Nr 28/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 28/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

1.     Komisja Mieszkaniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana dalej Komisją Mieszkaniową, powoływana jest na okres kadencji organów Uniwersytetu z zastrzeżeniem ust. 2.

2.     Komisja Mieszkaniowa w starym składzie funkcjonuje do dnia powołania nowego składu nie dłużej jednak niż przez 4 miesiące nowej kadencji.

3.     Komisja Mieszkaniowa jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora w sprawach dotyczących zasobu mieszkaniowego Uczelni.

4.     Komisja Mieszkaniowa funkcjonuje na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 2

1.     W skład Komisji Mieszkaniowej wchodzą:

1) Kanclerz lub inna osoba wskazana przez Kanclerza,

2) pracownik Działu Gospodarki Nieruchomościami, pełniący funkcję sekretarza Komisji,

3) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału,

4) po jednym przedstawicielu z każdej organizacji związkowej działającej w Uniwersytecie.

2.     Imienny skład Komisji Mieszkaniowej określa decyzja Rektora.

 

§ 3

1.     Funkcję Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej pełni osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

2.     Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej wybierany jest spośród jej członków.

3.     Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej należy:

1) opracowywanie planów pracy Komisji Mieszkaniowej,

2) przygotowywanie i wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,

3) opracowywanie i składanie  Prorektorowi ds. Kadr sprawozdań z działalności Komisji Mieszkaniowej.

§ 4

1.     Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy opiniowanie wniosków w sprawach:

1)   przyznania miejsca lub pokoju pracownikom Uniwersytetu w ADMR lub UDR,

2)   przyznania lokalu mieszkalnego będącego w posiadaniu Uniwersytetu,

3)   kształtowania polityki mieszkaniowej Uniwersytetu,

4)   ulepszania oraz porządkowania bazy mieszkaniowej Uniwersytetu.

2.     Posiedzenia Komisji Mieszkaniowej odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3.     Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

4.     Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji Mieszkaniowej zapewnia Dział Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 28

z dnia 10 kwietnia 2013 roku

 

REGULAMIN

Komisji Mieszkaniowej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

1.     Komisja Mieszkaniowa, zwana w dalszej części Regulaminu Komisją, rozpatruje wnioski w ramach aktualnie zaistniałej potrzeby i posiadanych wolnych lokali oraz miejsc.

2.     Komisja może tworzyć doraźne zespoły do wykonania poszczególnych zadań, w tym w szczególności zespoły dokonujące wizji lokalnych, których skład powinien zapewnić zasadę bezstronności postępowania.

3.     Obsługę merytoryczną i administracyjno-biurową Komisji, w tym archiwizowanie dokumentów, prowadzi Dział Gospodarki Nieruchomościami.

4.     Dokumenty dotyczące działalności Komisji są przechowywane w Dziale Gospodarki Nieruchomościami w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Uniwersytecie.

 

§ 2

1.     Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.

2.     Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca.

3.     O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie zawiadamiani są elektronicznie w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

4.     Przed zatwierdzeniem programu obrad Komisji członkowi przysługuje prawo do jego uzupełnienia.

5.     Na posiedzeniu Komisji wskazywane są lokale mieszkalne i miejsca przeznaczone do zasiedlenia oraz protokoły z wizji lokalnych dotyczących lokali będących przedmiotem posiedzenia.

6.     Wizje lokalne przeprowadzane są w lokalu będącym przedmiotem postępowania  przed posiedzeniem Komisji w terminie dogodnym dla zainteresowanych stron.

7.     Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

8.     Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

9.     W przypadku podjęcia negatywnej opinii, wnioskodawca może złożyć do Komisji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy tylko w sytuacji, gdy przedstawi nowe fakty mogące mieć wpływ na zmianę decyzji Komisji.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.04.2013
Data publikacji:
19.04.2013 07:00
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:25
Liczba wyświetleń:
2813
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz28KomMieszk.doc58.5 KB