Wersja strony Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich z dnia 7 październik, 2008 - 08:08

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Strona została usunięta dnia: 13 grudzień, 2010 - 12:30

Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1 i 05, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 523-38-35, (089)523-43-87, (089)523-45-09, (089)523-32-87;

tel./fax (089)523-34-23

e-mail: bkss@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 90-0500; kod finansowy: 9005

Kierownik
mgr inż. Irena Kozłowska

tel. (089) 523-43-35

Do obowiązków Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich należy:
1.
prowadzenie spraw związanych z rekrutacją,
2.
promocja oferty kształcenia,
3.
realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej i systemu zapewniania jakości kształcenia,
4.
koordynacja i nadzór nad organizacją oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich i podyplomowych,
5.
redystrybucja funduszu środków pomocy materialnej dla studentów ,
6.
realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,
7.
prowadzenie ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,
8.
opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
9.
formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
10.
obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,
11.
udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów (instruktaż).

Sekcja ds. Studiów i Studentów
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1 i 05, 10-719 Olsztyn

tel./fax +4889 523-43-87
kod ewidencji korespondencji: 90-0501; kod finansowy: 9005

Kierownik

inż. Elżbieta Łożyńska
tel. (089) 523-43-87

Specjaliści

inż. Krystyna Mitukiewicz-Sodel (089)523-34-23
Leokadia Sadłowska (089)523-43-87

Samodzielni referenci

mgr inż. Dorota Koryzno (089)523-45-09
mgr Paweł Łojewski (089)523-38-35
mgr Anna Malinowska (089)523-43-87

Starsi referenci

mgr inż. Magdalena Czaplicka (089)523-43-87

mgr inż. Sylwia Gawrycka (089)523-45-09

mgr Agnieszka Kupper (089)523-43-35

Lucyna Sokołowska (089)523-34-23

Do obowiązków Sekcji ds. Studiów i Studentów należy:

 1. organizacja działalności informacyjnej i poradnictwo z zakresu studiów,
 2. koordynacja prac związanych z przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych,
 3. koordynacja spraw związanych z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,
 4. przyjmowanie i prowadzenie spraw wynikających ze skarg studentów,
 5. opracowanie założeń i wniosków dotyczących ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz prowadzenie kontroli jej realizacji,
 6. prowadzenie rejestru studenckich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu,
 7. uczestniczenie w planowaniu i rozliczaniu finansowym spraw związanych z dydaktyką oraz opieką nad studentami,
 8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dotyczących toku studiów,
 9. kontrolowanie we wszystkich jednostkach realizacji planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotyczących zgodności z obowiązującymi planami studiów i programami nauczania,
 10. rozliczanie wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,
 11. prowadzenie sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów
ul. Bartosza Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel. +4889 527-92-12, (089)523-62-44; fax (089)527-20-50;

e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 90-0504; kod finansowy: 504-9005-1202

Kierownik
mgr Dorota Opolska (089)527-92-12, (089)524-62-44

Specjalista
mgr Mirosław Marszelewski (089)527-92-12, (089)524-62-44

Do obowiązków Sekcji ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów należy:

 1. prowadzenie zbioru informacji o absolwentach,
 2. prowadzenie poradnictwa zawodowego,
 3. organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących studentów do efektywnego poszukiwania pracy,
 4. tworzenie bazę danych na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z firmami,
 5. udzielanie informacji o ofertach praktyk i pracy,
 6. promocja Uniwersytetu wśród przyszłych studentów oraz firm,
 7. organizacja prezentacji firm w Uniwersytecie,
 8. organizacja sesji rekrutacyjnych,
 9. prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących,
 10. prowadzenie badań ankietowych studentów i badań preferencji pracodawców

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 05, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 523-32-87; (089)523-33-12; (089)523-33-60; (089)524-51-51; fax: (089)523-34-23

kod ewidencji korespondencji: 90-0505; kod finansowy: 9005

Specjalista
mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo (089)523-32-87

Starszy referent
mgr Joanna Podgródna (089)523-33-12, (089)523-33-60
dr inż. Anna Jelińska (089)524-51-51

Do obowiązków Stanowiska ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych należy:

1. koordynacja zadań:

a) związanych z rekrutacją kandydatów na studia doktoranckie,

b) dotyczących przebiegu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów doktoranckich i podyplomowych,

2. organizacja działalności informacyjnej i poradnictwo z zakresu studiów doktoranckich i podyplomowych,

3. prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich i podyplomowych na poszczególnych wydziałach,

4. nadzór spraw pomocy stypendialnej dla doktorantów.

Stanowisko ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp

mgr Danuta Kuryj
Ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 205, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 (089)523-43-64

Do zakresu działania Stanowiska ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp należy:

 1. opracowywanie w porozumieniu z dziekanami wydziałów programów szkolenia studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z określeniem wymiaru czasu szkolenia,
 2. ustalanie harmonogramów szkoleń oraz ustalanie w porozumieniu z dziekanami wielkości grup studenckich,
 3. prowadzenie szkolenia studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie,
 4. prowadzenie dziennika szkolenia wraz z imiennym wykazem studentów- uczestników szkolenia,
 5. potwierdzanie ukończenia przez studenta szkolenia wpisem do indeksu – „zaliczono”.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.07.2007
Data publikacji:
02.10.2007 09:55
Data aktualizacji:
13.12.2010 12:30
Liczba wyświetleń:
25993
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument