Nr 82/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie organizacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr  82/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia  15  października 2012 r.

 

w sprawie organizacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), Zarządzeniem Nr 60 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 15 marca 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 108 Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Olsztyna z dnia 16 kwietnia 2012 roku zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zaktualizowany „Plan obrony cywilnej”, regulujący zasady i sposoby postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach zagrożenia.

 

§ 2

Powołuję podstawowe elementy obrony cywilnej:

1.   Zespół Kryzysowy Uczelni w składzie:

1)   Rektor UWM - prof. dr hab. Ryszard Górecki -  Kierownik Zespołu, 

2)   Kanclerz UWM - dr inż. Aleksander Socha - Zastępca Kierownika,

3)   Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych i Gospodarczych – mgr inż. Dariusz Raubo - Członek Zespołu,

4)   Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia – mgr inż. Krzysztof Świtała - Członek Zespołu,

5)   Specjalista ds. obronnych i informacji niejawnych – mgr Anna Stachurska - Członek Zespołu,

6)   Inspektor p.poż. – mgr inż. Danuta Szyndler – Członek Zespołu.

2.   Punkt Alarmowania, w skład którego wchodzą dyżurni Stałego Dyżuru UWM w Olsztynie.

 

§ 3

Ustalam ogólne zadania dla powołanych elementów obrony cywilnej:

1.   Zadaniem Zespołu Kryzysowego jest przygotowanie i organizowanie efektywnej ochrony pracowników, studentów i mienia Uczelni przed skutkami zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz kierowanie akcjami ratunkowymi  - w tym planowanie, szkolenie oraz sprawne przeprowadzenie ewakuacji wszystkich pracowników studentów w okresie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

2.   Zadaniem Punktu Alarmowania, działającego w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa (innego długotrwałego zagrożenia), jest przyjmowanie i przekazywanie pracownikom i studentom sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych, a także współdziałanie z Powiatowym Ośrodkiem Analizy danych Alarmowania (POADA). W sytuacji wprowadzenia jednego z Wyższych Stanów Gotowości Obronnej obowiązki Punktu Alarmowania przejmuje Stały Dyżur Uczelni. Szczegółowe zadania dla powołanych elementów obrony cywilnej określa załącznik do planu.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2009 w sprawie organizacji obrony cywilnej  w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.10.2012
Data publikacji:
29.10.2012 09:12
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:28
Liczba wyświetleń:
2699
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz82obronacywilna.docx17.69 KB