Decyzja Nr 45/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi

                                                    DRUKUJ TEN DOKUMENT   

                                                                  

Decyzja Nr 45/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity DzU z 2012 roku, poz. 572) oraz § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Nauczyciel akademicki za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne otrzyma wynagrodzenie uwzględniające stanowisko ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę obliczeniową.

2.    Wysokość stawek za godzinę określa tabela.

3.    Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Rektor może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ramach posiadanych środków finansowych jednostki nie więcej niż do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447).

 

 

Lp.

 

Stanowisko

 

Stawka

za godzinę

(w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

 

58,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

 

50,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca

 

49,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

32,00

 

§ 2

Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2012/2013 wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze, za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej, po jej pozytywnej ocenie, przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w § 1 ust. 1 niniejszej decyzji:

1)   za prowadzenie pracy magisterskiej - 3 godziny x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku,

2)   za prowadzenie pracy licencjackiej lub inżynierskiej - 2 godziny x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku.

 

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 50/2011 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.09.2012
Data publikacji:
10.10.2012 07:40
Data aktualizacji:
10.10.2012 07:48
Liczba wyświetleń:
2265
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy45stawponadwymiarowe.doc38.5 KB