Decyzja Nr 47/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 47/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity DzU z 2012 roku, poz. 572) oraz § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy o dzieło lub umowy – zlecenia, ustala się przy zastosowaniu niżej określonych stawek:

 

 

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę (w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

 

80,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

70,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

 

60,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

40,00

 

Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Rektor może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godziny zajęć dydaktycznych w ramach posiadanych środków finansowych jednostki nie więcej niż do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447).

 

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 49/2011 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 września 2012 roku.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.09.2012
Data publikacji:
10.10.2012 08:15
Data aktualizacji:
10.10.2012 08:15
Liczba wyświetleń:
2124
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy47wynagrocywilno-prawnych.doc38.5 KB