Nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 18/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2013 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania

 i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy

 Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

W treści Zarządzenia Nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia

23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych:

1)   ilekroć jest mowa o:

a)     Biurze Funduszy Europejskich należy przez to rozumieć Biuro ds. Projektów Zagranicznych,

b)    Biurze Zamówień Publicznych lub Zespole ds. Zamówień Publicznych należy przez

c)     to rozumieć jednostkę organizacyjną administracji Uniwersytetu, której przedmiotem działania, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym są sprawy zamówień publicznych.

2)   § 3 otrzymuje brzmienie:

㤠3

1.  Kierownik projektu, po otrzymaniu zaakceptowanego wniosku, rozpoczyna prace nad projektem z uwzględnieniem konsultacji z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w szczególności z Biurem ds. Projektów Zagranicznych.

2.  Kierownik projektu ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości za zawinione przez niego i skutkujące zwrotem środków błędy popełnione przy realizacji projektu.

3.  Przed przystąpieniem do realizacji projektu kierownik projektu potwierdza przyjęcie powierzonych zadań i funduszy na ich realizację własnoręcznym podpisem złożonym na dokumencie sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.

4.  Odmowa podpisania dokumentu, o którym mowa w ust. 3 stanowi podstawę

5.  do odwołania z pełnienia funkcji kierownika projektu, a także do odmowy udzielenia lub do odwołania pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi w realizacji projektu. Przed złożeniem wniosku o finansowanie projektu z funduszy zagranicznych do instytucji wdrażającej, kierownik projektu:

1)    uzgadnia z kierownikiem jednostki organizacyjnej ds. zamówień publicznych propozycje procedur zamówień publicznych oraz czas niezbędny na ich realizację (załącznik nr 2),

2)    składa oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów związanych z zatrudnieniem i czasem pracy osób realizujących projekt,

3)    nadzoruje przygotowanie wymaganej dokumentacji,

4)    przedkłada w Biurze ds. Projektów Zagranicznych wypełnione formularze wniosku w terminie umożliwiającym dokonanie formalnej oceny poprawności dokumentów i złożenie wniosku w terminie określonym przez jednostkę udzielającą dofinansowania.

6.  Po uzyskaniu akceptacji Rektora lub upoważnionego Prorektora Kierownik projektu składa wniosek do instytucji wdrażającej.”

3)   dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.       W sprawach nieuregulowanych Zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

2.        Traci moc Zarządzenie Nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych w zakresie uregulowanym niniejszym Zarządzeniem.

3.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

4.       Przepisy § 3 ust. 2–4 Zarządzenia Nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych, w brzmieniu określonym niniejszym Zarządzeniem, mają zastosowanie również do kierowników projektów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, którzy zobowiązani są w terminie do 15 kwietnia 2013 r. złożyć stosowne oświadczenie.

 

 Rektor

 

 

                                                                      prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 22 Rektora UWM

 z dnia 23 czerwca 2008 r.

w brzmieniu określonym Zarządzeniem Nr 18 Rektora UWM

 w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 r.

 

 

Olsztyn, dnia …………………………

 

 

Pan/i ………………………………..………

 (imię i nazwisko)

Kierownik projektu

 

………………………..………………………

(nazwa jednostki, w której realizowany jest projekt )

 

 

 

Niniejszym powierzam Panu/i jako Kierownikowi Projektu ……………………………………………………………………… zadania oraz fundusze na jego realizację.

            Z tytułu powierzonych środków ponosi Pan/i odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości za zawinione i skutkujące zwrotem środków błędy popełnione przy jego realizacji.

 

 

………………………………..

 (Rektor lub Prorektor ds. Kadr)

 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania

……………………………………………

 (data i podpis Kierownika Projektu)

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 11:03
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:59
Liczba wyświetleń:
3705
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz18zmzarz22projektyfundzagraniczne.doc55 KB