Dział Inwentaryzacji

 

DZIAŁ INWENTARYZACJI

ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 8-9,

10-719 Olsztyn
tel. (89) 523-36-32


Kierownik
Marzena Miedziejewska
tel. (89) 523-49-03, 523-36-32
tel. kom. 784 026 954
 
Specjalista
mgr Justyna Galewska
tel. (89) 523 36 32
 
Specjalista
Wiesława Szełemej 
tel. (89) 523 36 32
 
Specjalista
Barbara Turemko
tel. (89) 523-36-32
 
Starszy referent
mgr Anna Derlacz
tel. 89 523 36 32
  
Starszy referent
Dorota Lubieniecka
tel. 89 523 36 32
 
Starszy referent
          inż. Andrzej Podgródny
tel. 89 523 36 32

 

Dział Inwentaryzacji:

 1. organizuje i przeprowadza planowe inwentaryzacje środków rzeczowych i wartości pieniężnych Uniwersytetu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
 2. organizuje i przeprowadza inwentaryzacje doraźne zlecone przez Kanclerza lub inne upoważnione osoby.
 3. informuje kierowników jednostek organizacyjnych o konieczności dokonania czynności przygotowawczych do planowego spisu środków rzeczowych,
 4. kompletuje dokumenty i arkusze spisowe w sposób określony odrębnymi przepisami,
 5. rozlicza komplety materiałów spisowych i przekazuje je za pokwitowaniem właściwej komórce finansowo-księgowej,
 6. prowadzi rejestr arkuszy spisowych, które są drukami ścisłego zarachowania,
 7. przekazuje każdorazowo po zakończeniu spisu Kanclerzowi, a także (zależnie od sytuacji) kwestorowi i zawsze kierownikowi właściwej komórki organizacyjnej, informacje o, stwierdzonych w toku spisu, wszelkich nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątku (magazynowanie, zabezpieczanie, znakowanie, nadmierne zapasy itp.),
 8. gromadzi obowiązujące przepisy dotyczące inwentaryzacji, prowadzi instruktaż członków zespołów spisowych,
 9. prowadzi rejestr przeprowadzonych inwentaryzacji,
 10. uczestniczy w pracach Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej,
 11. sporządza „ Protokoły Likwidacyjne”, przekazuje je za pokwitowaniem właściwej komórce finansowo-księgowej,
 12. organizuje wywóz zlikwidowanego majątku,
 13. prowadzi rejestr przeprowadzonych likwidacji,
 14. sporządza dokumentację umożliwiającą zakup zlikwidowanego majątku używanego,
 15. prowadzi rejestr i wystawia faktury za sprzedany złom,
 16. prowadzi rejestr i wystawia faktury za sprzedaną makulaturę,

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Inwentaryzacji
Wytworzył:
Marzena Miedziejewska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.07.2007
Data publikacji:
01.10.2007 12:34
Data aktualizacji:
19.01.2017 11:00
Liczba wyświetleń:
15510
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument