Nr 12/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Archiwum i Muzeum

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr  12/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian organizacyjnych w Archiwum i Muzeum

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w związku z Uchwałą Nr 136 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum, stanowi się co następuje:

§ 1

1.  W jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum funkcjonuje Izba Tradycji.

2.  Izba Tradycji nie jest odrębną jednostką organizacyjną Archiwum i Muzeum.

3.  Ogólny nadzór nad Izbą Tradycji pełni Prorektor nadzorujący Archiwum i Muzeum, a bezpośrednio Izba podlega osobie nadzorującej funkcjonowanie Muzeum.

4.  Zasady funkcjonowania Izby Tradycji określa Regulamin stanowiący załącznik
do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 Realizację zarządzenia powierza się Prorektorowi nadzorującemu Archiwum
i Muzeum oaz Kanclerzowi Uniwersytetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

hab. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Załącznik

 do Zarządzenia Nr 12/2013

Rektora UWM w Olsztynie

 z dnia 28 stycznia 2013 r.

 

REGULAMIN IZBY TRADYCJI

§ 1

1.     Izba Tradycji  funkcjonuje w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.     Bezpośredni nadzór nad Izbą Tradycji  pełni osoba nadzorująca funkcjonowanie Muzeum.

3.     Siedziba Izby Tradycji znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej.

§ 2

Izba Tradycji jest miejscem:

1)     gromadzenia zbiorów związanych z historią Uniwersytetu

2)     spotkań osób związanych z historią Uniwersytetu oaz pragnących poznać tę historię.

§ 3

Do podstawowych zadań Izby Tradycji należy:

1)     gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym zbiorów ukazujących historię
i tradycję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2)     gromadzenie informacji dotyczących historii Uniwersytetu,

3)     organizowanie spotkań i konkursów związanych z przedmiotem działania,

4)     konserwacja eksponatów,

5)     urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych.

§ 4

Izba Tradycji realizuje swoje zadania:

1)       ze środków pochodzących z dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Archiwum
i Muzeum w wysokości określonej przez Kierownika Archiwum,

2)       z darowizn,

3)       z wsparcia finansowego sponsorów. 

§ 5

Odpowiedzialność mienie i zarządzanie Izbą Tradycji, nadzór nad zbiorami oraz ewidencję eksponatów ponosi osoba powoływana i odwoływana przez właściwego Prorektora  po zaopiniowaniu przez Kierownika Archiwum i Muzeum.

§ 6

W celu inicjowania kluczowych zadań programowych Izby Tradycji Rektor może powołać Komitet Doradczy.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2013
Data publikacji:
12.02.2013 08:01
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:04
Liczba wyświetleń:
2687
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz12utwoIzba Tradycji.doc48 KB