Nr 36/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 36/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie  zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5) oraz art. 167 ust.1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U.2012.572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) oraz § 2 ust. 3a i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Uchwałą Nr 190 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w  Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,  zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.  Absolwentowi kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wydaje się świadectwo ukończenia kursu.

2.  Wzór świadectwa ukończenia kursu określa Uchwała Nr 190 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru   świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w  Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2

1.  Świadectwo ukończenia kursu jest drukiem ścisłego zarachowania.

2.  Świadectwo, o którym mowa w ust. 1 wydaje podstawowa jednostka organizacyjna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca kurs dokształcający.

3.  Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa i odpis, natomiast odpis przeznaczony do akt należy złożyć i przechowywać w teczce osobowej uczestnika kursu.

 

§ 3

1.  Świadectwo ukończenia kursu sporządza się wg wzoru, o którym mowa w § 1 ust. 2 odpowiednio dla oryginału, odpisu i odpisu przeznaczonego do akt.

2.           Sporządzając świadectwo ukończenia kursu należy:

1) stosować czcionkę Times New Roman CE,

2)   wpisując nazwę kursu rozpocząć wpis wielką literą, a następnie używać           wyłącznie małych liter,

3) nazwę kursu zapisać zgodnie z zasadami odmiany wyrazów obowiązującymi w języku polskim,

4) wynik ukończenia kursu: zgodnie z warunkami zaliczania kursu i uzyskania świadectwa, określonymi w dokumentacji w sprawie utworzenia kursu,

5) pod pozycją „data wydania świadectwa” - podać datę ukończenia kursu, która jest tożsamą z datą zaliczenia ostatniego przedmiotu/zakresu przewidzianego planem i programem kursu lub z datą ostatnich zajęć dydaktycznych, przewidzianych harmonogramem kursu,

6) liczbę punktów ECTS wpisać zgodnie z zasadą:

a)  w przypadku wyceny punktowej poszczególnych przedmiotów/zakresów podaje się liczbę  punktów przypisanych każdemu przedmiotowi/zakresowi oraz wpisuje się ogólną liczbę punktów ECTS,

b)  w przypadku braku wyceny punktowej poszczególnych przedmiotów/zakresów, w kolumnie „Liczba punktów ECTS” wpisuje się znak „----„ i podaje się ogólną liczbę punktów ECTS,

7) w kolumnach podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez uczestnika kursu,

8) utworzyć numer świadectwa poprzez wpisanie liczby porządkowej przypisanej danemu uczestnikowi kursu w „Książce wydanych świadectw potwierdzających ukończenie kursu dokształcającego”, złamanej rokiem ukończenia kursu, np. 1/2013…24/2013 - dla danego kursu  i od 25/2013 … itd. - dla kolejnego kursu.

3.     Na świadectwie, odpowiednio na oryginale, odpisie i odpisie przeznaczonym do akt nie można dokonywać sprostowań błędów i skreśleń.

 

§ 4

1.  W jednostce organizacyjnej prowadzącej kurs dokształcający prowadzi się „Książkę wydanych świadectw potwierdzających ukończenie kursu dokształcającego”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.           W „Książce”, o której mowa w ust. 1, należy wpisać:

1)            liczbę porządkową,

2)            nazwę kursu dokształcającego,

3)            imię (imiona) i nazwisko absolwenta,

4)            datę i miejsce urodzenia absolwenta,

5)            datę wystawienia świadectwa ukończenia kursu,

6)            datę odbioru świadectwa,

7)            uwagi.

3.  W terminie do 30 dni od dnia ukończenia kursu, podstawowa jednostka organizacyjna lub jednostka organizacyjna prowadząca kurs dokształcający sporządza i wydaje absolwentowi oryginał świadectwa i  odpis, dokonując wpisu do „Książki wydanych świadectw…”, o której mowa  w ust. 1-2.

4.  Na wniosek absolwenta podstawowa jednostka organizacyjna lub jednostka organizacyjna prowadząca kurs dokształcający może wydać dokumenty, o których mowa w ust. 3, upoważnionej osobie lub wysłać je pocztą na wskazany adres, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

5.     Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza.

6.  Absolwent lub osoba upoważniona potwierdza odbiór świadectwa ukończenia kursu własnoręcznym podpisem złożonym w „Książce wydanych świadectw potwierdzających ukończenie kursu dokształcającego”.

7. W przypadku wysłania świadectwa ukończenia kursu dokształcającego pocztą, oryginał potwierdzenia jego doręczenia przechowuje się w teczce osobowej uczestnika kursu.

 

§ 5

1.    W przypadku utraty oryginału świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, absolwent może wystąpić do uczelni (podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kurs) z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu.

2.      Jednostka, o której mowa w ust. 1 wystawia duplikat na podstawie posiadanych dokumentów.

3.    Duplikat wystawia się na druku oryginału świadectwa według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału dokumentu. Na dokumencie należy umieścić wyraz: „Duplikat” oraz datę wydania duplikatu. Duplikat podpisuje rektor.

4.  Jeżeli brak jest druku według wzoru świadectwa obowiązującego w danym czasie, duplikat wystawia się na przygotowanym przez jednostkę, o której mowa w ust. 1, formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

5.    Informację o wydaniu duplikatu umieszcza się w teczce akt osobowych uczestnika kursu oraz odnotowuje w „Książce wydanych świadectw potwierdzających ukończenie kursu dokształcającego”.

6.       Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

§ 6

Druki świadectw kursów dokształcających, o których mowa w § 1, wydawane są w Biurze ds. Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania złożonego przez kierownika kursu dokształcającego.

 

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Świadectwo ukończenia kursu” wydawanego absolwentom kursów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2013
Data publikacji:
09.05.2013 11:03
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:18
Liczba wyświetleń:
3451
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz36swiadkursudoksztal.doc77 KB