Nr 50/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/2014

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 50/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2013 roku

 

w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/2014

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.:Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 17 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania

i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.2006.190.1406z późn. zm.), Uchwały Nr 219 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.  Ustala się następujące opłaty za stacjonarne studia prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców, realizowane na kierunku lekarskim:

1)    opłatę za I rok studiów w wysokości 48 000 PLN, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)    studenci przyjmowani na studia w pierwszym roku nauki, łącznie z opłatą za kształcenie, o której mowa w pkt. 1, ponoszą opłatę w wysokości 2000 PLN,

3)    opłatę za okres nauki od II do VI roku studiów w wysokości 46 000 PLN

4)    za każdy rok nauki.

5)    Opłaty związane z powtarzaniem zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce,

6)    opłaty za dokumenty związane z przebiegiem studiów.

2.  Studenci zakwalifikowani na studia dla cudzoziemców w języku angielskim, wnoszą dodatkowo opłatę za:

1)    kurs przygotowawczy organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

2)    w Olsztynie w wysokości 2 000 PLN,

3)    uczestnictwo w kursie organizacyjnym prowadzonym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w wysokości 1 500 PLN.

 

§ 2

Wysokość opłat związanych z powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi:

1)     opłata za powtarzanie I semestru w wysokości 24 000 PLN,

2)     opłata za powtarzanie II semestru w wysokości 24 000 PLN,

3)     opłata za powtarzanie semestru od III do XII w wysokości 23 000 PLN za każdy semestr nauki,

4)     za jedną godzinę dydaktyczną przedmiotu określonego planem i programem kształcenia według pełnych kosztów jego realizacji, tj.: 9,00 zł x 9 (wskaźnik kosztochłonności dla kierunku lekarskiego w języku angielskim).

 

§ 3

1.  Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynosi:

1)    wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 PLN,

2)    wydanie indeksu - 4 PLN,

3)    wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 PLN,

4)    wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski - 40 PLN.

2.  Za wydanie duplikatów dokumentów pobiera się od studenta opłaty o połowę wyższe, niż za wydanie oryginałów.

3.  Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 studenci wnoszą na rachunek bankowy Uniwersytetu wskazany przez Dziekana.

 

§ 4

Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym że opłatę za pierwszy rok studiów zwraca się w wysokości pomniejszonej o równowartość 200 Euro.

 

§ 5

Warunki odpłatności za studia, w tym procedurę dokonywania opłat za kształcenie określa umowa podpisana pomiędzy studentem a uczelnią.

 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem, do studiów prowadzonych w języku angielskim, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz Uchwałę

Nr 219 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2013
Data publikacji:
10.06.2013 10:36
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:27
Liczba wyświetleń:
2961
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz50odplcudzoziemcy.doc57.5 KB