Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Załącznik nr 2

do Instrukcji archiwalnej

 

Regulamin Rady Archiwalnej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

1.  Rada Archiwalna jest organem opiniodawczym Rektora Uniwersytetu.

2.  Kadencja Rady Archiwalnej odpowiada kadencji organów Uniwersytetu.

3.  W skład Rady Archiwalnej wchodzą: czterej samodzielni pracownicy naukowi Uniwersytetu wyznaczeni przez Rektora, zastępca Kanclerza, kierownik Archiwum i zastępca kierownika Archiwum.

§ 2

1.  Rada Archiwalna, zwana dalej Radą, wykonuje swoje działania na posiedzeniach.

2.  Na pierwszym posiedzeniu Rady, zwołanym w terminie do 30 października pierwszego roku kadencji przez kierownika Archiwum, członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego Rady.

3.  Posiedzenia Rady zwoływane są z zastrzeżeniem ust. 2 przez przewodniczącego Rady nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4.  Termin, miejsce i porządek dzienny posiedzenia Rady przewodniczący podaje do wiadomości członków z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

5.  Na zaproszenie członków Rady, w posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby nie będące członkami Rady.

6.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.

7.  Z posiedzenia Rady sporządza się protokoły, które przechowuje się w Archiwum.

§ 3

1. Do podstawowych zadań Rady należy:

1)    ustalanie kierunków działalności archiwalnej, muzealnej i informacyjnej,

2) czuwanie nad prawidłową gospodarką przyznanymi środkami finansowymi oraz mieniem Archiwum i Muzeum,

3) występowanie do Senatu i Rektora z inicjatywą podejmowania działań dotyczących funkcjonowania Archiwum i Muzeum.

2. Do zadań Rady należy ponadto:

1)    opiniowanie planów pracy Archiwum przygotowanych przez kierownika Archiwum,

2)    zatwierdzenie sprawozdania kierownika Archiwum z działalności Archiwum i Muzeum w okresie kadencji,

3)    inicjowanie zmian organizacyjnych w Archiwum,

4)    opiniowanie tematów badawczych podejmowanych przez pracowników Archiwum,

5)    inicjowanie wydawnictw dotyczących Uniwersytetu, opartych na materiałach archiwalnych oraz innych form popularyzujących wiedzę o dziejach Uniwersytetu,

6)    wydawanie opinii przy zakupie muzealiów do Muzeum.

§ 4

1. Zmiany regulaminu mogą być dokonane zarządzeniem Rektora.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem Rektora

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Archiwum i Muzeum UWM
Wytworzył:
mgr Danuta Kasparek
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.02.2012
Data publikacji:
01.10.2007 10:33
Data aktualizacji:
12.11.2012 11:16
Liczba wyświetleń:
7220
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument