Nr 74/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 74/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich

 

Na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz U Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu (uchwalonego Uchwałą nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późń. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się procedurę antyplagiatową do weryfikowania samodzielności przygotowania rozprawy doktorskiej.

2.  Procedurą objęte są rozprawy doktorskie, dla których wszczęcie przewodu doktorskiego nastąpiło w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

 

§ 2

1.  Właściwa weryfikacja rozprawy doktorskiej następuje przed skierowaniem pracy do recenzji.

2.  Tryb postępowania w ramach procedury antyplagiatowej obejmuje:

1)   złożenie we właściwym  dziekanacie:

a)     oprawionego maszynopisu rozprawy doktorskiej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na poddanie procedurze antyplagiatowej wykonanej rozprawy doktorskiej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,

b)     elektronicznej wersji maszynopisu rozprawy doktorskiej w pliku spełniającym wymagania formatu ODT (Open Office dokument), DOC (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w przypadku rozpraw doktorskich, w których zawarty jest tekst możliwy do skopiowania i wklejenia) na nośniku CD bądź DVD; treść rozprawy doktorskiej musi być zawarta w jednym pliku.

2)   przekazanie przez dziekanat wydziału operatorowi systemu oprawionego maszynopisu i elektronicznej wersji maszynopisu rozprawy doktorskiej.

3)   sprawdzenie rozprawy doktorskiej w elektronicznym systemie antyplagiatowym.

3.  W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. „a” i „b”, rozprawa doktorska nie podlega dalszym etapom procedury przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich.

4.  Sprawdzenia tekstu rozprawy doktorskiej w elektronicznym systemie antyplagiatowym dokonuje operator systemu w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia rozprawy doktorskiej. Zakończenie procedury równoważne jest z wygenerowaniem raportu podobieństwa, stanowiącego część A protokołu oceny oryginalności rozprawy doktorskiej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5.  Określa się następujące współczynniki podobieństwa:

1)    Wartość Współczynnika podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 słów lub dłuższe, z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych.

2)    Wartość Współczynnika podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w ww. bazach, z wyłączeniem Bazy Aktów Prawnych, o długości 50 słów lub dłuższej.

3)    Współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 1 z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 5 słów lub dłuższe odnalezione przez system w Bazie Aktów Prawnych.

4)    Współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 2 z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 50 słów lub dłuższe odnalezione przez System w Bazie Aktów Prawnych.

5)    Wartość Współczynnika podobieństwa 5 oznacza, jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych o długości co najmniej 5 słów.

6.  Praca doktorska wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności gdy:

1)     współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50%,

2)     współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 10%,

3)     rozprawa doktorska zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowane przez system jako „podobne”,

4)     występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,

5)     cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia.

7.  Oględzin raportu podobieństwa, umożliwiających stwierdzenie, czy rozprawa doktorska spełnia kryteria wymienione w ust. 6, dokonuje operator systemu. Operator systemu nie dokonuje oceny pracy doktorskiej pod względem merytorycznym.

8.  Jeżeli w  wyniku oględzin raportu podobieństwa, sporządzonego w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 6, rozprawa doktorska zostanie uznana za:

1)     nie budzącą wątpliwości – operator systemu opatruje rozprawą doktorską parafowanym raportem podobieństwa i rozprawa doktorska zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,

2)     wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, raport podobieństwa i rozprawa doktorska zostaje przedstawiona promotorowi, natomiast operator systemu wskazuje wykryte przez system potencjalne niedopuszczalne zapożyczenia.

9.  Oceny w zakresie wykorzystania w rozprawie doktorskiej nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znacznych fragmentów tekstu, dokonuje na podstawie raportu podobieństwa, wyłącznie promotor rozprawy doktorskiej, przy pomocy operatora systemu.

10.  Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 4-9 stwierdza się, że praca jest plagiatem, rozprawa doktorska nie zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich.

11.  W przypadku, o którym mowa w ust. 10 wobec autora, na wniosek promotora, zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie postępowanie dyscyplinarne. W takim przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 226 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.).

 

§ 3

1.  Zadania przewidziane procedurą wykonują merytorycznie pracownicy dziekanatu oraz operator systemu antyplagiatowego – pracownik Biura Informatycznej Obsługi Studiów.

2.  Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje odpowiednio: właściwy prorektor oraz dziekan.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.08.2012
Data publikacji:
20.09.2012 08:27
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:35
Liczba wyświetleń:
4767
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz74procedantyplagiat.doc49 KB
Zal1Zarz74.doc28.5 KB
Zal2Zarz74.doc33 KB