Nr 143 z dnia 15 grudnia 2006 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

UCHWAŁA Nr 143

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 roku.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

Na podstawie art. 99 ust.3 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.   W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Student lub doktorant może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat w przypadku:

1)  pełnego sieroctwa studenta, jeżeli nie przekroczył 26 roku życia lub pełnego sieroctwa doktoranta, jeżeli nie przekroczył 29 roku życia,

2)  długotrwałej choroby studenta/doktoranta,

3)  trudnej sytuacji materialnej studenta/doktoranta.

2.   § 9 otrzymuje brzmienie:

„ § 9.1.W przypadku nie wniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

2.   W przypadku nie wniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów doktoranckich decyzję o skreśleniu z listy doktorantów wydaje kierownik studiów doktoranckich.

3.   Student lub doktorant, który dokonał opłaty, a następnie zrezygnował ze studiów, może uzyskać na swój wniosek zwrot wniesionej opłaty za niezrealizowane zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach zjazdów przewidzianych w planie studiów danego semestru.

4.   Wysokość zwrotu ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr przez liczbę zaplanowanych zjazdów, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów niezrealizowanych.

5.   Jeżeli opłata, o której mowa w § 2 ust 1 wnoszona była ratalnie, różnica między opłatą należną z tytułu zrealizowanych zajęć a dokonaną wpłatą, stanowi należność, do uregulowania której student lub doktorant jest zobowiązany.

6.   Opłatę należną, o której mowa w ust. 5 ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr przez liczbę zaplanowanych zjazdów, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów zrealizowanych”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 listopada 2006 roku.

Przewodniczący Senatu

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:47
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:31
Liczba wyświetleń:
3685
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument