Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Załącznik nr 1

do Instrukcji archiwalnej

Regulamin organizacyjny Archiwum

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwane dalej Archiwum działa na podstawie:

1)   ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

2)   ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.).

2. Archiwum jest jednostką organizacyjną gromadzącą zabezpieczającą i udostępniającą dokumentację wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, pełniącą jednocześnie zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.

3.  Archiwum stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej i pozostaje pod nadzorem Archiwum Państwowego w Olsztynie.

4.   Archiwum należy do archiwów mających prawo wieczystego przechowywania wytworzonych przez Uniwersytet materiałów, w związku z czym pełni jednocześnie funkcje archiwum wieczystego i bieżącego.

 

Rozdział 2

Zadania działania Archiwum

§ 2

Do zadań Archiwum należy:

1)     przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

2)     przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

3)     przeprowadzanie skontrum dokumentacji,

4) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,

5)     udostępnianie przechowywanej dokumentacji,

6)  wycofywanie dokumentacji ze stanu Archiwum w przypadku wznowienia sprawy w jednostce organizacyjnej,

7)    przeprowadzanie kwerend archiwalnych (poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów),

8)     inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,

9)     sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Archiwum i stanu dokumentacji w Archiwum,

10)     doradzanie jednostkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją,

11)     utrzymywanie stałych kontaktów z Archiwum Państwowym w Olsztynie,

12)     organizowanie praktyk dla studentów specjalizacji archiwalnej,

13)  prowadzenie prac naukowo-badawczych dotyczących historii Uniwersytetu i zasobu archiwalnego.

 

Rozdział 3

Zasób Archiwum

§ 3

1.   Zasób Archiwum stanowią połączone zasoby archiwów byłej Akademii Rolniczo –Technicznej i byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz akta powstające w Uniwersytecie.

2.  Archiwum może gromadzić i przechowywać dokumentację wytworzoną przez działające w Uniwersytecie związki zawodowe oraz organizacje studenckie.

 

Rozdział 4

Organizacja działalności

§ 4

1.  Archiwum jest jednostką ogólnouczelnianą podległą bezpośrednio w sprawach merytorycznych Rektorowi Uniwersytetu a w sprawach pracowniczych i finansowych Kanclerzowi Uniwersytetu.

2.  W Uniwersytecie działa Rada Archiwalna jako organ opiniodawczy Rektora powołany na okres kadencji organów Uczelni.

3.    W ramach Archiwum funkcjonuje Muzeum Uniwersytetu.

 

Rozdział 5

Pracownicy Archiwum

§ 5

1.    Działalnością Archiwum kieruje kierownik Archiwum.

2. Kierownikiem Archiwum może być osoba, która ukończyła studia wyższe ze specjalizacją archiwalną.

3.    Kierownik Archiwum jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Archiwum.

4. Pracownicy Archiwum powinni posiadać wykształcenie co najmniej średnie i ukończone kursy archiwalne.

5.    Pracownicy Archiwum mają obowiązek stałej troski o bezpieczeństwo zasobu archiwalnego.

6.   Pracowników Archiwum obowiązuje zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

Rozdział 6

Lokal Archiwum i jego wyposażenie

§ 6

1.    Na lokal Archiwum składają się:

1)   pomieszczenia biurowe,

2)   magazyny archiwalne,

3)   czytelnia służąca do udostępniania dokumentacji archiwalnej.

2.  Warunki, jakie powinien spełniać lokal Archiwum, jego wyposażenie oraz zasady użytkowania lokalu Archiwum określają odrębne przepisy.

3.    Wstęp do pomieszczeń magazynowych Archiwum jest możliwy tylko w obecności archiwisty.

 

Rozdział 7

Majątek

 § 7

1. Archiwum posiada ewidencyjnie wydzielony majątek. Ewidencja majątku prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.

2. Ewidencję majątku prowadzi wyznaczony przez kierownika pracownik Archiwum.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 § 8

1. Zmiany regulaminu mogą być dokonane zarządzeniem Rektora.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzenia Rektora.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Archiwum i Muzeum UWM
Wytworzył:
mgr Danuta Kasparek
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.02.2012
Data publikacji:
01.10.2007 10:28
Data aktualizacji:
16.02.2012 07:13
Liczba wyświetleń:
6749
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument