Nr 100/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 100/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Na podstawie art. 160 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity DzU z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu późn. zm.), Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku) oraz Uchwały nr 824 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Określa się wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe stanowiący Załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuje się podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu do stosowania wzoru umowy, o którym mowa w § 1 dla wszystkich cykli kształcenia, rozpoczynających się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2012

z dnia 14 grudnia 2012 roku

Umowa Nr ………

o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

zawarta w dniu……………………w Olsztynie

pomiędzy

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, zwanym w dalszej części umowy Uczelnią, reprezentowanym przez:

…………………………….……………………………………………………………………………………………..… (Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej)

działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora UWM w Olsztynie, Nr…………z dnia…………………...…..

a

Panią/ Panem …………………………………………………..……………………………………………….,

zam……………………………………………………………….., legitymującą/cym się dowodem osobistym (seria, numer)………………………………wydanym przez……………………………………………….…, nr PESEL …………..……………...…., zwanym w dalszej części umowy Słuchaczem studiów podyplomowych.

 

Mając na uwadze, iż studia podyplomowe prowadzone w Uczelni mają na celu doskonalenie, dokształcanie i upowszechnianie nauki, sztuki i literatury, Strony postanawiają co następuje:

 

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków odpłatności za studia podyplomowe, na podstawie art. 160 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU.2012.572 ze zm.).

 

§ 2

Oświadczenia i zobowiązania Uczelni

1. Uczelnia oświadcza, że prowadzi na Wydziale…………..…………………………………………………………….

studia podyplomowe…………………………………………………….….………………………………………….

zwane dalej „studiami” w wymiarze semestrów…………………. (plan studiów w załączeniu).

2.  Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Słuchaczowi studiów podyplomowych:

1)   kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,

2)   sal dydaktycznych i laboratoriów oraz wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji planu studiów i programu nauczania,

3)   materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla słuchaczy danych studiów,

4)   obsługi administracyjno-technicznej studiów,

5)   możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Uniwersyteckiej, na zasadach określonych w Uczelni.

 

§ 3

Oświadczenia i zobowiązania Słuchacza studiów podyplomowych

1.  Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązuje się do uczestniczenia i zaliczania zajęć przewidzianych w planie studiów i programie nauczania.

2.  Słuchacz studiów podyplomowych oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 845 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 r. i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3.  Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia o zmianie danych osobowych, zmianie swojego miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji.

 

§ 4

Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania

1.  Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązuje się do wniesienia opłaty za świadczenie usług edukacyjnych na konto bankowe Uczelni nr:……………………..………………………………………………………….……….

w wysokości……………….… zł (słownie: ………………………………………………..……………………….) w terminie ….... dni od dnia zawarcia umowy / do dnia …………………………….r.

2. Opłata wymieniona w ust.1 wnoszona jest w całości, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.

3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Słuchacza studiów podyplomowych, kierownik studiów podyplomowych może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty na maksymalnie 6 rat …………….zł (słownie:…………….……..……………………...……….) w wysokości i w terminie:

1)   I rata – w kwocie……….………….. zł do dnia …….……………..roku

2)   II rata – w kwocie………………….. zł do dnia …….……………..roku

3)   III rata – w kwocie……………..….. zł do dnia …….………….…..roku

4)   IV rata – w kwocie……………..….. zł do dnia …….……….……..roku

5)   V rata – w kwocie……………...….. zł do dnia …….………….…..roku

6)   VI rata – w kwocie……………..….. zł do dnia …….……….……..roku

4.  Za dzień płatności uważa się dzień uznania konta Uczelni.

5.  W przypadku zalegania z opłatami Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych.

6.  Oprócz opłaty określonej w ust. 1 Słuchacz studiów podyplomowych ponosi opłatę związaną z wystawieniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a w przypadku utraty tego dokumentu opłatę za wystawienie duplikatu, w kwotach nie wyższych niż ustalone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

7.  Opłata związana z wystawieniem świadectwa studiów podyplomowych w kwocie ……………………….. zł (słownie:…………………………..…………………..……) nie jest wliczona w opłatę określoną w ust. 1.

 

§ 5

Warunki rozwiązania umowy

1.  Rozwiązanie Umowy następuje z datą:

1)   doręczenia Uczelni rezygnacji Słuchacza ze studiów podyplomowych,

2)   podjęcia prawomocnej decyzji o skreśleniu Słuchacza z listy uczestników studiów podyplomowych.

2.    Umowa może być rozwiązana przez Uczelnię w przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych z powodu niedostatecznej liczby zakwalifikowanych kandydatów na studia podyplomowe.

 

§ 6

Zwrot wniesienia opłat

1.  W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, Uczelnia zwraca Słuchaczowi studiów podyplomowych wniesione opłaty w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy.

2.  Słuchacz studiów podyplomowych, który dokonał opłaty, a następnie zrezygnował lub został skreślony z listy słuchaczy ze studiów, może złożyć do właściwego prorektora pisemny wniosek, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych, o zwrot wniesionej opłaty za niezrealizowane zajęcia dydaktyczne. Wysokość zwrotu ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr przez liczbę zaplanowanych zjazdów, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów w całości nie zrealizowanych. Udział Słuchacza w części zjazdu powoduje konieczność uiszczenia opłaty za cały zjazd, w którym słuchacz uczestniczył.

3.  Jeżeli opłata za studia podyplomowe wnoszona była w ratach, różnica między opłatą należną z tytułu zrealizowanych zajęć a dokonaną wpłatą, stanowi należność do uregulowania której słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany. Opłatę należną ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr przez liczbę zaplanowanych zjazdów, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę prze liczbę zjazdów w całości nie zrealizowanych. Udział Słuchacza w części zjazdu powoduje konieczność uiszczenia opłaty za cały zjazd, w którym słuchacz uczestniczył.

 

§ 7

Czas trwania umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych, począwszy od semestru ….. roku akademickiego ……./…….

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1.  Słuchacz studiów podyplomowych wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

2.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

3.  Strony ustalają, że wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądu, zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

5.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Słuchacza studiów podyplomowych, pozostałe dwa dla Uczelni.

 

 

 

 ……………………………………...………                         ……………….………………………………….

 (data, podpis i pieczęć Dziekana)                                        (czytelny podpis Słuchacza studiów podyplomowych)

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2012
Data publikacji:
20.12.2012 08:54
Data aktualizacji:
24.10.2013 10:48
Liczba wyświetleń:
3029
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz100wzorumwarunkoplpodyplomowe.doc55 KB