaświadczenia lub dyplomu.

3.  W przypadku doktorantów z IV roku dopuszczalne jest potwierdzenie o przyjęciu publikacji do druku.

 

§ 5

1.     Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, składa wniosek do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 30 września danego roku w godzinach dyżurów wydziałowej komisji doktoranckiej.

2.     Informację o terminach i godzinach dyżurów wydziałowej komisji doktoranckiej podaje się do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia prac komisji, w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

3.     W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, członek wydziałowej komisji doktoranckiej wzywa doktoranta do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4.     Wydziałowa komisja doktorancka, o której mowa w §1 pkt 3-4, zwołuje posiedzenie w terminie do 10 dni roboczych po terminie składania wniosków, o których mowa w ust 1.

5.     Kierownik studiów doktoranckich, po zaopiniowaniu wniosków przez wydziałową komisję doktorancką przekazuje je wraz z listą doktorantów rekomendowanych przez komisję do przyznania stypendiów do rektora.

6.     Zatwierdzone przez rektora listy rankingowe przekazywane są na wydział w celu przygotowania decyzji.

7.     Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich realizowanych na danym wydziale.

8.     Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim.

9.     Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej wynosi 800 zł.

10.  Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem § 6.

11.  Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej wypłacane jest w ratach miesięcznych w terminie do końca miesiąca. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie.

 

§ 6

1.     Wypłatę zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej wstrzymuje się  w przypadku zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

2.     Wstrzymanie wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3.     Zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

w przypadku:

1) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,

2) uzyskania stopnia naukowego doktora.

4.     Zaprzestanie wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 3.

 

§ 7

Doktorant otrzymujący zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, który pozostaje w stosunku pracy lub nawiązał stosunek pracy składa oświadczenie, że wykonywanie pracy zarobkowej nie będzie kolidowało z obowiązkami uczestnika studiów doktoranckich.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje rektor.

 

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 [1] Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, który uzyskał zwolnione  

z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych – 0 pkt.

[2] Doktorant bez względu na wielkość udziału w tworzeniu publikacji otrzymuje tyle punktów ile posiada dane czasopismo według wykazu MNiSW.

[3] Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględniona w Web of Science to publikacja, którą można odnaleźć w bazie Web of Science oraz w polu "Document type" ma zapis "Proceedings paper".

[4] Za język podstawowy dla danej dyscypliny można przyjąć:                

 - język etniczny w dziedzinie, dla której jest on językiem opisu działalności naukowej, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzonej,

 - język naturalny dla dyscypliny naukowej, np. język polski dla filologii polskiej, niemiecki dla filologii niemieckiej lub historii Niemiec.

[5]Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2) zawierają bibliografię naukową;                                                 

3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp.

[6] Przez "rozdział w monografii" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego, 20 000 znaków tekstu znormalizowanego). Do oceny nie można przedstawiać wznowień.

[7] Punktowany jest tylko jeden artykuł w ramach jednej pracy zbiorowej.

[8] Punktowane jest tylko jedno doniesienie w czasie jednej konferencji, bez względu na liczbę prezentowanych doniesień. Brane po uwagę są jedynie konferencje naukowe, w których powołany jest komitet naukowy i organizacyjny.

[9] Przez „aktywny udział” rozumiane jest prezentowanie doniesienia naukowego w formie referatu lub plakatu.

[10] Przez „konferencję międzynarodową” rozumiana jest konferencja spełniająca warunek: co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

[11] Pojęcie „staż naukowy” należy rozumieć jako formę nabywania umiejętności praktycznych lub udział w badaniach naukowych uczestników studiów doktoranckich w innych jednostkach naukowych i badawczych niż jednostka macierzysta, realizowaną zgodnie z ustalonym programem w obszarze zbieżnym z tematyką realizowanej rozprawy doktorskiej.

[12] Uwzględnia się projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe (nie uwzględnia się projektów inwestycyjnych i zleconych), na realizację których umowy zostały zawarte w ramach postępowań konkursowych lub przetargowych:

1) projekty finansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej i innych programów Unii Europejskiej;

2) projekty finansowane w ramach programów European Research Council;

3) projekty finansowane w ramach Welcome Trust International Research Fellowship;

4) projekty finansowane przez The National Institutes of Health(NIH);

5) projekty finansowane przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego – North Atlantic Treaty Organization(NATO);

6) projekty finansowane przez Europejską Agencję Obrony – European Defence Agency(EDA);

7) projekty finansowane przez National Science Foundation;

8) projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych);

9) projekty finansowane przez MNiSW w ramach ustanowionych programów i przedsięwzięć, NCN lub NCBiR;

10) projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;

11) projekty finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

12) projekty finansowane w ramach Europejskich i Krajowych Platform Technologicznych.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.07.2013
Data publikacji:
18.07.2013 12:37
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:01
Liczba wyświetleń:
11219
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz67Reguustwysprzyznwyplzwistypdoktorzdotproj.docx41.57 KB