Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia Biura ds. Projektów Zagranicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 6/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 stycznia 2013 roku

 

w sprawie utworzenia Biura ds. Projektów Zagranicznych

 

Działając na podstawie § 17 ust.7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Tworzy się Biuro ds. Projektów Zagranicznych jako jednostkę organizacyjną administracji Uniwersytetu wspierającą prace związane z przygotowaniem uczelnianych i wydziałowych wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich i innych funduszy zagranicznych, zwanych dalej funduszami zagranicznymi.

2.    Strukturę Biura ds. Projektów Zagranicznych stanowią:

1)   Zespół Projektów Edukacyjno-Szkoleniowych realizujący projekty z zakresu działania Prorektora ds. Kształcenia,

2)   Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych realizujący projekty z zakresu nadzoru Kanclerza,

3)   Zespół ds. Projektów Badawczych realizujący projekty z zakresu działania Prorektora ds. Nauki,

4)   Stanowisko ds. Zapewnienia Trwałości Projektów.

3.    Biuro ds. Projektów Zagranicznych podlega Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.

 

§ 2

Do zakresu działania Biura ds. Projektów Zagranicznych należy w szczególności:

1)   współudział w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów;

2)   nadzór nad prawidłowym, z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów, przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych;

3)   kontrola zgodności realizacji projektów z obowiązującymi przepisami i umowami,

4)   pomoc formalno-prawna w procesie aplikacji i realizacji projektów przez pracowników Uniwersytetu;

5)   monitoring projektów na podstawie informacji o zaawansowaniu ich realizacji składanej przez kierowników projektów z uwzględnieniem obowiązujących  przepisów oraz treści zawartych w tym zakresie umów;

6)   podejmowanie działań zmierzających do eliminacji nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji projektu;

7)   analiza wyników kontroli związanych z procesem przygotowania i realizacji projektów oraz opracowywanie na jej podstawie procedur umożliwiających uniknięcia błędów przy realizacji kolejnych projektów;

8)   udzielanie informacji dotyczących procedur obowiązujących w procesie tworzenia i realizacji projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;

9)   prowadzenie rejestrów:

a)   rozpoczęcia prac nad projektem,

b)   umów o dofinansowanie projektu,

10)rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących dotyczących realizacji projektów oraz ich wstępna kontrola w zakresie kompletności i zachowania uprawnień do podpisywania dokumentów;

11)przedstawianie właściwym Prorektorom i Kanclerzowi  informacji złożonych wnioskach o dofinansowanie projektów oraz zawansowaniu prac nad ich realizacją;

12)przedstawianie bieżącej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w projektach i zagrożeniach ich realizacji;

13)nadzór nad przekazywaniem do archiwum oryginalnej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu po okresie przechowywania jej w jednostce realizującej projekt;

14)obsługa administracyjno-organizacyjna instytucji przeprowadzających kontrole projektów.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem 15 stycznia 2013 r.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.01.2013
Data publikacji:
15.01.2013 14:34
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:08
Liczba wyświetleń:
3088
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Biuro ds. Projektów Zagranicznych36 KB