Decyzja Nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki na

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 48/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 21 września 2012 roku

w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity DzU z 2012 roku, poz. 572) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

§ 1

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Ełku oraz w Szczytnie otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek:

Lp.

Stanowisko

Stawka w złotych za godzinę wykładu, ćwiczeń, seminariów

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

120,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

105,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

90,00

4.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

80,00

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

80,00

 

§ 2

Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej studenta wynikającej z programu studiów w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Ełku oraz w Szczytnie, po jej pozytywnej ocenie przysługuje wynagrodzenie wg następujących stawek za jedną godzinę dydaktyczną określonych dla danego stanowiska:

§ 3

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu oraz w Poznaniu otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek, z zastrzeżeniem zapisu § 4:

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę wykładu, ćwiczeń, seminariów (w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

120,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

105,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

90,00

4.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

80,00

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

80,00

 § 4

Osoby prowadzące ćwiczenia terenowe w Olsztynie, dla studentów studiów niestacjonarnych z Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Toruniu oraz w Poznaniu otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek:

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę wykładu, ćwiczeń, seminariów (w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

58,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

50,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

49,00

4.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

32,00

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

32,00

 

§ 5

Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej studenta wynikającej z programu studiów w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Toruniu oraz w Poznaniu, po jej pozytywnej ocenie przysługuje wynagrodzenie wg następujących stawek za jedną godzinę dydaktyczną określonych dla danego stanowiska:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia za godzinę dydaktyczną z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej (w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

 80,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 70,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

 60,00

 § 6

Za prowadzenie pracy dyplomowej studenta przysługuje:

1)   za prowadzenie pracy magisterskiej - 3 godziny x stawka za jedną godzinę dydaktyczną określoną dla danego stanowiska z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej,

2)   za prowadzenie pracy licencjackiej lub inżynierskiej - 2 godziny x stawka za jedną godzinę dydaktyczną określoną dla danego stanowiska z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej.

§ 7

Traci moc Decyzja Nr 51/2011 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku.

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.09.2012
Data publikacji:
10.10.2012 09:26
Data aktualizacji:
10.10.2012 09:26
Liczba wyświetleń:
3889
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyz48wynagrnauczyZOD.doc74 KB