Nr 20/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 20/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie:

1)    dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,

2)    mgr inż. Dariusz Raubo,

3)    mgr inż. Anna Anulewicz,

4)    mgr inż. Tomasz Trypuz.

2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 07.05.2013 r. na sprzedaż prawa własności następujących nieruchomości:

1)      Działki nr 35/5, 37/2, 38, pow. łączna 1036 m2, obręb 64 m. Olsztyn, Plac Jedności Słowiańskiej 2 (przeznaczenie – brak m.p.z.p.);

2)      Działka nr 135, pow. 1857 m2, obręb 20 m. Olsztyn, ul. Stefana Okrzei 1A (przeznaczenie – brak m.p.z.p.);

3)      Działka nr 22/4, pow. 3654 m2, obręb 65 m. Olsztyn, ul. Niepodległości 57/65 (przeznaczenie – usługi nieuciążliwe, administracja publiczna, bankowość, mieszkalnictwo, handel, gastronomia);

4)      Działka nr 7/28, pow. 2509 m2, obręb 107 m. Olsztyn, ul. Juliana Tuwima (przeznaczenie – zieleń urządzona);

5)      Działka nr 38/49, pow. 1332 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

6)      Działka nr 4/38, pow. 975 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

7)      Działka nr 4/39, pow. 980 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

8)      Działki nr 4/41 i 34/54, pow. łączna 961 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

9)      Działka nr 34/44, pow. 847 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

10)   Działka nr 34/49, pow. 1055 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

11)   Działka nr 34/51, pow. 988 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

12)   Działka nr 34/52, pow. 1253 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

13)   Działka nr 34/77, pow. 768 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

14)   Działka nr 38/81, pow. 921 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

15)   Działka nr 38/82, pow. 908 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).

3.  Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.

4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dział Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nieruchomości określonych jak niżej:

 

Nr

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow.

/m2/

Obręb     m. Olsztyn

Lokalizacja szczegółowa

Przeznaczenie

w m.p.z.p.

Cena wywoławcza

netto /PLN/

Wadium

/PLN/

Postąpienie

/PLN/

1*

35/5, 37/2, 38 OL1O/00034203/3

1036

64

Plac Jedności   Słowiańskiej 2

-

2 121 000

106 050

21 210

2*

135 OL1O/00035798/7

1857

20

ul. Stefana Okrzei 1A 

-

2 472 000

123 600

24 720

3*

22/4

OL1O/00034204/0

3654

65

ul. Niepodległości 57/65

UHM-15

usługi nieuciążliwe, administracja publiczna, bankowość, mieszkalnictwo, handel, gastronomia

9 443 000

472 150

94 430

4

7/28 OL1O/00037572/1

2509

107

ul. Juliana Tuwima

5ZP

zieleń urządzona

128 000

6 400

1 280

5

38/49 OL1O/00130889/8

1332

118

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

11MN                          zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

210 590

10 530

2 110

6

4/38 OL1O/00130907/1

975

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN                            zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

151 550

7 580

1520

7

4/39 OL1O/00130912/9

980

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN                           zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

152 330

7 620

1 530

8

4/41+34/54 OL1O/00130883/6

961

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

5MN                       zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

149 380

7 470

1 500

9

34/44 OL1O/00130941/1

847

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN                       zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

131 660

6 590

1 320

10

34/49 OL1O/00130945/9

1055

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN                      zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

163 990

8 200

1 640

11

34/51 OL1O/00130925/3

988

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN                         zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

153 570

7 680

1 540

12

34/52 OL1O/00130939/4

1253

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN                            zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

194 770

9 740

1 950

13

34/77 OL1O/00130916/7

768

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

8MN                       zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

119 380

5 970

1 200

14

38/81 OL1O/00130909/5

921

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN                        zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

143 160

7 160

1 440

15

38/82 OL1O/00130906/4

908

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN                     zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

141 140

7 060

1 420

 

* W przypadku nieruchomości zabudowanej oznaczonej w wykazie nr 1, 2, 3 podano cenę wywoławczą całej nieruchomości (grunt wraz z budynkami)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.05.2013 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu ul. Oczapowskiego 2 w Olsztynie.

1.    W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium. Komisja przeprowadza przetarg w obecności osób, które wpłaciły wadium. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego lub aktualnym wyciągiem z KRS. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość.

2.    Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium, w formie pieniężnej, w PLN, na każdą nieruchomość oddzielnie przelewem na rachunek Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Bank Handlowy w Warszawie SA 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648 w terminie do 02 maja 2013 r. W tytule wpłaty należy wskazać nieruchomość, będącą przedmiotem zainteresowania /numer działki ewidencyjnej zgodnie    z wykazem określającym przedmiot przetargu/.

Za datę wpływu wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Uniwersytetu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny transakcyjnej nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wpłacane wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu) przelewem na konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie zawarcia umowy podanym przez sprzedającego i uchyli się od zawarcia umowy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odstąpi      od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

3.    Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. W tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

4.    W przypadku gdy wartość przedmiotowych nieruchomości przekroczy  równowartość w złotych kwoty 250.000 euro, transakcja kupna – sprzedaży uzależniona jest od zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 572 ze zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1224 ze zm.). Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2004 nr 167 poz. 1758 ze zm.).

5.    Z Regulaminem Przetargu oraz innymi szczegółowymi informacjami na temat przedmiotowych nieruchomości można zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Licznerskiego 4, pok. nr 3, 2 lub pod tel. (089) 523-41-75, 523-33-33, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium, w godzinach od 900-1400, lub na stronie internetowej pod adresem http://www.uwm.edu.pl/dgn/

6.    Oględzin oferowanych nieruchomości można będzie dokonać w obecności osoby reprezentującej organizatora przetargu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 523-41-75. 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.


Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.04.2013
Data publikacji:
09.05.2013 09:39
Data aktualizacji:
11.10.2013 11:15
Liczba wyświetleń:
2744
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy20komprzetargnieruchomości.doc95.5 KB