Nr 102/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Studiuj informatykę na UWM”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 102/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Studiuj informatykę na UWM

 

Działając na podstawie § 17 ust. 3 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.02-00-054/ 12-00 zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się Regulamin stypendialny „Studiuj informatykę na UWM”, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.      Regulamin określa tryb i warunki realizacji programu stypendialnego dla kwalifikowanych uczestników i uczestniczek projektu „Studiuj informatykę na UWM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki oraz kierownikowi projektu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2012

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

Regulamin stypendialny „Studiuj informatykę na UWM

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1.        Regulamin stypendialny „Studiuj informatykę na UWM”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów motywacyjnych, zwanych dalej Stypendiami, fundowanymi w ramach projektu nr POKL.04.01.02-00-054/12 „Studiuj informatykę na UWM”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.        Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

§ 2

Stypendium przyznaje się w celu motywowania wszystkich studentów i studentek kierunku objętego wsparciem do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, a przez to do zwiększenia liczby absolwentów oraz ich lepszego przygotowania zawodowego.

Rozdział II Komisja Stypendialna

§ 3

1.      Stypendium przyznawane jest przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej Komisją.

2.      Komisję powołuje Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki na wniosek kierownika projektu.

3.      W skład Komisji wchodzą:

1)      kierownik projektu,

2)      specjalista ds. stypendialnych i monitoringu projektu,

3)      przedstawiciel Rady Wydziału Matematyki i Informatyki,

4)      dwóch przedstawicieli studentów wydelegowanych przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyki i Informatyki.

4.      Komisja podejmuje indywidualne decyzje o przyznaniu stypendium na zwołanym w tym celu przez kierownika projektu posiedzeniu, w oparciu o listę rankingową.

5.      Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

Rozdział III Warunki i tryb przyznawania Stypendium

§ 4

1.   Osobami uprawnionymi do uzyskania Stypendium są studenci i studentki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka, prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013.

2.   Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku stypendialnego wraz z wymaganymi załącznikami, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminach podanych w ogłoszeniu o naborze, a także:

1)       zaliczenie w terminie, zgodnie z Regulaminem studiów, wszystkich przedmiotów przewidzianych w obowiązującym planie studiów oraz uzyskanie wymaganego potwierdzenia w formie wpisu do indeksu,

2)       niepowtarzanie semestru lub roku,

3)       niekorzystanie z urlopów w nauce.

3.   Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych zamieszczone zostanie każdorazowo na stronie internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

4.   W ogłoszeniu o naborze wniosków stypendialnych zmieszczone zostaną:

1)    termin rozpoczęcia i zakończenia naboru,

2)    miejsce składania wniosków stypendialnych,

3)    wysokość oraz ilość Stypendiów przewidzianych do przyznania w naborze,

4)    termin oraz formę ogłoszenia wyników naboru oraz decyzji o przyznaniu Stypendium.

5.   Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

6.   Stypendium nie mogą otrzymać osoby wymienione w ust. 1, które:

1)    ubiegają się o otrzymanie lub pobierają stypendia motywacyjne w ramach innych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

2)    zostały zawieszone w prawach lub skreślone z listy studentów.

§ 5

1.               Stypendium przyznawane w wyniku naboru wniosków stypendialnych na okres jednego semestru kolejno w latach akademickich 2012/13, 2013/14, 2014/15 oraz na okres od października do grudnia w roku akademickim 2015/2016.

2.               Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu Stypendium jest lista rankingowa wniosków stypendialnych, sporządzona przez Komisję Stypendialną.

3.               Podstawowym kryterium przy sporządzaniu listy rankingowej wniosków stypendialnych są wyniki w nauce uzyskane przez studentów i studentki, które stanowi:

1)               średnia ważona wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim semestrze, przy czym wagę stanowią punkty ECTS przypisane poszczególnym przedmiotom,

2)               w przypadku przedmiotu kończącego się egzaminem, w obliczeniach bierze się również pod uwagę ocenę z zaliczenia ćwiczeń z tego przedmiotu,

4)               w przypadku gdy kilku studentów uzyska taką samą liczbę punktów kryterium rozstrzygającym jest wynik na liście rankingowej w semestrze poprzednim.

4.               W przypadku studentów i studentek rozpoczynających naukę na pierwszym semestrze, kryterium sporządzenia listy rankingowej wniosków stypendialnych jest liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu matematyka, przy czym pod uwagę brany jest lepszy z wyników: liczba punktów z matury podstawowej lub liczba punktów z matury rozszerzonej, mnożona razy dwa. W przypadku uzyskania przez wnioski tej samej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym jest suma punktów uzyskanych z matury podstawowej i rozszerzonej.

5.               W sytuacjach spornych decyzję podejmuje Komisja Stypendialna.

 

Rozdział IV Obowiązki studenta i studentki otrzymującej Stypendium

§ 6

1.      Osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium zobowiązana jest do zawarcia umowy stypendialnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, pod rygorem jej unieważnienia i skreślenia z listy rankingowej wniosków stypendialnych.

2.      Osoba pobierająca Stypendium zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy stypendialnej do:

a.      kontynuowania studiów na kierunku, na który została przyjęta i dążenia do ich ukończenia,

b.      informowania kierownika projektu, za pośrednictwem Biura Projektu, w ciągu 7 dni o zmianie statusu studenta, w tym o skreśleniu z listy studentów, zawieszeniu w prawach studenta, zmianie kierunku studiów, zmianie trybu studiowania,

c.      aktywnego uczestniczenia w innych zadaniach Projektu, w tym m.in. szkoleniu z ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w kontekście informatyki oraz warsztatach z przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy.

 

Rozdział V Utrata prawa do Stypendium

§ 7

Osoba, która zwarła umowę stypendialną traci prawo do otrzymywania Stypendium:

1)      z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów,

2)      gdy został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

3)      gdy uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych,

4)      gdy został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

5)      z dniem 31.12.2015 r.

6)      w przypadku, gdy w trakcie semestru, w którym pobiera stypendium ilość nieusprawiedliwionych nieobecności z dowolnego przedmiotu przekroczy 20%.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 8

1.               Wypłata Stypendium następuje w równych miesięcznych ratach na rachunek bankowy wskazany we wniosku stypendialnym.

2.               Uczelnia zastrzega sobie prawo do opóźnienia w wypłacie stypendium w przypadku braku środków na koncie Projektu oraz do wypłaty rat stypendium z wyrównaniem za okres kilku miesięcy.

§ 9

Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek Projektu.

§ 10

1.               W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

2.               W uzasadnionych przypadkach Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz załączników.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2012
Data publikacji:
19.12.2012 14:47
Data aktualizacji:
24.10.2013 10:25
Liczba wyświetleń:
3454
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz102regulstypendinformatyka.doc60.5 KB