Wersja strony Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich z dnia 26 luty, 2009 - 08:31

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Strona została usunięta dnia: 13 grudzień, 2010 - 12:30

Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1, 05, 303, 304 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-38-35, 524-52-29, 523-43-87,
523-45-09, 523-32-87; 524-51-51

tel./fax (089)523-34-23 

e-mail: bkss@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0500; kod finansowy: 9005

 

Kierownik

mgr inż. Irena Kozłowska

tel. +4889 523-43-35

Do obowiązków Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich należy:

1.    prowadzenie spraw związanych z rekrutacją,
2. promocja oferty kształcenia,

2.    realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej i systemu zapewniania jakości kształcenia,

3.    koordynacja i nadzór nad organizacją oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

4.    redystrybucja funduszu środków pomocy materialnej dla studentów ,

5.    realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,

6.    prowadzenie ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,

7.    opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,

8.    formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i świadectw ukończenia studiów podyplomowych,

9.    obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

10.      udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów (instruktaż).

 

Sekcja ds. Studiów i Studentów

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1 i 05, 10-719 Olsztyn

tel./fax +4889 523-43-87  

kod ewidencji korespondencji: 90-0501; kod finansowy: 9005

 

Kierownik

inż. Elżbieta Łożyńska

tel. +4889 523-43-87

Specjaliści

mgr inż. Dorota Koryzno (089)523-45-09

mgr Paweł Łojewski (089)523-38-35

inż. Krystyna Mitukiewicz-Sodel (089)523-34-23

Leokadia Sadłowska (089)523-43-87

mgr Agnieszka Zdanowska (089) 524-51-51

Samodzielni referenci

mgr Anna Malinowska (089)523-43-87  

Starsi referenci

mgr inż. Magdalena Czaplicka (089)523-43-87

mgr inż. Sylwia Gawrycka (089)523-45-09

mgr Agnieszka Kupper (089)524-52-29

Lucyna Sokołowska (089)523-34-23

 

Do obowiązków Sekcji ds. Studiów i Studentów należy:

1.    organizacja działalności informacyjnej i poradnictwo z zakresu studiów,

2.    koordynacja prac związanych z przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych,

3.    koordynacja spraw związanych z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,

4.    przyjmowanie i prowadzenie spraw wynikających ze skarg studentów,

5.    opracowanie założeń i wniosków dotyczących ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz prowadzenie kontroli jej realizacji,

6.    prowadzenie rejestru studenckich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu,

7.    uczestniczenie w planowaniu i rozliczaniu finansowym spraw związanych z dydaktyką oraz opieką nad studentami,

8.    prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dotyczących toku studiów,

9.    kontrolowanie we wszystkich jednostkach realizacji planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotyczących zgodności z obowiązującymi planami studiów i programami nauczania,

10.           rozliczanie wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,

11.           prowadzenie sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

 

Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów

ul. Bartosza Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel. +4889 527-92-12, 523-62-44; fax 527-20-50;

e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl 

kod ewidencji korespondencji: 90-0504; kod finansowy: 504-9005-1202

 

Kierownik

mgr Dorota Opolska

tel. +4889 527-92-12, 524-62-44

Specjalista

mgr Mirosław Marszelewski tel. +4889 527-92-12, 524-62-44

Do obowiązków Sekcji ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów należy:

1.    prowadzenie zbioru informacji o absolwentach,

2.    prowadzenie poradnictwa zawodowego,

3.    organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących studentów do efektywnego poszukiwania pracy,

4.    tworzenie bazę danych na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z firmami,

5.    udzielanie informacji o ofertach praktyk i pracy,

6.    promocja Uniwersytetu wśród przyszłych studentów oraz firm,

7.    organizacja prezentacji firm w Uniwersytecie,

8.    organizacja sesji rekrutacyjnych,

9.    prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących,

10.           prowadzenie badań ankietowych studentów i badań preferencji pracodawców

 

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 113, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-32-87; 523-33-12; 523-33-60; fax: 523-34-23 

kod ewidencji korespondencji: 90-0505; kod finansowy: 9005

Specjalista

mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo (089)523-32-87

Starszy referent

mgr Joanna Podgródna (089)523-33-12, 523-33-60

Do obowiązków Stanowiska ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych należy:

  1. koordynacja zadań:

a)    związanych z rekrutacją kandydatów na studia doktoranckie,

b)    dotyczących przebiegu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów doktoranckich i podyplomowych,

  1. organizacja działalności informacyjnej i poradnictwo z zakresu studiów doktoranckich i podyplomowych,
  2. prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich i podyplomowych na poszczególnych wydziałach,
  3. nadzór spraw pomocy stypendialnej dla doktorantów.

 

Stanowisko ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp

Ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 205, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-43-64

mgr Danuta Kuryj

Do zakresu działania Stanowiska ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp należy:

  1. opracowywanie w porozumieniu z dziekanami wydziałów programów szkolenia studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z określeniem wymiaru czasu szkolenia,
  2. ustalanie harmonogramów szkoleń oraz ustalanie w porozumieniu z dziekanami wielkości grup studenckich,
  3. prowadzenie szkolenia studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie,
  4. prowadzenie dziennika szkolenia wraz z imiennym wykazem studentów- uczestników szkolenia,
  5. potwierdzanie ukończenia przez studenta szkolenia wpisem do indeksu – „zaliczono”.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.07.2007
Data publikacji:
02.10.2007 09:55
Data aktualizacji:
13.12.2010 12:30
Liczba wyświetleń:
25989
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument