Nr 35/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 35/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5) oraz art. 167 ust.1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U.2012.572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) oraz § 2 ust. 3a i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związk z Uchwałą Nr 190 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w  Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,  zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.  Absolwentowi studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wydaje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

2.  Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych określa Uchwała Nr 190 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2

1.  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest drukiem ścisłego zarachowania.

2.  Świadectwo, o którym mowa w ust. 1 wydaje podstawowa jednostka     organizacyjna.

3.  Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa i dwa odpisy, natomiast odpis przeznaczony do akt należy złożyć i przechowywać w teczce osobowej słuchacza studiów podyplomowych.

 

§ 3

1.     Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sporządza się wg wzoru, o którym mowa w § 1 ust. 2 odpowiednio dla oryginału, odpisu i odpisu przeznaczonego do akt.

2.        Sporządzając świadectwo ukończenia studiów podyplomowych należy:

1) stosować czcionkę Times New Roman CE,

2)   wpisując nazwę studiów podyplomowych rozpocząć wpis wielką literą, a następnie używać wyłącznie małych liter,

3) nazwę studiów podyplomowych zapisać zgodnie z zasadami odmiany wyrazów obowiązującymi w języku polskim,

4) wynik ukończenia studiów podyplomowych: zgodnie z warunkami zaliczania studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa, określonymi w dokumentacji w sprawie utworzenia studiów podyplomowych,

5) pod pozycją „data wydania świadectwa” - podać datę ukończenia studiów podyplomowych, która jest tożsamą z datą zaliczenia ostatniego przedmiotu/zakresu przewidzianego planem i programem studiów lub datą ostatnich zajęć dydaktycznych, przewidzianych harmonogramem studiów,

6) liczbę punktów ECTS wpisać zgodnie z programem studiów,

7) w kolumnach podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez słuchacza studiów podyplomowych,

8) utworzyć numer świadectwa poprzez wpisanie liczby porządkowej przypisanej danemu słuchaczowi studiów podyplomowych, zgodnie z rejestrem słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonym przez jednostkę organizującą studia podyplomowe.

3.    Na świadectwie, odpowiednio na oryginale, odpisach i odpisie przeznaczonym do akt nie można dokonywać sprostowań błędów i skreśleń.

 

§ 4

1.  W jednostce organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe prowadzi się „Książkę wydanych świadectw potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.     W „Książce”, o której mowa w ust. 1, należy wpisać:

1)   liczbę porządkową,

2)   nazwę studiów podyplomowych,

3)   imię (imiona) i nazwisko absolwenta,

4)   datę i miejsce urodzenia absolwenta,

5)   datę wystawienia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

6)   datę odbioru świadectwa,

7)   uwagi.

3.   W terminie do 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych, podstawowa jednostka organizacyjna sporządza i wydaje absolwentowi oryginał świadectwa i dwa odpisy, dokonując wpisu do „Książki wydanych świadectw…”, o której mowa w ust. 1-2.

4.    Na wniosek absolwenta podstawowa jednostka organizacyjna może wydać dokumenty, o których mowa w ust. 3, upoważnionej osobie lub wysłać je pocztą na wskazany adres, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

5.     Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza.

6. Absolwent lub osoba upoważniona potwierdza odbiór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych własnoręcznym podpisem złożonym w „Książce wydanych świadectw potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych”.

7.  W przypadku wysłania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych pocztą, oryginał potwierdzenia jego doręczenia przechowuje się w teczce osobowej słuchacza studiów.

 

§ 5

1.      W przypadku utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, absolwent może wystąpić do uczelni (podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe) z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu.

2.      Podstawowa jednostka organizacyjna wystawia duplikat, o którym mowa w ust. 1, na podstawie posiadanych dokumentów.

3.    Duplikat wystawia się na druku oryginału świadectwa według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału dokumentu. Na dokumencie należy umieścić wyraz: „Duplikat” oraz datę wydania duplikatu. Duplikat podpisuje rektor.

4.  Jeżeli brak jest druku według wzoru świadectwa obowiązującego w danym czasie, duplikat wystawia się na przygotowanym przez podstawową jednostkę organizacyjną formularzu, zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

5.   Informację o wydaniu duplikatu umieszcza się w teczce akt osobowych słuchacza studiów podyplomowych oraz odnotowuje w „Książce wydanych świadectw potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych”.

6.         Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

§ 6

Druki świadectw studiów podyplomowych, o których mowa w § 1, wydawane są w Biurze ds. Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania złożonego przez kierownika studiów podyplomowych.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2013
Data publikacji:
09.05.2013 10:26
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:19
Liczba wyświetleń:
5116
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz35swiadecstudpodyplom.doc77.5 KB