Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy

DRUKUJ  TEN DOKUMENT

Decyzja nr  55 /2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9  października 2012 r.

w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w celu zapewnienia właściwej realizacji przepisów regulaminu pracy,  stanowi się co następuje:

§ 1

1.    Wyjścia pracowników w godzinach służbowych podlegają rejestracji w „Ewidencji nieobecności w godzinach służbowych”, stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji.

2.    Pozostawanie w miejscu pracy po godzinach pracy odbywa się wyłącznie za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej wyrażoną na wniosku, złożonym przez pracownika, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji i podlega rejestracji w „Ewidencji czasu odpracowanego”, której wzór określa załącznik nr 3 do decyzji.

3.    Odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 3, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, ponosi kierownik jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

Realizację decyzji powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, których zobowiązuje się do zapoznania z treścią decyzji podległych pracowników.

 Nadzór nad realizacją decyzji powierza się Kanclerzowi.

 

 

§ 3

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard  J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.10.2012
Data publikacji:
22.10.2012 12:14
Data aktualizacji:
22.10.2012 12:14
Liczba wyświetleń:
4309
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy55ewidczasupracy.doc69.5 KB
Zal1lDecl55.docx16.22 KB
Zal2decy55.docx14.9 KB
Zal3decy55.docx15.96 KB