Nr 133 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu

 

UCHWAŁA Nr 133

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 roku

 

w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z przyjętym przez Senat w dniu 29 października 1999 roku Stanowiskiem w sprawie rozwoju Uniwersytetu, oraz Uchwałą Nr 107 Senatu z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie uczestnictwa Uniwersytetu w europejskim systemie edukacyjnym, a także Uchwałą Nr 160 Senatu z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie realizacji przez Senatu UWM w Olsztynie postanowień „Deklaracji Bolońskiej” oraz Komunikatów z Konferencji Ministrów Edukacji państw europejskich w Pradze i Berlinie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Mając na względzie podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz zapewnienie wysokiej pozycji konkurencyjności w polskim i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, Senat uchwala kierunki działań w polityce edukacyjnej Uniwersytetu.

 

1.   Tworzenie i rozwój obszarów kształcenia zbieżnych ze strategią rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego oraz potrzebami krajowego rynku pracy.

2.   Uruchomienie i rozwój kształcenia interdyscyplinarnego z uwzględnieniem łączenia kierunków jednoimiennych, tworzenia kierunków unikatowych oraz makrokierunków, m.in. w obszarze nauk o środowisku oraz nauk ekonomicznych, a także rozwój studiów międzykierunkowych (międzywydziałowych), np. indywidualnych studiów humanistycznych, technicznych i przyrodniczych.

3.   Podjęcie działań mających na celu określenie profilu zawodowego studiów pierwszego stopnia.

4.   Modelowanie studiów drugiego stopnia jako specjalistycznych i akademickich, obejmujących elementy pracy naukowej, otwartych i umożliwiających mobilność pionową.

5.   Kształcenie młodej kadry naukowej w instytucjach krajowych i zagranicznych poprzez udział w międzynarodowych programach badawczych i dydaktycznych.

6.   Dostosowanie oferty kształcenia na studiach trzeciego stopnia do potrzeb badawczych i dydaktycznych uczelni oraz gospodarki regionu i kraju.

7.   Rozwój kształcenia poza siedzibą uczelni, zwłaszcza w regionie warmińsko-mazurskim i województwach ościennych.

8.   Rozszerzanie oferty edukacyjnej dla kandydatów z krajów europejskich poprzez wprowadzanie „pełnych” programów studiów w językach obcych.

9.   Tworzenie oferty edukacyjnej na potrzeby krajów pozaeuropejskich (Chiny, kraje arabskie) w obszarze kierunków przyrodniczych (np. ochrona środowiska), kierunków technicznych (np. geodezja i kartografia), a także kierunków społecznych i teologicznych.

10.  Rozwój oferty przedmiotów fakultatywnych, propagujących wymiar europejski w kształceniu, m.in. o zagadnienia związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, procedurami ubiegania się o środki unijne, a także poszerzenie oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych na studiach przyrodniczych, technicznych i matematycznych.

11.  Włączanie do programów nauczania treści z zakresu warunków stosowania najnowszych technologii w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

12.  Promocja kultury zdrowotnej wśród studentów, a także wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych oraz rozwój form „kształcenia na odległość”.

13.  Wprowadzenie do planów studiów możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w formie samokształcenia, w wymiarze nieprzekraczającym 10% liczby godzin, określonych w danym kursie programowym.

14.  Unowocześnianie bazy dydaktycznej, w tym tworzenie warunków powszechnego dostępu do internetu.

15.  Rozszerzenie współpracy z uczelniami zagranicznymi, a przede wszystkim udział w programach wspierających i promujących „europejskie studia magisterskie”.

16.  Promocja mobilności studentów i doktorantów w obszarze programów krajowych i zagranicznych – „kształcenie ponad granicami”.

17.  Rozszerzenie uczelnianego programu wspierania finansowego wyjazdów zagranicznych studentów i doktorantów.

18.  Implementacja europejskich standardów oceny jakości kształcenia do Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w tym:

1)   uelastycznienie programów studiów,

2)   rozwój form „kształcenia na odległość”,

3)   indywidualizacja programów studiów,

4)   dokonanie wyceny punktowej planów studiów i programów nauczania, zgodnie z zasadami określonymi w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów,

5)   opracowanie procedur oceny jakości kształcenia dla grup kierunków.

19.  Rozszerzanie oferty kształcenia ustawicznego poprzez rozwój studiów podyplomowych oraz kursów doskonalących, a zwłaszcza z zakresu włączania polskiej gospodarki do europejskiego obszaru ekonomicznego.

20.  Włączanie się uczelni w pilotażowe projekty edukacyjne o zasięgu ogólnoeuropejskim oraz do nurtu debat i organizacji kształcenia europejskiego.

21.  Podjęcie działań zmierzających do uzyskania certyfikatów i wyróżnień przyznanych przez instytucje akredytujące Komisji Europejskiej.

22.  Promocja uczelni w europejskim środowisku akademickim.

23.  Promocja postanowień Deklaracji Bolońskiej oraz Komunikatów z Pragi, Berlina, Bergen oraz Londynu w środowisku akademickim oraz wśród liderów gospodarki regionu.

24.  Włączanie środowiska studentów i doktorantów do debat i działań nad innowacjami i konstruowaniem oferty dydaktycznej uczelni.

25.  Doskonalenie form promocji oferty dydaktycznej uczelni oraz rozszerzenie współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, poprzez uczestnictwo przedstawicieli uczelni w komitetach organizacyjnych olimpiad i konkursów przedmiotowych.

 

§ 2

Senat Uniwersytetu popiera współpracę z instytucjami i organizacjami w obszarze systemu szkolnictwa europejskiego, z uwzględnieniem różnorodności oraz zachowaniem zasad autonomii Uczelni.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

R E K T O R

Przewodniczący Senatu

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:25
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:45
Liczba wyświetleń:
3655
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument