Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 65/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 lipca 2013 roku

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2012.572 ze. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.     Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2.     Traci moc Zarządzenie Nr 59/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zmianami.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2013

 z dnia 15 lipca 2013 roku

 

R E G U L A M I N

USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ UCZESTNIKOM STUDIÓW DOKTORANCKICH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Pomoc materialna dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwanego dalej UWM) przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów

i doktorantów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2012.572 ze. zm.), w formie następujących świadczeń:

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium dla najlepszych doktorantów,

4) zapomogi.

2.    Doktorant może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel

3.    w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

4.    Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra, o którym mowa

5.    w ust.2, regulują odrębne przepisy.

 

§ 2

 1. Wydziałową komisję stypendialną na okres od października do czerwca danego roku akademickiego, powołuje dziekan spośród doktorantów delegowanych przez przedstawicieli Rady Samorządu Doktorantów z danego wydziału oraz pracowników UWM, przy czym doktoranci stanowią większość składu komisji.
 2. Nadzór nad działalnością wydziałowej komisji stypendialnej sprawuje dziekan.
 3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, dziekan może uchylić decyzję wydziałowej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2012.572 ze. zm.), lub z niniejszym Regulaminem.

4.    W skład wydziałowej komisji stypendialnej wchodzą:

1)   kierownik studiów doktoranckich wydziału,

2)   do trzech doktorantów z wydziału (delegowanych przez właściwy organ samorządu doktorantów),

3)   pracownik ds. studiów doktoranckich wydziału,

4)   doktorant delegowany przez Radę Samorządu Doktorantów.

 1. Wydziałowa komisja stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1)   przewodniczącego,

2)   wiceprzewodniczącego,

3)   sekretarza.

 1. Uczelnianą odwoławczą komisję stypendialną na okres od października do czerwca danego roku akademickiego powołuje rektor, spośród doktorantów delegowanych przez Radę Samorządu Doktorantów oraz pracowników UWM, przy czym doktoranci stanowią większość składu komisji.
 2. Nadzór nad działalnością uczelnianej odwoławczej komisji stypendialnej sprawuje rektor.
 3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 7, rektor może uchylić decyzję uczelnianej odwoławczej komisji stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2012.572 ze. zm.), lub z niniejszym Regulaminem.

9.    W skład uczelnianej odwoławczej komisji stypendialnej wchodzą:

1)   prorektor do spraw kształcenia,

2)   przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów,

3)   przedstawiciel doktorantów z każdego wydziału prowadzącego studia doktoranckie (delegowanych przez właściwy organ samorządu doktorantów),

4)   pracownicy delegowani przez rektora.

 1.  Uczelniana odwoławcza komisja stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera
 2. ze swojego składu:

1)   przewodniczącego,

2)   wiceprzewodniczącego,

3)   sekretarza.

12. Decyzje wydziałowej komisji stypendialnej oraz uczelnianej odwoławczej komisji stypendialnej zapadają zwykłą większością głosów i podpisują je przewodniczący komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

13. Od decyzji wydziałowej komisji stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, przysługuje doktorantowi prawo odwołania się do uczelnianej odwoławczej komisji stypendialnej w terminie czternastu dni

14. od daty doręczenia decyzji.

15. Od decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje wniosek do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

16. Do decyzji podjętych przez komisje stypendialne stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

17. Z prac komisji stypendialnych każdorazowo sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

18. Na podstawie oryginału protokołu komisji stypendialnej przygotowuje się listy przyznanych świadczeń i przedkłada je dziekanowi lub rektorowi.

19. Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy doktoranta.

 

§ 3

 1. Doktorant może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1-3 w danym roku akademickim przez 9 miesięcy, tj. 5 miesięcy w semestrze zimowym i 4 miesiące
 2. w semestrze letnim danego roku akademickiego.
 3. Stypendia, o których mowa w ust.1 przyznawane są na dany rok akademicki. W przypadku, gdy studia doktoranckie zostały przedłużone, świadczenia pomocy materialnej przysługują na okres przedłużenia studiów.
 4. Stypendia, o których mowa w ust. 1, wypłacane są w ratach miesięcznych. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie. Wypłaty świadczeń, o których mowa
 5. w § 1 ust 1 pkt 1-3, dokonuje się w terminie do końca miesiąca.
 6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 3 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 7. Doktorant, będący jednocześnie studentem może otrzymać pomoc materialną tylko na jednym kierunku studiów lub w jednej dyscyplinie naukowej.
 8. Doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku lub dyscyplinie naukowej.

 

§ 4

1.    Kwotę:

1)   stypendium socjalnego w wysokości minimalnej i maksymalnej,

2)   zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,

3)   stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

4)   stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zasady przydziału stypendiów,

ustala rektor na początku każdego roku akademickiego na podstawie liczby złożonych wniosków, informacji w nich zawartych oraz wysokości dotacji na ten cel.

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

§ 5

 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 przyznawane są przez wydziałowe komisje stypendialne, na pisemny wniosek doktoranta.
 2. Świadczenie o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 przyznawane jest przez rektora, na pisemny wniosek doktoranta.
 3. Doktorant traci prawo do przyznanych świadczeń:

1)   z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy doktorantów,

2)   po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

3)   w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń,

4)   gdy został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

5)   gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,

6)   z dniem uzyskania stopnia naukowego doktora.

 1. W okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany doktorantów, doktorant zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej, przy czym prawo do otrzymywania zwiększenia kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lun innym niż dom studencki zachowuje, jeżeli spełnia warunki określone w § 7.

 

ROZDZIAŁ III

STYPENDIA SOCJALNE

§ 6

 1. Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne.
 2. Wysokość dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Doktorantów, z tym że miesięczna wysokość tego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa
 3. w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.).
 4. Wysokość stypendium socjalnego ustalana jest w zależności od dochodu, o którym mowa w ust. 2. Sposób obliczenia wysokości stypendium socjalnego określa rektor uwzględniając regulacje ust. 4.
 5. Minimalna kwota stypendium socjalnego nie może być niższa niż 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.
 6. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa we właściwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie pomocy materialnej, w terminie:
 7. do 20 października danego roku w godzinach dyżurów wydziałowej komisji stypendialnej.
 8. Informację o terminach i godzinach dyżurów wydziałowej komisji stypendialnej podaje się do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia prac komisji, w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.
 9. Członek wydziałowej komisji stypendialnej zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności złożonego wniosku oraz prawidłowości jego wypełnienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, członek wydziałowej komisji stypendialnej informuje doktoranta o konieczności jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 10. Wydziałowa komisja stypendialna, o której mowa w § 2 pkt 1-5, zwołuje posiedzenie w terminie do 10 dni roboczych od terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 5

 

§ 7

1.    Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu:

1)   zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie,

2)   zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach,

3)   o których mowa w pkt 1, z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta.

2.    Doktorant studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium, o którym mowa

3.    w ust. 1, z tytułu zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki do wniosku o przyznanie stypendium składa oświadczenie o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do uczelni i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu.

4.    Doktorant ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wydziałową komisję stypendialną, przyznającą stypendium o:

1)   rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (swojej lub swojego małżonka),

2)   podjęciu pracy przez małżonka, jeśli doktorant pobiera świadczenia na podstawie ust. 1 pkt 2.

 

§ 8

 1. Miesięczną wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada
 2. 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.,
 3. z uwzględnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1)  dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c, jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo,

2)  świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1,

3)  świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199 ust. 1, 199a i art. 200 ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

4)  stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a)  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c)  umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

d) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia

e)  7 września 1991 r. o systemie o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

f)   ze zm.).

 1. Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie doktoranta ustala się na podstawie:

1)  oświadczenia doktoranta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie członków rodziny, do której zalicza się:

a)  doktoranta,

b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada

c)  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu

d) na wiek,

e)  rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

2)  zaświadczeń o dochodzie doktoranta i każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez właściwy urząd skarbowy, zawierający informacje o:

a)  dochodzie,

b) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c)  wysokości należnego podatku,

3)  zaświadczenia albo oświadczenia doktoranta i członków rodziny zawierające informację

4)  o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,

5)  oświadczeń i zaświadczeń o dochodzie doktoranta i każdego członka rodziny niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

6)  oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom

7)  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

8)  dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a)  zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa doktoranta oraz dzieci doktoranta

b) lub dzieci jego współmałżonka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,

c)  prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację doktoranta lub rodziców (prawnych opiekunów) doktoranta,

d) zaświadczenia z urzędu pracy o zarejestrowaniu bądź nie zarejestrowaniu członka rodziny doktoranta jako osoby bezrobotnej oraz zaświadczenia o wysokości przyznanego zasiłku,

e)  prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub ugody sądowej

f)   w sprawie wysokości alimentów,

g) aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa studenta w przypadku dzieci niepełnoletnich nie uczęszczających do szkoły,

h) zupełnego aktu urodzenia doktoranta, dziecka doktoranta lub rodzeństwa doktoranta –

i)   w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,

9)  zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej

10)        w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

11)        w którym ustalone jest prawo do stypendium.

 1. Do obliczenia dochodów w rodzinie doktoranta przyjmuje się kwoty dochodów doktoranta oraz poszczególnych członków jego rodziny w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot, odprowadzanych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochodu netto).
 2. W przypadku, gdy członek rodziny doktoranta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.
 3. W przypadku, gdy doktorant lub rodzina doktoranta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy
 4. w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
 5. ze zm.).
 6. W przypadku, gdy doktorant lub rodzina doktoranta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.
 7. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.
 8. o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze. zm.), uwzględnia się dochód deklarowany w oświadczeniu.
 9. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1)  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3)  jego miesięczny dochód w wymienionych okresach, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

4)  nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

 1. Wysokość dochodu na członka rodziny w przypadku małżeństw doktoranckich, tj. takich,
 2. w których obydwoje małżonkowie są doktorantami, ustalana jest oddzielnie dla każdego
 3. z małżonków na podstawie dochodów rodziców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
 4. Jeżeli małżonek doktoranta nie będący doktorantem nie uzyskuje żadnych dochodów, sytuację materialną doktoranta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby małżonka do rodziny doktoranta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
 5. Jeżeli w rodzinie doktoranta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, że drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone), sytuację materialną doktoranta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny doktoranta.
 6. Prawo do stypendium socjalnego ustalane jest ponownie w trakcie roku akademickiego
 7. w przypadku:

1)  zwiększenia się albo zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu,

2)  utraty albo uzyskania dochodu w sytuacjach wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych,

3)  uzyskania przez rodzeństwo doktoranta lub dziecko doktoranta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby

4)  te pozostają na utrzymaniu rodziny doktoranta, a także w przypadku utraty takiego orzeczenia

5)  z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.

 1.  W przypadku utraty dochodu, uprawnienie do stypendium socjalnego ustala się na wniosek doktoranta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód. Katalog dochodów utraconych i uzyskanych określa ustawa o świadczeniach rodzinnych.
 2. Doktorant pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu o okolicznościach wymienionych w ust. 12 oraz ponownego złożenia wniosku.

 

§ 9

 1. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio wydziałowa komisja stypendialna lub uczelniana odwoławcza komisja stypendialna mogą zażądać doręczenia opinii jednostki funkcjonującej
 2. w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją w postępowaniu.
 3. Sytuację materialną doktoranta i rodziny doktoranta ocenia się, biorąc pod uwagę obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.
 4. W przypadku przedłożenia wyroku sądu o przyznaniu i wysokości alimentów lub ugody sądowej wydanej wcześniej niż przed trzema laty, doktorant składa pisemne oświadczenie, że został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za popełniane przestępstwa z art. 286 §1 k.k. Jeżeli kwota otrzymanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej, należy przedłożyć przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające otrzymanie alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji.
 5. W uzasadnionych przypadkach można żądać od doktoranta innych dokumentów, określających sytuację materialną.
 6. Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa doktoranckiego lub doktoranta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodowości tych doktorantów za zerową.

 

§ 10

W przypadku podania nieprawdziwych danych, mających wpływ na ustalenie wysokości stypendiów, doktorant ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

ROZDZIAŁ IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 11

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu.
 2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w dziekanacie wniosku z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności.
 3. Stypendium przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
 4. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona
 5. od stopnia niepełnosprawności.
 6. W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez doktoranta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

 

ROZDZIAŁ V

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

§ 12

 1. Stypendium dla najlepszego doktoranta na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Podstawą przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich jest średnia ocen uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 4,0. Stypendium może otrzymać do 50% najlepszych doktorantów pierwszego roku studiów na danym wydziale.
 3. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

1)   uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich,

2)   wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

3)   podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 1. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów może otrzymać do 50% najlepszych doktorantów danego roku na wydziale. Przyznanie stypendium warunkowane jest uzyskaniem najwyższych lokat na liście rankingowej w danej populacji.
 2. Ustala się następujące kryteria merytoryczne dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów i odpowiadającą im liczbę punktów:

1)  wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich

2)  w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

a)   5,00 – 4,75 – 4 pkt,

b)   4,74 – 4,50 – 3 pkt,

c)    4,49 – 4,25 – 2 pkt,

d)   4,24 – 4,00 – 1 pkt,

2)  wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną - uzyskanie zaliczenia, bądź zwolnienia

3)  z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu od kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej – 2 pkt[1],

4)  wycena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej

5)  z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa zgodnie z zapisem § 13.

6.  Efekty działalności naukowej przedstawia się do oceny tylko raz i dotyczą one poprzedniego roku akademickiego.

7.  W średniej ocen, o której mowa w ust. 5 pkt. 1 za dany rok akademicki, uwzględnia się oceny

8.  z egzaminów i zaliczeń przedmiotów w danym roku akademickim, obowiązujących do zaliczenia roku studiów. Średnią ocen oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

9.  Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów realizowanych

10.              (za zgodą kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem.

11.              W średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa

12.              w ust. 7, wlicza się również każdą ocenę niedostateczną wpisaną przez egzaminatora.

13.  Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza doktorant samodzielnie. Prawidłowość jej obliczenia potwierdza wyznaczony pracownik dziekanatu.

14.  Doktorant nie może otrzymać stypendium dla najlepszych doktorantów, w przypadku wpisu warunkowego na kolejny rok studiów.

15.  Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, składa

16.  we właściwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie stypendium, w terminie do 20 października danego roku w godzinach dyżurów wydziałowej komisji stypendialnej.

17.  Informację o terminach i godzinach dyżurów wydziałowej komisji stypendialnej podaje się do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia prac komisji, w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

18.   Członek wydziałowej komisji stypendialnej zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności złożonego wniosku oraz prawidłowości jego wypełnienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, członek wydziałowej komisji stypendialnej informuje doktoranta o konieczności uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

19.  Wydziałowa komisja stypendialna, o której mowa w §2 pkt 1-5, zwołuje posiedzenie

20.  w terminie do 10 dni roboczych po terminie składania wniosków, o którym mowa w ust.12.

 

§ 13

Określa się zasady wyceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska:

1)   Prace naukowe opublikowane w recenzowanych czasopismach w formie drukowanej

2)   i elektronicznej[2]:

a)  autor lub współautor publikacji w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu MNiSW (15-50 pkt),

b)  autor lub współautor publikacji w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu MNiSW (1-10 pkt),

c)  autor lub współautor publikacji w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu MNiSW (10 -14 pkt),

d)  autor lub współautor publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science[3]. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - wykaz B (10 pkt),

e)  autor lub współautor publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym

f)   w wyżej wymienionych listach, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (2 pkt - maksymalnie 3 pozycje)[4],

g)  autor lub współautor publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym

h)  w wyżej wymienionych listach w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski (1 pkt- maksymalnie 3 pozycje)

i)   autor lub współautor publikacji w czasopiśmie popularno-naukowym (minimum 1800 znaków) (0,5 pkt - maksymalnie 3 pozycje).

2)   Monografie naukowe[5]:

a)  autor lub współautor monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (25 pkt),

b)  autor lub współautor monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - (20 pkt),

c)  autor lub współautor rozdziału[6] w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (5 pkt),

d)  autor lub współautor rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - (4 pkt),

e)  autor lub współautor artykułu w recenzowanej pracy zbiorowej (np. recenzowane materiały pokonferencyjne) (2 pkt)[7].

3)   Inne osiągnięcia (wynalazki, wdrożenia, patenty, wzory użytkowe):

a)  twórca lub współtwórca patentu na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą – (25 pkt),

b)  twórca lub współtwórca patentu na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż jednostka naukowa, której doktorantem jest twórca wynalazku – (15 pkt),

c)  twórca lub współtwórca prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa

d)  z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą – (10 pkt),

e)  twórca lub współtwórca zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której doktorantem jest twórca wynalazku – (2 pkt),

f)   twórca lub współtwórca wykorzystanych autorskich praw majątkowych do utworu

g)  z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych; punktowane jest tylko jedno zastosowanie utworu - (10 pkt),

h)  twórca lub współtwórca wyłącznych praw do odmiany roślin udzielonych jednostce naukowej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielonych za granicą – (15 pkt),

4)   Konferencje naukowe[8]:

a)  aktywny udział[9] w naukowej konferencji międzynarodowej[10] z doniesieniem w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (6 pkt),

b)  aktywny udział w naukowej konferencji międzynarodowej z doniesieniem w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - (4 pkt),

c)  aktywny udział w konferencji naukowej - (2 pkt),

d)  aktywny udział w naukowym seminarium międzynarodowym z doniesieniem w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - (1 pkt),

5)   Staże naukowe[11], stypendia naukowe, programy wymiany, szkoły letnie i zimowe, szkolenia

6)   i kursy:

a)  Stypendia zagraniczne nie krótsze niż 90 dni (12 pkt),

b)  Staż zagraniczny nie krótszy niż 21 dni (6 pkt),

c)  Staż zagraniczny nie krótszy niż 5 dni (2 pkt),

d)  Staż krajowy nie krótszy niż 90 dni (6 pkt),

e)  Staż krajowy nie krótszy niż 21 dni (3 pkt),

f)   Staż krajowy nie krótszy niż 5 dni (1 pkt),

g)  Szkolenia, kursy, szkoły letnie i zimowe (minimum 2 dniowe) poszerzające wiedzę

h)  z dyscypliny naukowej, metod badawczych (0,5 pkt – maksymalnie 3 pozycje).

7)   Projekty badawcze (w całym okresie realizacji; maksymalnie 3 pozycje):

a)  Realizacja projektu badawczego PRELUDIUM lub grantu promotorskiego z MNiSW

b)  (10 pkt),

c)  Wykonawca w projekcie badawczym[12] (5 pkt),

d)  Realizacja projektu w ramach dotacji na finansowanie działalności polegającej

e)  na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich (2 pkt),

f)   Wnioski złożone do NCN lub NCBiR po pozytywnej ocenie merytorycznej, ale niesfinansowane (1 pkt),

8)   Nagrody i wyróżnienia:

a)  Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową w ramach realizowanej pracy doktorskiej (0,5 pkt – maksymalnie 5 pozycji),

9)   Działalność organizacyjna (maksymalnie 6 pozycji):

a)  Członek Rady Samorządu Doktorantów (0,5 pkt),

b)  Przedstawiciel doktorantów w komisjach i zespołach ogólnouczelnianych i wydziałowych (np. Senat, Komisja Senacka, Rada Wydziału, Komisja Stypendialna, Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna 0, 5 pkt),

c)  Przedstawiciel doktorantów w pozauczelnianych organizacjach doktoranckich i naukowych (0,5 pkt),

d)  Członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowych (0,5 pkt),

 

§ 14

1.  Określa się sposób dokumentowania osiągnięć postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska.

2.  Każde osiągniecie należy odpowiednio udokumentować poprzez załączenie oryginału lub kserokopii, w przypadku:

1)    prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach w formie drukowanej i elektronicznej: strony tytułowej czasopisma (jeśli w formie papierowej) strony z numerem ISSN lub DOI, pierwszej strony artykułu,

2)    monografii i rozdziałów w monografii/pracy zbiorowej: strony tytułowej monografii/pracy zbiorowej, strony z numerem ISBN monografii/pracy zbiorowej oraz liczbą arkuszy wydawniczych monografii, pierwszej i ostatniej strony rozdziału lub artykułu,

3)    przyjęcia zgłoszenia lub udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy przez Urząd Patentowy RP lub urząd patentowy za granicą - potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia lub udzieleniu patentu chronionego prawami autorskimi, prawa ochronnego na wzór użytkowy wydane przez Urząd Patentowy,

4)    wyłącznych praw do odmiany roślin: dokument wydany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub organizację zagraniczną,

5)    wykorzystanych autorskich praw majątkowych do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych: umowy zawartej między autorem a zleceniodawcą (władze właściwego samorządu terytorialnego lub firmy). W przypadku rewaloryzacji terenów przy obiektach znajdujących się w rejestrze zabytków nieruchomych bądź ewidencji zabytków, dodatkowo należy dołączyć w formie załącznika opinię uzyskaną w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków,

6)    aktywnego udziału w konferencjach: imiennego zaświadczenia lub certyfikatu od organizatora o udziale w konferencji i/lub ksero umowy z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz UWM w Olsztynie i/lub imiennego potwierdzenia wniesienia opłaty konferencyjnej. Dodatkowo należy dołączyć pełny program konferencji z uwzględnionym komunikatem doktoranta i/lub ze streszczeniem doniesienia oraz skład komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji. Potwierdzenia od kierowników jednostek, opiekunów naukowych nie będą brane pod uwagę,

7)    realizacji stażu – umowy (np. o realizację stażu) lub zaświadczenia o odbyciu stażu wystawione przez jednostkę przyjmującą lub koordynatora, program oraz sprawozdanie ze stażu,

8)    szkoleń, kursów, szkół letnich i zimowych: imiennego zaświadczenia lub certyfikatu od organizatora o udziale w konferencji i/lub ksero umowy z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz UWM w Olsztynie oraz program szkolenia,

9)    realizacji projektu badawczego – umowy (np. o realizację projektu badawczego) lub umowy

10)  o dzieło lub umowy zlecenia lub kopii stron sprawozdania z projektu, na których wyszczególniono uczestników projektu,

11)  projektu złożonego do NCN lub NCBiR po pozytywnej ocenie merytorycznej, ale niesfinansowanego: decyzja o nieprzyznaniu finansowania po ocenie merytorycznej,

12)   nagród i wyróżnień: imiennego zaświadczenia lub dyplomu,

13)  działalności organizacyjnej: ksero dokumentów potwierdzających działalność podpisanych przez Przewodniczącego Komisji, Rady Samorządu Doktorantów, organizacji pozauczelnianych,

14)  działalności jako członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowych – wydruk ze strony konferencji przedstawiający skład komitetu organizacyjnego. W uzasadnionych przypadkach zaświadczenie od przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji,

3. W przypadku doktorantów z IV roku dopuszczalne jest potwierdzenie o przyjęciu publikacji

 do druku.

 

ROZDZIAŁ VI

ZAPOMOGI

§ 15

1.  Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla doktoranta i może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.

2.  Doktorant może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.

3.  Doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia.

4.  Doktorant, będący jednocześnie studentem innego kierunku, może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko w zakresie dyscypliny, w której realizuje studia doktoranckie, albo na jednym z kierunków, których jest studentem.

5.  Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna na wniosek doktoranta, a w przypadku uwzględnienia odwołania od jej decyzji – uczelniana odwoławcza komisja stypendialna.

6.  W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomiędzy posiedzeniami wydziałowych komisji stypendialnych, zapomogę może przyznać rektor.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1.  Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych doktorant zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.

2.  W przypadku bezpośredniego przyczynienia się doktoranta do uzyskania nienależnych świadczeń może być on zobowiązany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

 

§ 17

W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje rektor.

 

 [1] Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, który uzyskał zwolnione

z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych – 0 pkt.

[2] Doktorant bez względu na wielkość udziału w tworzeniu publikacji otrzymuje tyle punktów ile posiada dane czasopismo według wykazu MNiSW.

[3] Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględniona w Web of Science to publikacja, którą można odnaleźć w bazie Web of Science oraz w polu "Document type" ma zapis "Proceedings paper".

[4] Za język podstawowy dla danej dyscypliny można przyjąć:

 - język etniczny w dziedzinie, dla której jest on językiem opisu działalności naukowej, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzonej,

 - język naturalny dla dyscypliny naukowej, np. język polski dla filologii polskiej, niemiecki dla filologii niemieckiej lub historii Niemiec.

[5]Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2) zawierają bibliografię naukową;                                                         

3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp.

[6] Przez "rozdział w monografii" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego, 20 000 znaków tekstu znormalizowanego). Do oceny nie można przedstawiać wznowień.

[7] Punktowane są maksymalnie dwa artykuły w ramach jednej pracy zbiorowej.

[8] Punktowane są maksymalnie dwa doniesienia w czasie jednej konferencji. Brane po uwagę są jedynie konferencje naukowe, w których powołany jest komitet naukowy i organizacyjny.

[9] Przez „aktywny udział” rozumiane jest prezentowanie doniesienia naukowego w formie referatu lub plakatu.

[10] Przez „konferencję międzynarodową” rozumiana jest konferencja spełniająca warunek: co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

[11] Pojęcie „staż naukowy” należy rozumieć jako formę nabywania umiejętności praktycznych lub udział w badaniach naukowych uczestników studiów doktoranckich w innych jednostkach naukowych i badawczych niż jednostka macierzysta, realizowaną zgodnie z ustalonym programem w obszarze zbieżnym z tematyką realizowanej rozprawy doktorskiej.

[12] Uwzględnia się projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe (nie uwzględnia się projektów inwestycyjnych i zleconych), na realizację których umowy zostały zawarte w ramach postępowań konkursowych lub przetargowych:

1) projekty finansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej i innych programów Unii Europejskiej;

2) projekty finansowane w ramach programów European Research Council;

3) projekty finansowane w ramach Welcome Trust International Research Fellowship;

4) projekty finansowane przez The National Institutes of Health(NIH);

5) projekty finansowane przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego – North Atlantic Treaty Organization(NATO);

6) projekty finansowane przez Europejską Agencję Obrony – European Defence Agency(EDA);

7) projekty finansowane przez National Science Foundation;

8) projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych);

9) projekty finansowane przez MNiSW w ramach ustanowionych programów i przedsięwzięć, NCN lub NCBiR;

10) projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;

11) projekty finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

12) projekty finansowane w ramach Europejskich i Krajowych Platform Technologicznych.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.07.2013
Data publikacji:
18.07.2013 11:46
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:03
Liczba wyświetleń:
7830
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz65Regustwysprzyznwyppommatedokto.docx57.37 KB