Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM

Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM

POWOWŁANO AKTEM PRAWNYM:

Zarządzenie Nr 55/2013  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum”

R E G U L A M I N

CENTRUM BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH PROBALTICUM

Założenia ogólne

§ 1

1.     Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM (w skrócie CBI), zwane dalej Centrum, tworzy się w celu integracji działań środowiska naukowego poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych (archeologicznych, historycznych, antropologii kulturowej) i przyrodniczych (paleo- i neoekologicznych), nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym krajów nadbałtyckich.

2.     Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem.

3.     Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

Zadania Centrum

§ 2

Do podstawowych zadań Centrum w szczególności należy:

1) prowadzenie badań naukowych,

2) współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury,

3) organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,

4) inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,

5) prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów,

6) pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum,

7) prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa.

§ 3

Centrum, za zgodą Rektora, może współpracować z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu na podstawie odrębnych umów.

Organy Centrum

§ 4

Organami Centrum, powoływanymi przez Rektora, są:

1)   Dyrektor,

2)   Rada Naukowa.

§ 5

Centrum kieruje Dyrektor, do którego zadań należy:

1) reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów Uniwersytetu,

2) koordynowanie przedsięwzięć badawczych podejmowanych w ramach Centrum,

3) opracowywanie rocznych planów działalności Centrum i sprawozdań,

3) zarządzanie majątkiem Centrum.

§ 6

1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Centrum.

2. Kadencja Rady Naukowej jest zgodna z kadencją organów Uniwersytetu.

3. Członków Rady Naukowej powołuje Rektor na wniosek właściwego Prorektora.

4. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) właściwy Prorektor lub wyznaczona przez niego osoba,

2) członkowie Rady Naukowej w liczbie co najmniej trzech, wybierani spośród pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

5.  Z tytułu pracy w Radzie Naukowej członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 7

Do kompetencji Rady Naukowej należy w szczególności:

1) opiniowanie kierunków działalności Centrum, w tym ustalanie priorytetów zgłaszanych wniosków i tematów badawczych,

2) ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum,

3) planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum,

4) opiniowanie rocznych planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Centrum,

5) opiniowanie projektów przyjętych do realizacji przez Centrum,

6) opiniowanie zespołów badawczych i osób zgłaszających gotowość realizacji projektów,

7) opiniowanie projektów umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi,

8) planowanie działalności wydawniczej.

§ 8

1.     Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera Rada spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji.

2.     Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w nowej kadencji zwołuje właściwy Prorektor.

3.     Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku.

4.     Rada Naukowa podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

5.     Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.

Mienie i finanse

§ 9

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie.

2. Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie zasadami.

 


 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.06.2013
Data publikacji:
28.06.2013 12:35
Data aktualizacji:
28.06.2013 12:38
Liczba wyświetleń:
3731
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument