Nr 8/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 8/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 stycznia 2013 roku

 

w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku (tekst jednolity: DzU z 2012 r. poz. 572 z póź. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu UWM w Olsztynie, z póź. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (DzU Nr 201, poz. 1188) oraz Regulaminem Studiów (uchwalonym Uchwałą Nr 914 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku, z póź. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się obowiązek dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, zwanego w dalszej części zarządzenia systemem USOS.

2.    Dokumentowanie toku studiów, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wszystkich stopni kształcenia (studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów trzeciego stopnia) i form studiów.

3.    Dokumentacja tworzona jest i aktualizowana na wydziale prowadzącym dany kierunek studiów.

 

§ 2

Dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących zajęcia dydaktyczne zobowiązani są do dostosowania organizacji pracy podległych im jednostek do warunków technicznych, jakie stwarza Uniwersytecki System Obsługi Studiów, a w szczególności do:

1.  wyznaczenia w jednostce pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za modyfikacje danych w systemie USOS oraz określenie zakresu jego obowiązków,

2.  określenia trybu nadzoru merytorycznego i służbowego ze szczególnym uwzględnieniem okresowych kontroli nad dokumentacją przebiegu studiów w systemie USOS, mających na względzie zapewnienie poprawności i jakości danych wprowadzonych do systemu USOS.

 

§ 3

1.  Nadzór merytoryczny nad prawidłowością dokumentacji przebiegu studiów prowadzonych na wydziale i aktualizacją danych sprawuje właściwy prodziekan.

2.  W jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych prowadzących działalność dydaktyczną, odpowiedzialność za prawidłowe wprowadzenie i aktualizację opisu oferty dydaktycznej jednostki oraz rejestrację studentów na zajęcia prowadzone w tej jednostce, sprawuje kierownik danej jednostki.

 

§ 4

1.  Nadzór służbowy nad prawidłowością dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS sprawuje kierownik dziekanatu.

2.  Kierownik dziekanatu prowadzi ewidencję uprawnień pracowników obsługujących system USOS i jest odpowiedzialny za jej aktualizację i przekazywanie w formie pisemnej zmian do Biura Informatycznej Obsługi Studiów.

3.  W jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, prowadzących działalność dydaktyczną, za realizację działań wymienionych w punktach 1-2 odpowiada kierownik jednostki.

§ 5

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu USOS odpowiada kierownik Biura Informatycznej Obsługi Studiów, który nadzoruje w szczególności:

1)   bezpieczeństwo danych wprowadzonych do systemu USOS,

2)   prowadzenie elektronicznej ewidencji uprawnień pracowników obsługujących system USOS na podstawie danych przekazywanych na piśmie,

3)   przekazywanie danych studentów zawartych w systemie USOS do systemu bibliotecznego, w zakresie wymaganym przez ten system,

4)   przekazywanie danych studentów zawartych w systemie USOS do innych jednostek na podstawie pisma skierowanego do Biura Informatycznej Obsługi Studiów,

5)   przekazywanie danych rekrutacyjnych z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów do systemu USOS,

6)   wydruk elektronicznych legitymacji studenckich,

7)   wdrażanie nowych wersji systemu USOS,

8)   udzielanie użytkownikom końcowym wsparcia merytorycznego w zakresie obsługi systemu USOS,

9)   organizację systemu szkoleń pracowników administracji wydziałów w zakresie korzystania z systemu USOS.

 

§ 6

1.    Harmonogram prac w systemie USOS w semestrze zimowym obejmuje:

1)   ETAP I, realizowany w terminach: do 10 września danego roku – kandydaci przyjęci na studia w ramach I naboru oraz do 31 września danego roku – kandydaci przyjęci w ramach II naboru, który obejmuje:

a)   immatrykulację z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów do systemu USOS;

b)   przypisanie studentów do programu i etapu (semestru);

c)    nadanie kont Centralnego Systemu Uwierzytelniania oraz przypisanie studentom żetonów;

d)   zlecenie wydruku elektronicznych legitymacji studenckich,

2)   ETAP II, realizowany w terminie do 31 października danego roku, który obejmuje:

a)   definiowanie przedmiotów i prowadzących;

b)   wpisanie studentów na zajęcia;

c)    „Podpięcie” przedmiotów studentom;

d)   wydruk protokołów zaliczenia przedmiotu,

3)   ETAP III, realizowany w terminie do 1 marca danego roku, który obejmuje:

a)   wydruki kart okresowych osiągnięć studenta;

b)   rozliczenie etapów (semestrów) studiów.

2.    Harmonogram prac w systemie USOS w semestrze letnim obejmuje:

1)   ETAP I, realizowany w terminie nie później niż do 20 lutego danego roku, który obejmuje:

a)   immatrykulację z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów do systemu USOS;

b)   przypisanie studentów do programu i etapu (semestru);

c)    nadanie kont Centralnego Systemu Uwierzytelniania oraz przypisanie studentom żetonów;

d)   zlecenie wydruku elektronicznych legitymacji studenckich,

2)   ETAP II, realizowany nie później niż do 10 marca danego roku, który obejmuje:

a)   definiowanie przedmiotów i prowadzących;

b)   wpisanie studentów na zajęcia;

c)    „podpięcia” przedmiotów studentom;

d)   wydruk protokołów zaliczenia przedmiotu,

3)   ETAP III, realizowany w terminie nie później niż do 15 października danego roku, który obejmuje:

a)   wydruk kart okresowych osiągnięć studenta;

b)   rozliczenie etapów (semestrów) studiów.

3.    Informacja o ofercie przedmiotowej oraz o zasadach rejestracji na zajęcia dydaktyczne prowadzone w danej jednostce organizacyjnej powinna być udostępniona studentom poprzez system USOS UL oraz na stronie internetowej jednostek (wydziałów, jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych), nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem rejestracji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.01.1970
Data publikacji:
04.02.2013 10:03
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:07
Liczba wyświetleń:
3521
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz8obowdokumUSOS.docx25.34 KB