Nr 108/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością Uczelni

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 108/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 grudnia 2012 roku

 

w sprawie zasad odpłatności z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością Uczelni

 

Na podstawie §17 ust.7 Statutu Uniwersytetu, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.  Określone w Zarządzeniu zasady odpłatności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego dotyczą wszystkich lokali mieszkalnych stanowiących zasoby mieszkaniowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem lokali w Akademickim Domu Mieszkalno-Rotacyjnym przy ul. Żołnierskiej 14 C oraz Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym przy ul. Dybowskiego 7.

2.  Opłata z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowi sumę czynszu oraz dostawy mediów  i świadczeń komunalnych związanych z bieżącym utrzymaniem przedmiotu najmu.

3.  Czynsz najmu ustalany jest według następujących stawek:

1)  stawka czynszu dla gminy Olsztyn – 4,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,

2)  stawka czynszu dla gminy Purda – 0,75 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,

3)  stawka czynszu dla gminy Stawiguda – 0,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,

4)  stawka czynszu dla gminy Reszel – 3,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,

5)  stawka czynszu dla gminy Barczewo – 3,14 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,

6)  stawka czynszu dla gminy Ostróda – 1,35 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

4.  Stawki czynszu, o których mowa w ust. 3 podlegają waloryzacji raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS  w Monitorze Polskim za poprzedni rok.

5.  Waloryzacja następuje od miesiąca następującego po miesiącu ukazania się komunikatu Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

6.  Waloryzacja czynszu nie stanowi zmiany umowy najmu i nie wymaga sporządzenia aneksu.

 

§ 2

Realizację Zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 45/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.12.2012
Data publikacji:
02.01.2013 14:38
Data aktualizacji:
24.10.2013 10:18
Liczba wyświetleń:
2944
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz108stawkiczynszu.docx16.82 KB