Nr 30/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 30/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie określenia wzoru druku „Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich”

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.) i § 17 ust. 7 Statutu  Uniwersytetu  (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.) oraz zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U.2011.225, poz.1351), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustala się wzór druku  „Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich”, zwanego dalej zaświadczeniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

1.     Określa się zasady sporządzania i wydawania zaświadczenia:

1)   zaświadczenie sporządza się na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich,

2)   zaświadczenie wydaje podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie,

3)   sporządza się oryginał i kopię zaświadczenia (druk dwustronny),

4)   zainteresowana osoba otrzymuje oryginał zaświadczenia, natomiast kopię przechowuje się w teczce uczestnika studiów doktoranckich,

5)   w przypadku wysłania zaświadczenia  pocztą, oryginał potwierdzenia jego doręczenia przechowuje się w teczce osobowej uczestnika studiów doktoranckich.

 

§ 3

Osoba, która nie ukończyła studiów doktoranckich może wystąpić z wnioskiem do uczelni o wydanie kolejnego zaświadczenia.

 

§ 4

1.  W podstawowej jednostce organizacyjnej prowadzi się „Rejestr wydanych zaświadczeń  o przebiegu studiów doktoranckich”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego  do Zarządzenia.

2.  W „Rejestrze”, o którym mowa w ust. 1, należy wpisać:

1) liczbę porządkową,

2) imię (imiona) i nazwisko doktoranta,

3) datę wystawienia zaświadczenia,

4) datę odbioru zaświadczenia,

5)  uwagi.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.04.2013
Data publikacji:
19.04.2013 07:28
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:23
Liczba wyświetleń:
3189
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz30Zaswprzebstuddoktor.docx22.78 KB