UCHWAŁA Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni

Strona została usunięta dnia: 20 marzec, 2013 - 08:40

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 169

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2013 roku

 

w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

§ 1

W celu zwiększenia przychodów Uczelni uchwala się następujące działania:

1)     Zarządzanie Uczelnią powinno uwzględniać dążenie do maksymalizacji parametrów algorytmu przyznawania dotacji budżetowej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2)     Zwiększenie aktywności w zakresie odpłatnych form kształcenia.

3)     Zwiększenie udziału zewnętrznych źródeł w finansowaniu dydaktyki (kierunki zamawiane) i badań (granty).

4)     Zintensyfikowanie działań na rzecz komercjalizacji wyników badań prowadzonych w Uniwersytecie (uzyskiwanie patentów i wzorów użytkowych oraz ich wdrażanie).

5)     Zbycie zbędnych nieruchomości głównie w celu zapewnienia płynności finansowej i odtworzenia majątku. 

§ 2

W celu zmniejszenia kosztów podejmuje się następujące działania oszczędnościowe:

1)       Uchwałą Senatu wprowadza się limity środków finansowych na podstawową działalność dydaktyczną na wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych, z wyłączeniem środków na pokrycie wynagrodzeń.

2)       Uwzględniając aktualną sytuację finansową Senat w drodze uchwały ustala dla Uczelni roczny limit środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych. Jednocześnie na podstawie:

a)     planów studiów,

b)     przepisów regulujących liczebność grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć dydaktycznych,

c)     zasad ustalania pensum dydaktycznego

na wydziałach określa się planowaną sumę godzin ponadwymiarowych według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

3)       Stawkę za przepracowaną dydaktyczną godzinę ponadwymiarową (S) ustala się dzieląc uchwalony limit przez sumę planowanych dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w Uczelni. Odpowiedzialność za skutki finansowe wynikające z przekroczenia planowanej liczby godzin ponadwymiarowych ponoszą odpowiednio: dziekan wydziału i kierownik jednostki międzywydziałowej.

4)       Regulacje zawarte w pkt 2 i 3 odnoszą się do zajęć realizowanych na studiach stacjonarnych, z zastrzeżeniem pkt 5.

5)       W roku akademickim 2012/2013 za 50% godzin dydaktycznych – ponadwymiarowych, nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w decyzji Nr 45/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej. Za pozostałe 50% godzin dydaktycznych – ponadwymiarowych, nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie wg stawki określonej w decyzji Rektora na podstawie zapisów zawartych w § 2 pkt 2-3 niniejszej uchwały.

6)       Godziny dydaktyczne przeprowadzone na studiach niestacjonarnych w pierwszej kolejności zaliczane są do uzupełnienia wykonania pensum poszczególnych pracowników, a wynagrodzenie za pozostałe godziny zrealizowane na studiach niestacjonarnych wypłacane jest z wydziałowego funduszu studiów niestacjonarnych.

7)       Wydziałowy fundusz studiów niestacjonarnych, o którym mowa w pkt 6 (Fns) oblicza się według następującego wzoru:

Fns = 0,6 W – Lu x S

gdzie:

W – suma opłat za studia wniesionych w danym roku akademickim przez studentów studiów niestacjonarnych na danym wydziale,

Lu – liczba godzin wykorzystanych jako uzupełnienie wykonania pensum,

S – stawka za godzinę obliczona według zasad określonych w pkt 3.

8)       Ogranicza się zatrudnianie pracowników naukowo-dydaktycznych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

9)       Ogranicza się zawieranie umów zleceń i umów o dzieło skutkujących wydatkami ze środków ogólnouczelnianych.

10)     Zaleca się restrukturyzację administracyjnych, podstawowych, ogólnouczelnianych i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz racjonalizację zatrudnienia.

11)     Ogranicza się koszty utrzymania infrastruktury Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem:

a)     zużycia energii,

b)     sprzątania i dozoru mienia,

c)     remontów.

 

§ 3

W celu ograniczenia ryzyka ponoszenia dodatkowych wydatków związanych

z realizacją projektów finansowanych z funduszy zagranicznych należy doskonalić zarządzanie tymi projektami poprzez:

1)  weryfikację zasadności ubiegania się o poszczególne projekty z punktu widzenia korzyści Uniwersytetu,

2)  ściślejszy ich monitoring pod kątem zachowania wskaźników trwałości,

3)  wprowadzenie odpowiedzialności materialnej kierowników projektów. 

§ 4

Do realizacji zadań określonych w § 1-3 zobowiązani są Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, Dziekani oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych - według ich kompetencji.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 08:40
Data aktualizacji:
20.03.2013 08:40
Liczba wyświetleń:
1833
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw169programpoprsytfinans.docx30.78 KB
Załącznik Uchwały 16919.71 KB