Nr 7/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku

DRUKUJ TEN DOKUMRNT

Zarządzenie Nr 7/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 stycznia 2013 roku

 

w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, ze zmianami), w związku z § 18 Uchwały Nr 908 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012  roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów

na I rok studiów stacjonarnych w 2013 r. (z późn. zm.) oraz § 17 Uchwały Nr 909 Senatu UWM

w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 r. (z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Określa się harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.   

Rejestracja w systemie IRK

4.06 – 4.07.2013 r.

2.   

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 4.07.2013 r.*

3.   

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

17.06 – 4.07.2013 r.

4.   

Przyjmowanie od kandydatów na studia legitymujących się świadectwem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB zaświadczenia

o uzyskanych wynikach

do 8.07.2013 r.

do godz. 13:00

5.   

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

8.07.2013 r.

6.   

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

8.07.2013 r.

7.   

Egzamin z języka angielskiego na kierunku filologia sp. filologia angielska (studia II stopnia), sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego – (studia II stopnia)

9.07.2013 r.

8.   

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia)

9.07-10.07.2013 r.

9.   

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia)

9.07-10.07.2013 r.

10.        

Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne

9.07.2013 r.

11.        

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych

9.07.2013 r.

godz. 13:00

12.        

Egzamin praktyczny na kierunku architektura krajobrazu (studia I stopnia)

11.07.2013 r.

13.        

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych (tj. architektura krajobrazu - studia I stopnia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia I stopnia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia, filologia sp. filologia angielska - studia II stopnia, filologia sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia II stopnia, ratownictwo medyczne - studia I stopnia)

12.07.2013 r. 

godz. 13:00

14.        

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 18.07.2013 r.

do godz. 15:00

15.        

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

19.07.2013 r.

godz. 13:00

16.        

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

do 23.07.2013 r.

do godz. 15:00

17.        

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

24.07. 2013 r.

godz. 13:00

18.        

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

do 26.07.2013 r.

do godz. 15:00

19.        

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

30.07.2013 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM

 

§ 2

Określa się harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

4.06 – 19.07.2013 r.

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 19.07.2013 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

17.06 – 19.07.2013 r.

4.

Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne

23.07.2013 r.

5.

Egzamin z języka angielskiego na kierunku filologia sp. filologia angielska (studia II stopnia), sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego (studia II stopnia)

23.07.2013 r.

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

24.07.2013 r.

7.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

24.07.2013 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

26.07.2013 r.

godz. 13:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 2.08.2013 r.

do godz. 15:00

10.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

5.08.2013 r.

godz. 13:00

11.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 8.08.2013 r.

do godz. 15:00

12.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów

do 4.09.2013 r.

13.

Ogłoszenie wyników naboru na studia niestacjonarne

6.09.2013 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM

 

§ 3

Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.   

Rejestracja w systemie IRK

10.09 - 16.09.2013 r. do godz. 15:00

2.   

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 16.09.2013 r.*

3.   

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

10.09. - 16.09.2013 r.

4.   

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

18.09.2013 r.

5.   

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

18.09.2013 r.

6.   

Egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych

19.09.2013 r.

7.   

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

20.09.2013 r.

godz. 13:00

8.   

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 25.09.2013 r.

do godz. 15:00

9.   

Ogłoszenie wyników naboru na studia

27.09.2013 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM

 

§ 4

Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.     

Rejestracja elektroniczna (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

30.03 – 11.06.2013 r.

2.     

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce)

30.03 – 1.07.2013 r.*

3.     

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

14.06.2013 r.

4.     

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

17.06.2013 r.

5.     

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

2.07.2013 r.

6.     

Dokonanie opłaty wpisowej (dotyczy obcokrajowców)

do 26.07.2013 r.

7.     

Dokonanie opłaty czesnego za I semestr (dotyczy obywateli Polskich)

do 26.07.2013 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM

 

§ 5

Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.     

Rejestracja elektroniczna (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

29.07 -27.08.2013 r.

2.     

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce)

29.07 -27.08.2013 r.*

3.     

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

30.08.2013 r.

4.     

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

2.09.2013 r.

5.     

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

3.09.2013 r.

6.     

Dokonanie opłaty czesnego za I semestr (dotyczy obywateli Polskich)

do 10.09.2013 r.

7.     

Dokonanie opłaty wpisowej (dotyczy obcokrajowców)

do 10.09.2013r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.01.2013
Data publikacji:
30.01.2013 07:22
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:08
Liczba wyświetleń:
3450
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz7harmrekrut2013.doc96.5 KB