Nr 49/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 49/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2013 roku

 

w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 - 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. 2012.572 z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 219 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Uniwersytet może pobierać opłaty za studia i usługi edukacyjne związane z:

1)  kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,

2)  kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,

3)  kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów,

4)  kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów,

5)  powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce,

6)  powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadawalających wyników w nauce,

7)  prowadzeniem studiów w języku obcym,

8)  prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów,

9)  prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

 

§ 2

1.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na poszczególnych kierunkach studiów, stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia), określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne realizowane na niestacjonarnych studiach doktoranckich określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.  Opłaty za studia stacjonarne na drugim lub kolejnym kierunku studiów określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne realizowane na kierunku lekarskim w języku angielskim, prowadzone na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich dla obywateli polskich określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów w języku obcym określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6.  Opłaty za studia stacjonarne za zajęcia nieobjęte planem studiów, realizowane poza dodatkowym limitem punktów określane są wg zasady przyjętej do obliczenia opłaty za zajęcia realizowane w ramach powtarzania przedmiotu.

7.  Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

8.  Koszt jednej godziny dydaktycznej, realizowanej na studiach doktoranckich według dziedzin i dyscyplin naukowych z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.  Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów, stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia) wynoszą:

1) od semestru I do II - według pełnych kosztów realizacji przedmiotu ustalanych jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 9,00 zł i wskaźnika kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika nr 6), z zastrzeżeniem ust. 2-6,

2) od semestru III do X - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonych jako iloczyn opłaty za jedną godzinę w wysokości 9,00 zł i wskaźnika kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika nr 6), z zastrzeżeniem ust. 2-6.

2. Powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, z wyłączeniem przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej oraz lektoratu z języka obcego, realizowanych na poszczególnych kierunkach - 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

3. Powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) - 13,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

4. Powtarzanie przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej - 18,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

5. Powtarzanie przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta - 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

6.  Za powtarzanie przedmiotu nieobjętego planem studiów i realizowanego w języku obcym pobiera się opłatę wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu. Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

1.  Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych przewidzianych dla danego przedmiotu na niestacjonarnych studiach doktoranckich wynoszą:

1) powtarzanie określonego przedmiotu:

a)  na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu ustalonych jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 9,00 zł i wskaźnika kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika nr 7), z uwzględnieniem ust. 2-3,

b)  od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonych jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 9,00 zł i wskaźnika kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika nr 7), z uwzględnieniem ust. 2-3.

2. Powtarzanie przedmiotu kształcenia ogólnego - 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

3. Powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego - 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika nr 7).

 

§ 5

1. Na studiach stacjonarnych pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1) na I i II semestrze według pełnych kosztów realizacji przedmiotu ustalanych jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 9,00 zł i wskaźnika kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika nr 6), z uwzględnieniem ust. 2-8,

2) od III do XII semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalanych jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 9,00 zł i wskaźnika kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika nr 6), z uwzględnieniem ust. 2-8.

2. Na studiach stacjonarnych na kierunku lekarskim realizowanym w języku angielskim na poziomie jednolitych studiów magisterskich dla obywateli polskich opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrach od I do XII pobierane są wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu. Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Za powtarzanie przedmiotu nieobjętego planem studiów lub realizowanych w języku obcym pobiera się opłatę wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu. Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Za powtarzanie przedmiotu kształcenia ogólnego, realizowanego w ramach modułu ogólnouczelnianego lub wydziałowego z wyłączeniem przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej oraz lektoratu języka obcego - opłata wynosi 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

5. Za powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) - opłata wynosi 13,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

6. Za powtarzanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego - opłata wynosi 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

7. Za powtarzanie przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej - opłata wynosi 18,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

8. Za powtarzanie przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta - opłata wynosi 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

 

 

§ 6

1.  Stacjonarne studia doktoranckie są nieodpłatne.

2.  Na stacjonarnych studiach doktoranckich pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1) powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego:

a)  na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu ustalonych jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 9,00 zł i wskaźnika kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika nr 7), z uwzględnieniem pkt 2 - 5,

b)  powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego od II do IV roku studiów - 50% kosztów ustalonych jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 9,00 zł i wskaźnika kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika nr 7), z uwzględnieniem pkt 2 - 5,

2) powtarzanie przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego od I do IV roku studiów - opłata wynosi 9,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

3) powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) - opłata wynosi 13,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4) powtarzanie przedmiotu emisja głosu - opłata wynosi 27,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

5) powtarzanie przedmiotu metody badań naukowych oraz warsztaty laboratoryjne – iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 9,00 zł i wskaźnika kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika nr 7).

 

§ 7

1.  Opłaty wymienione w § 3-5 oraz § 6 ust. 2 dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są nieodpłatne dla przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń.

2.  W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci/doktoranci ponoszą opłatę według zasad określonych odpowiednio dla ćwiczeń.

 

§ 8

1.  Student powtarzający rok studiów lub kontynuujący naukę po co najmniej rocznym urlopie lub przeniesiony z innej szkoły na dany kierunek studiów, wnosi opłaty za semestr w kwocie ustalonej właściwym zarządzeniem Rektora dla rocznika studiów, z którym kontynuuje naukę. W takim przypadku nie zachodzi konieczność dokonywania zmiany warunków umowy zawartej ze studentem z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Ze studentem przeniesionym z innej szkoły Uniwersytet nawiązuje umowę na wykonanie usługi edukacyjnej.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2013
Data publikacji:
10.06.2013 11:00
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:28
Liczba wyświetleń:
15149
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz49odplatn2013.docx21.64 KB
Załącznik 1.doc124 KB
Załącznik 2.doc29 KB
Załącznik 3.doc112 KB
Załącznik 4.doc28.5 KB
Załącznik 5.doc34.5 KB
Załącznik 6.doc76.5 KB
Załącznik 7.doc45.5 KB