Decyzja Nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do realizacji zadań uczelni medycznej i upoważnienia do podejmowania określonych czynności prawnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 37/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 września 2012 roku

 

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do realizacji zadań uczelni medycznej i upoważnienia do podejmowania określonych czynności prawnych

 

Działając na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Ustanawia się Pełnomocnika Rektora do realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadań uczelni medycznej, podległej nadzorowi Ministra Zdrowia, wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

2.    Pełnomocnika upoważnia się do:

1)   reprezentowania Rektora wobec Ministra Zdrowia, Kolegium Rektorów Uczelni Medycznych i innych organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w dziedzinie nauk medycznych oraz związanego z tym udzielania świadczeń zdrowotnych,

2)   negocjowania, przy współpracy z Kanclerzem i podpisywania umów z podmiotami leczniczymi, dotyczących udostępniania jednostek organizacyjnych niezbędnych do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,

3)   sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi, dla których uniwersytet jest podmiotem tworzącym,

4)   sprawowania nadzoru nad realizacją umów wymienionych w punkcie 2,

5)   uczestniczenia w procesie tworzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu

6)   w zakresie podlegającym nadzorowi Ministra Zdrowia i do nadzoru nad jego realizacją.

3.    W realizacji pełnomocnictwa Pełnomocnik współpracuje z Kanclerzem.

 

§ 2

Traci moc decyzja nr 28/2012 z dnia 16 lipca 2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad realizacji nadzoru nad Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.09.2012
Data publikacji:
28.09.2012 11:00
Data aktualizacji:
28.09.2012 11:50
Liczba wyświetleń:
2047
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy37pelnpmRekMEDYCYNAMAKSYMOWICZ.doc30 KB