Nr 66/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 66/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 lipca 2013 roku

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.),    art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze. zm.), oraz § 14-21 rozporządzenia Ministra Nauki     i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz.1351) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.     Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym    w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2.     Traci moc Zarządzenie Nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego    w Olsztynie ze zmianami, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.     Stypendia doktoranckie przyznane na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, o którym mowa w ust. 2, wypłaca się przez okres, na który zostało przyznane, chyba że wystąpiły okoliczności uzasadniające zaprzestanie wypłaty stypendiów.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2013

 z dnia 15 lipca 2013 roku

 

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA

STYPENDIÓW DOKTORANCKICH

UCZESTNIKOM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

§ 1

1.  Rektor podejmuje decyzję o liczbie stypendiów doktoranckich na dany rok akademicki,

2.  z uwzględnieniem lat studiów, dyscyplin naukowych oraz wydziałów uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich.

3.  Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich - zwany dalej doktorantem może ubiegać się

4.  o przyznanie stypendium doktoranckiego.

5.  Decyzję w sprawie stypendium doktoranckiego podejmuje rektor, po zaopiniowaniu przez wydziałową komisję doktorancką, wniosku o przyznanie tego stypendium.

6.  Wydziałowe komisje doktoranckie powołuje rektor.

7.  W skład wydziałowej komisji doktoranckiej wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia

8.  w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, albo osoba, która nabyła uprawnienia równoważne

9.  z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

10.        o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji oraz przedstawiciel doktorantów - przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.

11.        Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 2

1.  Stypendium doktoranckie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane w terminie do końca danego miesiąca przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem § 7 regulaminu.

2.  Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są nie później niż w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego.

3.  Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant od pierwszego do czwartego roku studiów doktoranckich.

4.  Wysokość stypendium doktoranckiego stanowi 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

 

§ 3

1.  Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

2.  w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni.

3.  Podstawą przyznania stypendium doktoranckiego na pierwszym roku studiów doktoranckich jest średnia ocen uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.  Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku

5.  o przyznanie stypendium doktoranckiego:

1) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich,

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

4.  Przyznanie stypendium doktoranckiego warunkowane jest uzyskaniem najwyższych lokat na liście rankingowej sporządzonej odrębnie dla każdego roku studiów realizowanych w ramach danej dyscypliny.

5.  Listy, o których mowa w ust. 4, mają charakter rankingów, w których najwyższą pozycję osiąga doktorant, który uzyskał najwyższą średnią lub zgromadził największą liczbę punktów.

6.  Ustala się następujące kryteria merytoryczne dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów

7.  i odpowiadającą im liczbę punktów:

1)  wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

a)     5,00 – 4,75 – 4 pkt,

b)     4,74 – 4,50 – 3 pkt,

c)     4,49 – 4,25 – 2 pkt,

d)     4,24 – 4,00 – 1 pkt;

2)  wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną - uzyskanie zaliczenia, bądź zwolnienia z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu od kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej – 2 pkt[1],

3)  wycena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej

4)  z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska zgodnie z zapisem § 4.

7.    Efekty działalności naukowej przedstawia się do oceny tylko raz i dotyczą one poprzedniego roku akademickiego.

8.    W średniej ocen za dany rok akademicki, o której mowa w ust. 6 pkt 1, uwzględnia się oceny

9.    z egzaminów i zaliczeń przedmiotów w danym roku akademickim, obowiązujących do zaliczenia roku studiów. Średnią ocen oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

10. Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów realizowanych

11. (za zgodą kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem.

12. W średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa

13. w ust. 8, wliczając również każdą ocenę niedostateczną wpisaną przez egzaminatora.

14. Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza doktorant samodzielnie. Prawidłowość jej obliczenia potwierdza wyznaczony pracownik dziekanatu.

 

§ 4

Określa się zasady wyceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska:

1)  Prace naukowe opublikowane w recenzowanych czasopismach w formie drukowanej

2)  i elektronicznej[2]:

a)  autor lub współautor publikacji w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym

b) w części A wykazu MNiSW (15-50 pkt),

c)  autor lub współautor publikacji w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu MNiSW (1-10 pkt),

d) autor lub współautor publikacji w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu MNiSW (10 -14 pkt),

e)  autor lub współautor publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science[3]. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji

f)   w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - wykaz B (10 pkt),

g) autor lub współautor publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym w wyżej wymienionych listach, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (2 pkt- maksymalnie

h) 3 pozycje)[4],

i)   autor lub współautor publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym w wyżej wymienionych listach w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym

j)   w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski (1 pkt - maksymalnie 3 pozycje),

k)  autor lub współautor publikacji w czasopiśmie popularno-naukowym (minimum 1800 znaków) (0,5 pkt - maksymalnie 3 pozycje).

2)  Monografie naukowe[5]:

a)  autor lub współautor monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (25 pkt),

b) autor lub współautor monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - (20 pkt),

c)  autor lub współautor rozdziału[6] w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (5 pkt),

d) autor lub współautor rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - (4 pkt),

e)  autor lub współautor artykułu w recenzowanej pracy zbiorowej (np. recenzowane materiały pokonferencyjne) (2 pkt)[7].

3)  Inne osiągnięcia (wynalazki, wdrożenia, patenty, wzory użytkowe):

a)  twórca lub współtwórca patentu na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy, Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą – (25 pkt),

b) twórca lub współtwórca patentu na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż jednostka naukowa, której doktorantem jest twórca wynalazku – (15 pkt),

c)  twórca lub współtwórca prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa

d) z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą – (10 pkt),

e)  twórca lub współtwórca zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której doktorantem jest twórca wynalazku – (2 pkt),

f)   twórca lub współtwórca wykorzystanych autorskich praw majątkowych do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych; punktowane jest tylko jedno zastosowanie utworu - (10 pkt),

g) twórca lub współtwórca wyłącznych praw do odmiany roślin udzielonych jednostce naukowej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielonych za granicą – (15 pkt).

4)  Konferencje naukowe[8]:

a)  aktywny udział[9] w naukowej konferencji międzynarodowej[10] z doniesieniem w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (6 pkt),

b) aktywny udział w naukowej konferencji międzynarodowej z doniesieniem w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - (4 pkt),

c)  aktywny udział w konferencji naukowej - (2 pkt),

d) aktywny udział w naukowym seminarium międzynarodowym z doniesieniem w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (1 pkt).

5)  Staże naukowe[11], stypendia naukowe, programy wymiany:

a)  stypendia zagraniczne nie krótsze niż 90 dni (12 pkt),

b) staż zagraniczny nie krótszy niż 21 dni (6 pkt),

c)  staż zagraniczny nie krótszy niż 5 dni (2 pkt),

d) staż krajowy nie krótszy niż 90 dni (6 pkt),

e)  staż krajowy nie krótszy niż 21 dni (3 pkt),

f)   staż krajowy nie krótszy niż 5 dni (1 pkt).

6)  Projekty badawcze (w całym okresie realizacji; maksymalnie 3 pozycje):

a)  realizacja projektu badawczego PRELUDIUM lub grantu promotorskiego z MNiSW (10 pkt),

b) wykonawca w projekcie badawczym[12] (5 pkt),

c)  realizacja projektu w ramach dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi naukowemu uczestników studiów doktoranckich (2 pkt).

 

§ 5

1. Określa się sposób dokumentowania osiągnięć postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej

2. i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska.

3. Każde osiągniecie należy odpowiednio udokumentować poprzez załączenie oryginału lub kserokopii, w przypadku:

1) prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach w formie drukowanej i elektronicznej: strony tytułowej czasopisma (jeśli w formie papierowej) strony z numerem ISSN lub DOI, pierwszej strony artykułu,

2) monografii i rozdziałów w monografii/pracy zbiorowej: strony tytułowej monografii/pracy zbiorowej, strony z numerem ISBN monografii/pracy zbiorowej oraz liczbą arkuszy wydawniczych monografii, pierwszej i ostatniej strony rozdziału lub artykułu,

3) przyjęcia zgłoszenia lub udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy przez Urząd Patentowy RP lub urząd patentowy za granicą - potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia lub udzieleniu patentu chronionego prawami autorskimi, prawa ochronnego na wzór użytkowy wydane przez Urząd Patentowy,

4) wyłącznych praw do odmiany roślin: dokument wydany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub organizację zagraniczną,

5) wykorzystanych autorskich praw majątkowych do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych: umowy zawartej między autorem, a zleceniodawcą (władze właściwego samorządu terytorialnego lub firmy). W przypadku rewaloryzacji terenów przy obiektach znajdujących się w rejestrze zabytków nieruchomych bądź ewidencji zabytków, dodatkowo należy dołączyć w formie załącznika opinię uzyskaną w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków,

6) aktywnego udziału w konferencjach: imiennego zaświadczenia lub certyfikatu od organizatora o udziale w konferencji i/lub ksero umowy z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz UWM w Olsztynie i/lub imiennego potwierdzenia wniesienia opłaty konferencyjnej. Dodatkowo należy dołączyć pełny program konferencji z uwzględnionym komunikatem doktoranta i/lub ze streszczeniem doniesienia oraz skład komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji. Potwierdzenia od kierowników jednostek, opiekunów naukowych nie będą brane pod uwagę,

7) realizacji stażu – umowy (np. o realizację stażu) lub zaświadczenia o odbyciu stażu wystawione przez jednostkę przyjmującą lub koordynatora, program oraz sprawozdanie ze stażu,

8)  realizacji projektu badawczego – umowy (np. o realizację projektu badawczego) lub umowy

9) o dzieło lub umowy zlecenia lub kopii stron sprawozdania z projektu, na których wyszczególniono uczestników projektu,

4. W przypadku doktorantów z IV roku studiów doktoranckich dopuszczalne jest potwierdzenie

5. o przyjęciu publikacji do druku.

 

§ 6

1.   Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego, składa wniosek do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 30 września danego roku w godzinach dyżurów wydziałowej komisji doktoranckiej.

2.   Informację o terminach i godzinach dyżurów wydziałowej komisji doktoranckiej podaje się do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia prac komisji, w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

3.   W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, członek wydziałowej komisji doktoranckiej wzywa doktoranta do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4.   Wydziałowa komisja doktorancka, o której mowa w §1 pkt 4-5, zwołuje posiedzenie w terminie

5.   do 10 dni roboczych po terminie składania wniosków, o którym mowa w ust. 1.

6.   Kierownik studiów doktoranckich, po zaopiniowaniu wniosków przez wydziałową komisję doktorancką, przekazuje je do rektora wraz z listą doktorantów rekomendowanych przez komisję

7.   do przyznania stypendiów doktoranckich w ramach limitów określonych decyzją rektora.

8.   Zatwierdzone przez rektora listy osób, którym przyznano stypendium doktoranckie przekazywane są na wydział w celu przygotowania decyzji.

 

§ 7

1.  Wypłatę stypendium doktoranckiego wstrzymuje się w przypadku zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

2.  Wstrzymanie wypłaty stypendium doktoranckiego następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3.  Zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego w przypadku:

1) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,

2) uzyskania stopnia naukowego doktora.

4.  Zaprzestanie wypłaty stypendium doktoranckiego następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 3.

 

§ 8

Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie krótszym niż określony w akcie prawnym o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy.

 

§ 9

Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie, który pozostaje w stosunku pracy lub nawiązał stosunek pracy składa oświadczenie, że wykonywanie pracy zarobkowej nie będzie kolidowało

z obowiązkami uczestnika studiów doktoranckich.

 

§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje rektor.

 

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.[1] Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, który uzyskał zwolnione

z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych – 0 pkt.

[2] Doktorant bez względu na wielkość udziału w tworzeniu publikacji otrzymuje tyle punktów ile posiada dane czasopismo według wykazu MNiSW.

[3] Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględniona w Web of Science to publikacja, którą można odnaleźć w bazie Web of Science oraz w polu "Document type" ma zapis "Proceedings paper".

[4] Za język podstawowy dla danej dyscypliny można przyjąć:                             

 - język etniczny w dziedzinie, dla której jest on językiem opisu działalności naukowej, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzonej,

 - język naturalny dla dyscypliny naukowej, np. język polski dla filologii polskiej, niemiecki dla filologii niemieckiej lub historii Niemiec.

[5]Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2) zawierają bibliografię naukową;                                                         

3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp.

[6] Przez "rozdział w monografii" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego, 20 000 znaków tekstu znormalizowanego). Do oceny nie można przedstawiać wznowień.

[7] Punktowany jest tylko jeden artykuł w ramach jednej pracy zbiorowej.

[8] Punktowane jest tylko jedno doniesienie w czasie jednej konferencji, bez względu na liczbę prezentowanych doniesień. Brane po uwagę są jedynie konferencje naukowe, w których powołany jest komitet naukowy i organizacyjny.

[9] Przez „aktywny udział” rozumiane jest prezentowanie doniesienia naukowego w formie referatu lub plakatu.

[10] Przez „konferencję międzynarodową” rozumiana jest konferencja spełniająca warunek: co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

[11] Pojęcie „staż naukowy” należy rozumieć jako formę nabywania umiejętności praktycznych lub udział w badaniach naukowych uczestników studiów doktoranckich w innych jednostkach naukowych i badawczych niż jednostka macierzysta, realizowaną zgodnie z ustalonym programem w obszarze zbieżnym z tematyką realizowanej rozprawy doktorskiej.

[12] Uwzględnia się projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe (nie uwzględnia się projektów inwestycyjnych

i zleconych), na realizację których umowy zostały zawarte w ramach postępowań konkursowych lub przetargowych:

1) projekty finansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej i innych programów Unii Europejskiej;

2) projekty finansowane w ramach programów European Research Council;

3) projekty finansowane w ramach Welcome Trust International Research Fellowship;

4) projekty finansowane przez The National Institutes of Health(NIH);

5) projekty finansowane przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego – North Atlantic Treaty Organization(NATO);

6) projekty finansowane przez Europejską Agencję Obrony – European Defence Agency(EDA);

7) projekty finansowane przez National Science Foundation;

8) projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych);

9) projekty finansowane przez MNiSW w ramach ustanowionych programów i przedsięwzięć, NCN lub NCBiR;

10) projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;

11) projekty finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

12) projekty finansowane w ramach Europejskich i Krajowych Platform Technologicznych.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.07.2013
Data publikacji:
18.07.2013 12:19
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:02
Liczba wyświetleń:
23088
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz66Reguustwysprzyznwypstypdoktora.docx43.09 KB