Nr 22/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 22/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie  wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia oraz studia doktoranckie, w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz.U.2012.572 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 243 poz. 1447), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Osobom biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przysługuje wynagrodzenie:

1)  przewodniczący Komisji - 1435,00 zł

2)  sekretarz Komisji - 1350,00 zł

3)  członek Komisji - 900,00 zł 

§ 2

1. Osobom biorącym udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na studia stacjonarne, Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na studia niestacjonarne, przysługuje wynagrodzenie:

1) przy liczbie kandydatów do 200 osób:

a) przewodniczący Komisji      -         1250,00 zł,

b) sekretarz Komisji               -         1200,00 zł,

c) członek Komisji                  -           700,00 zł;

2) przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób:

a) przewodniczący Komisji      -         1350,00 zł,

b) sekretarz Komisji               -         1300,00 zł,

c) członek Komisji                  -           800,00 zł;

3) przy liczbie kandydatów ponad 400 osób:

a) przewodniczący Komisji      -         1435,00 zł,

b) sekretarz Komisji               -         1400,00 zł,

c) członek Komisji                  -           900,00 zł.

2. Osobom biorącym udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na studia trzeciego stopnia – stacjonarne, Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na studia trzeciego stopnia – niestacjonarne, przysługuje wynagrodzenie:

1) przy liczbie kandydatów do 25 osób:

a) przewodniczący Komisji     -          700,00 zł,

b) sekretarz Komisji              -          600,00 zł,

c) członek Komisji                 -          400,00 zł;

2) przy liczbie kandydatów od 26 do 50 osób:

a) przewodniczący Komisji     -           800,00 zł,

b) sekretarz Komisji              -           700,00 zł,

c) członek Komisji                 -           500,00 zł;

3) przy liczbie kandydatów ponad  50 osób:

a) przewodniczący Komisji     -          900,00 zł,

b) sekretarz Komisji              -          800,00 zł,

c) członek Komisji                 -          600,00 zł.

 

§ 3

1. Osobom biorącym udział w pracach Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1700,00 zł.

2. Liczbę osób do pracy w Wydziałowym Zespole Rekrutacyjnym na poszczególnych wydziałach ustala Prorektor ds. Studenckich.

 

§ 4

1.    Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i dokonali opłaty rekrutacyjnej na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

2.    Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia-doktoranckie

 

§ 5

1.  Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata na kierunku filologia, o specjalności: filologia angielska egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1) przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac - 1100,00 zł,

2) przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac - 1200,00 zł,

3) przy liczbie - powyżej 50 sprawdzonych prac - 1300,00 zł.

2.  W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być wyższe od określonego dla danego przedziału.

 

§ 6

1.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości - 20,00 zł.

2.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z dyscypliny każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia-doktoranckie, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości - 20,00 zł.

 

§ 7

Za przeprowadzenie egzaminu z umiejętności praktycznych lub egzaminu sprawnościowego, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów - 1100,00 zł,

2) przy liczbie 26 - 50 przeprowadzonych egzaminów - 1200,00 zł,

3) przy liczbie - powyżej 50 przeprowadzonych egzaminów - 1300,00 zł.

 

§ 8

1.    Nauczycielom akademickim należność za powierzone prace wypłacane jest w formie dodatkowego wynagrodzenia.

2. Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, wynagrodzenie za powierzone prace wypłacane jest na podstawie zawartej umowy-zlecenia, z zastrzeżeniem, że prace te nie należą do podstawowych obowiązków pracownika i są wykonywane poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.

3. Umowę-zlecenie osoby uprawnionej do wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego sporządza sekretarz Komisji.

 

§ 9

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.04.2013
Data publikacji:
09.05.2013 09:54
Data aktualizacji:
11.10.2013 11:13
Liczba wyświetleń:
2708
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy22wynagrczlKomRekrut2013.doc44.5 KB