Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 51/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2013 roku

 

w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), w związku z § 4 i § 5 ust. 1 Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.     W celu doskonalenia jakości kształcenia, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zwanym dalej UWM w Olsztynie, prowadzi się działania w zakresie monitorowania procesu dydaktycznego obejmujące badania ankietowe w zakresie:

1)    jakości realizacji zajęć dydaktycznych,

2)    badania losów zawodowych absolwenta UWM w Olsztynie, w tym opinii absolwenta na temat zrealizowanych studiów,

3)    badania opinii pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie.

2.     Badania ankietowe, o których mowa w ust. 1 dotyczą wszystkich form kształcenia (poziomów kształcenia): studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz form studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

3.     Badaniami objęci są wszyscy interesariusze procesu kształcenia: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy kursów dokształcających, absolwenci oraz pracodawcy.

 

§ 2

1.     Badania ankietowe realizowane są przy wykorzystaniu elektronicznych systemów ankietyzujących, zintegrowanych z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów.

2.     Działania związane z funkcjonowaniem systemów ankietyzujących koordynuje Biuro ds. Kształcenia we współpracy z Biurem Informatycznej Obsługi Studiów.

 

 

 

§ 3

1.     Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych (ogólny raport zawierający podstawowe wyniki badań) przesyłane są do podstawowych jednostek organizacyjnych oraz odpowiednio do jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, a także do Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

2.     Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonującymi na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w zakresie sporządzania szczegółowych sprawozdań, opartych na analizie wyników badań zawartych w ogólnym raporcie, a także ich upowszechniania.

 

§ 4

1.     Określa się wzory kwestionariuszy ankiet, które stanowią załączniki:

1)    jakość realizacji zajęć dydaktycznych (załącznik 1),

2)    losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie, w tym opinia absolwenta na temat zrealizowanych studiów (załączniki: 2.1.; 2.2.),

3)    opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie (załącznik 3).

2.     Kwestionariusze, o których mowa w ust. 1 posiadają status ogólnouczelnianych.

 

§ 5

Określa się procedury przeprowadzania badań ankietowych, które stanowią załączniki:

1)     jakość realizacji zajęć dydaktycznych (załącznik 1a),

2)     losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie (załącznik 2a),

3)     opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie (załącznik 3a).

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2013
Data publikacji:
10.06.2013 11:29
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:26
Liczba wyświetleń:
5496
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz51kwestioankietogolnoucz.doc79.5 KB
Załącznik nr 1.doc117.5 KB
Załącznik nr 1a.doc142 KB
Załącznik Nr 2.1.doc171.5 KB
Załącznik Nr 2.2.doc173.5 KB
Załącznik Nr 2a.doc140.5 KB
Załącznik Nr 3a.doc140 KB
Załącznik Nr 3.doc194 KB