Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Strona została usunięta dnia: 28 wrzesień, 2007 - 09:26

 

 

Zarządzenie nr 25


Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 lipca 2007 roku 


zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku  w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy  materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Na podstawie art.199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni; w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33 Rektora z dnia 31 października 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1.      W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Stypendia, o których mowa w § 1 pkt. 1-5 przyznawane są na rok akademicki.”

2.      W § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  „Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 1, nie może być niższa niż 10% i wyższa niż 25% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.”

3.      W § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej  przysługuje doktorantowi prawo odwołania się do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem właściwej komisji stypendialnej.”

4.      W § 5 ust. 9 skreśla się

5.      W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Doktorant traci prawo do przyznanych świadczeń:

1)      w przypadku skreślenia z listy doktorantów,

2)      po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

3)      w przypadku rezygnacji z otrzymanych świadczeń,

4) gdy został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

5)      po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

6)      gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych.”

6.  W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Minimalna kwota stypendium socjalnego nie może być niższa niż 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.”

7.  W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego, składa do kierownika studiów doktoranckich wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie określonej formy pomocy materialnej, w terminie: do 20 października danego roku akademickiego.”

8.    W § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje sprawdzenia kompletności złożonego wniosku i przekazuje go organowi przyznającemu świadczenia pomocy materialnej. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku.”

9.   W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do kierownika studiów doktoranckich wniosku z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności w terminie do 20 października danego roku akademickiego.”

10.  W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki”.

11.  W § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się następujące kryteria merytoryczne i odpowiadającą im liczbę punktów:

1)  Wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

5,00 – 4,75 – 4 pkt.

4,74 -  4,50 – 3 pkt.

4,49 – 4,24 – 2 pkt.

4,25 – 4,00 – 1 pkt

2)   Wycena postępu w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej:

a)  autor lub współautor oryginalnej pracy twórczej lub pracy przeglądowej opublikowanej w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej  o podwyższonej punktacji ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 4 pkt.

b) realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 4 pkt.

c) realizacja grantu uczelnianego lub innego projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2 pkt.

d)      autor lub współautor publikacji w języku obcym – 2 pkt.

e)      autor lub współautor publikacji w języku polskim – 1 pkt

f)       autor lub współautor rozdziału w pracy zbiorowej, redakcja książki – 2 pkt.

g)      aktywny udział w konferencjach lub cyklicznych konferencjach kół naukowych (doniesienia, postery, komunikaty) – 1 pkt

h)      zrealizowany staż naukowy (trwający nie krócej niż 3 miesiące) – 1 pkt

i)        otwarcie przewodu doktorskiego – 2 pkt.

3)   Wyceny punktowej postępu w pracy naukowej, o której mowa w pkt. 2, lit. a,c,d,e,f,g dokonuje się wg zasady: liczba punktów przemnożona przez liczbę wskazanych osiągnięć naukowych.

4) Wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną – uzyskanie pozytywnej opinii kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej (dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zakładu (kliniki), w której doktorant realizował zajęcia dydaktyczne:

- II rok studiów – maksymalnie 1 pkt
- III – IV roku studiów – maksymalnie 3 pkt.

12.  W § 13 ust. 18 otrzymuje brzmienie: „ Stypendium za wyniki w nauce nie może być przyznane doktorantowi przebywającemu na urlopie. Jeżeli doktorant uzyska urlop w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce, wypłatę stypendium wstrzymuję się z datą rozpoczęcia urlopu, a po powrocie z urlopu wznawia, na wniosek doktoranta złożony do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej, w wysokości zgodnej z decyzją o przyznanym stypendium.”

13.  W § 13 ust. 20 otrzymuje brzmienie: „Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, składa do kierownika studiów doktoranckich wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie stypendium, w terminie: do 20 października danego roku akademickiego.

14.  W § 13 dodaje się ust. 21 w brzmieniu: „ Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje sprawdzenia kompletności złożonego wniosku i przekazuje go organowi przyznającemu świadczenia pomocy materialnej. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku.”

15.  W § 16 skreśla się ust. 1 i 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2007 roku.

 

Rektor

 
 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.07.2007
Data publikacji:
28.09.2007 09:26
Data aktualizacji:
28.09.2007 09:26
Liczba wyświetleń:
2837
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument