Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

Decyzja Nr 35/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2012 roku

 

w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Zakres kompetencji Rektora określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Decyzja w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.

2.    Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.

3.    Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, a do Jego wyłącznej kompetencji należy:

1)   reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz,

2)   wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, z wyłączeniem aktów zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

3)   podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uniwersytetu,

4)   powierzanie wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Uniwersytetu,

5)   udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Uniwersytetu, w tym do zawierania umów i dokonywania innych czynności prawnych,

6)   określanie zasad współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz zawieranie z nimi umów o współpracy,

7)   nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem  prawa w Uniwersytecie,

8)   rozpatrywanie skarg i wniosków oraz spraw z zakresu:

a)   audytu wewnętrznego,

b)   bezpieczeństwa i higieny pracy,

c)    kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,

9)   tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przypadkach określonych odrębnymi przepisami,

10)nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z profesorami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi oraz z osobami, wobec których odrębne przepisy przewidują zatrudnienie przez kierownika zakładu pracy,

11)ochrona informacji niejawnych,

12)powoływanie osób do pełnienia w Uniwersytecie funkcji określonych odrębnymi przepisami oraz określanie zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji,

13)zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie jego obradom,

14)powierzanie komisjom senackim zadań związanych z pracami Senatu w ramach  pełnienia funkcji Przewodniczącego Senatu,

15)wydawanie na wniosek Kanclerza regulaminu organizacyjnego,

16)podejmowanie decyzji w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu,

17)nadzór nad:

a)   działalnością informacyjno – promocyjną Uniwersytetu,

b)   funkcjonowaniem uniwersyteckiego Biuletynu Informacji Publicznej i wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie odmowy dostępu do informacji publicznej,

18)udzielanie zezwoleń na używanie symboli i nazwy Uniwersytetu,

19)wydawanie zezwoleń na organizację zgromadzeń na terenie Uniwersytetu,

20)podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

4.    Przekroczenie uprawnień wynikających z powierzonych obowiązków lub udzielonego pełnomocnictwa stanowi podstawę dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów ogólnych.

5.    Rektor, z zastrzeżeniem ust. 6, podpisuje:

1)   pisma adresowane w imieniu Uniwersytetu do polskich organów państwowych,

2)   pisma adresowane do przedstawicielstw państw obcych oraz innych podmiotów zagranicznych,

3)   umowy, porozumienia i pisma dotyczące spraw należących do Jego wyłącznej kompetencji,

4)   pozostałą korespondencję, gdy wymaga tego waga sprawy.

6.    W przypadkach spowodowanych  nieobecnością Rektora i  pilnością sprawy, pisma o których mowa  w ust. 5 podpisuje Prorektor wyznaczony pisemnie do zastępstwa.

7.    Rektorowi podlegają bezpośrednio:

1)   Prorektorzy

2)   Kanclerz,

3)   Kwestor w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości,

4)   Pełnomocnicy w zakresie swojego umocowania,

5)   Audytor Wewnętrzny,

6)   Biuro Rektora,

7)   Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

8)   Rzecznik Patentowy,

9)   Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych,

10)Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,

11)Zespół Kontroli Wewnętrznej,

12)Zespół Radców Prawnych.

§ 2

1.    Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy:

1)   Prorektora ds. Kadr,

2)   Prorektora ds. Kształcenia,

3)   Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką,

4)   Prorektora ds. Studenckich,

5)   Prorektora ds. Rozwoju Uczelni,

6)   Kanclerza.

2.    Prorektorzy i Kanclerz wykonują kompetencje Rektora w zakresie określonym niniejszą decyzją lub udzielonymi odrębnie pełnomocnictwami.

3.    Prorektorzy i Kanclerz realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresami kompetencji lub udzielonymi pełnomocnictwami i ponoszą za nie odpowiedzialność.

4.    Prorektorzy i Kanclerz kontrolują wydatkowanie środków finansowych przyznanych na nadzorowaną działalność oraz ponoszą odpowiedzialność za wydatkowanie środków z naruszeniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.

 

§ 3

1.    Prorektorzy w zakresie swojego działania:

1)   reprezentują Uniwersytet lub Rektora, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanych poza Uniwersytetem,

2)   współpracują z krajowymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,

3)   realizują współpracę Uniwersytetu z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami na podstawie zawartych przez Uniwersytet umów oraz porozumień,

4)   prowadzą działalność promocyjną Uniwersytetu,

5)   nadzorują opracowywanie, w układzie rzeczowym, projekty planów rzeczowo-finansowych

6)   w zakresie zadań realizowanych przez podległe jednostki oraz harmonogramy ich realizacji,

7)   dysponują środkami finansowymi przekazanymi w planie rzeczowo-finansowym na realizację zadań objętych zakresem ich działania,

8)   sporządzają analizy i sprawozdania merytoryczne z realizacji planu rzeczowo-finansowego

9)   w zakresie wykonanych zadań i wykorzystania środków, będących w ich dyspozycji lub nadzorze,

10)sprawują nadzór nad przygotowaniem projektów aktów prawnych regulujących sprawy należące do zakresu ich działania,

11)sprawują nadzór merytoryczny nad działalnością podległych im jednostek organizacyjnych,

12)monitorują i analizują procesy realizowane w podległych jednostkach lub w ramach powierzonych zadań,

13)sprawują kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania  dyscypliny finansów publicznych                    i prawa zamówień publicznych przez podległe jednostki organizacyjne, a także w zakresie realizacji powierzonych zadań,

14)nadzorują prawidłowe i terminowe wykonanie zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych ich zakresem działania,

15)koordynują i sprawują nadzór nad projektami realizowanymi przez Uniwersytet w ramach programów unijnych przez podległe im jednostki lub realizowanymi w ramach powierzonych zadań,

16)współpracują z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, których zakres zadań obejmuje sprawy należące do zakresów ich działania,

17)współpracują z komisjami senackimi, których właściwość obejmuje sprawy należące do ich zakresu działania oraz nadzorują ich pracę. Jeżeli właściwość komisji obejmuje sprawy należące do zakresów działania kilku prorektorów prorektora sprawującego nadzór nad komisją wyznacza Rektor.

2.    Prorektor z zastrzeżeniem ust. 3, podpisuje pisma adresowane w imieniu Uniwersytetu dotyczące jego wyłącznej kompetencji.

3.    W przypadkach spowodowanych  nieobecnością Prorektora oraz  pilnością sprawy, pisma,  o których mowa w ust. 2 podpisuje Rektor lub wyznaczony do zastępstwa Prorektor.

4.    Jeżeli zakres zadań powierzonych Prorektorowi obejmuje sprawy, należące do zakresu działania kilku prorektorów, Rektor wyznacza Prorektora, odpowiedzialnego za realizację tych zadań.

5.    Pod nieobecność Prorektora jego obowiązki wykonuje Prorektor wskazany przez Rektora.

 

§ 4

Prorektor ds. Kadr

1.    Prorektor ds. Kadr tworzy i realizuje politykę kadrową i płacową zgodną ze  strategią Uniwersytetu, reprezentuje Uniwersytet w sprawach z zakresu prawa pracy oraz dysponowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

2.    W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kadr:

1)   przedstawia Rektorowi prognozy potrzeb kadrowych niezbędnych do właściwej realizacji zadań Uniwersytetu zgodnie z przyjętą strategią,

2)   nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z  pracownikami z wyłączeniem osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt.10,

3)   tworzy kryteria oceny pracowników, 

4)   przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniającej ds. Nauczycieli Akademickich,

5)   ustala kryteria i zasady kierowania pracowników na krajowe i zagraniczne staże naukowe oraz podejmuje decyzje w tym zakresie,

6)   podejmuje decyzje w sprawach objętych właściwością działania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej,

7)   nadzoruje:

a)   funkcjonowanie bazy danych nauczycieli akademickich firmujących kierunki kształcenia,

b)   proces zatrudniania pracowników, o których mowa w pkt. 1, ich okresową ocenę oraz sprawy dyscyplinarne,

c)    ochronę danych osobowych,

d)   funkcjonowanie bazy wypoczynkowej prowadzonej przez Uniwersytet,

e)   realizację zadań wynikających z przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

f)    proces gromadzenia  dokumentów historycznych dotyczących Uniwersytetu,

8)   tworzy politykę w zakresie spraw socjalnych  pracowników Uniwersytetu,

9)   współpracuje:

1)   z Senacką Komisją ds. Kadrowych oraz Senacką Komisją Rozwoju Uczelni i Budżetu,

2)   ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie,

3)   z Radą Archiwalną.

3.    Prorektor ds. Kadr pełni nadzór nad realizacją zadań przez:

1)   Biuro ds. Kadr i Spraw Socjalnych,

2)   Archiwum i Muzeum.

4.    Prorektor ds. Kadr wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami w zakresie  ich kompetencji.

 

§ 5

Prorektor ds. Kształcenia

1.    Prorektor ds. Kształcenia pełni nadzór nad procesem kształcenia oraz reprezentuje  Uniwersytetw sprawach wynikających z powierzonych zadań.

2.    Prorektor ds. Kształcenia reprezentuje Uniwersytet w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

3.    W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kształcenia:

1)   tworzy:

a)   ofertę edukacyjną  dostosowaną do misji i strategii Uniwersytetu,

b)   minima kadrowe i programowe niezbędne do funkcjonowania nadzorowanej działalności,

2)   pełni nadzór i koordynuje wdrażanie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, prowadzonych na wydziałach (nowe kierunki studiów, kształcenie interdyscyplinarne, poszerzenie oferty dydaktycznej, e-learning, opracowanie oferty edukacyjnej dla cudzoziemców, kształcenie w językach obcych),

3)   pełni nadzór nad:

a)   procesem oceny jakości kształcenia i przygotowania do procesu akredytacji oraz systemem ECTS,

b)   rozliczeniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,

c)    promocją oferty edukacyjnej,

d)   funkcjonowaniem programu USOS,

e)   promocją zawodową absolwentów,

f)    kształceniem na studiach III stopnia i opracowywaniem koncepcji studiów doktoranckich,

g)   opracowywaniem treści programowych,

h)   kształceniem ustawicznym (studia podyplomowe, kursy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dzieci),

4)   zatwierdza przydział obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,

5)   organizuje współpracę dydaktyczną Uniwersytetu z jednostkami w kraju i za granicą,

6)   pełni nadzór merytoryczny nad systemem „antyplagiat”,

7)   podejmuje decyzje w sprawach legalizacji dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,

8)   współpracuje z Senacką Komisją ds. Dydaktycznych oraz Senacką Komisją Rozwoju Uczelni

9)   i Budżetu.

4.    Prorektorowi ds. Kształcenia podlegają:

1)   Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w zakresie jego kompetencji,

2)   Biuro Informatycznej Obsługi Studentów,

3)   Zamiejscowy Wydział w Ełku,

4)   Studium Języków Obcych,

5)   Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych,

6)   Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców,

7)   Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM,

8)   Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli.

5.    W ramach realizacji kompetencji  Prorektor ds. Kształcenia:

1)   reprezentuje Uniwersytet w sprawach z zakresu:

a)   rekrutacji na studia III stopnia,

b)   toku studiów na studiach III stopnia,

c)    kształcenia ustawicznego,

d)   pomocy materialnej doktorantów,

2)   reprezentuje Rektora w gremiach związanych z badaniami i kształceniem na studiach medycznych.

6.    W ramach przyznanych uprawnień Prorektor ds. Kształcenia podejmuje w szczególności decyzje w sprawach:

1)   odwołań od decyzji kierownika studiów doktoranckich w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji rady wydziału,

2)   przyznawania stypendiów doktoranckich.

7.    Prorektor ds. Kształcenia wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami w zakresie ich kompetencji.

 

§ 6

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

1.    Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką realizuje przyjęte kierunki działalności naukoweji badawczej Uniwersytetu oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach:

1)   związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację programów badawczych,

2)   umów na prowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych,

3)   umów z wydawnictwami w zakresie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu.

2.    W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką:

1)   prowadzi działania na rzecz pozyskiwania środków na badania naukowe, 

2)   nadzoruje:

a)   planowanie i prowadzenie badań naukowych,

b)   wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,

c)    wykorzystanie środków na realizację programów badawczych,

d)   uczelnianą ofertę naukową w zakresie promocji wyników badań, polityki licencyjnej i ochrony patentowej oraz wdrażania wyników badań i działalności eksperckiej,

e)   proces zakupów aparatury badawczej,

f)    działalność specjalistycznych laboratoriów, stacji doświadczalnych i stacji dydaktyczno-badawczych,

3)   inicjuje tworzenie nowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność badawczą, innowacyjną i wdrożeniową,

4)   określa główne kierunki badań i współpracy  naukowej na terenie kraju,

5)   zawiera umowy na realizację programów na badania naukowe współfinansowanych z funduszy pochodzenia krajowego,

6)   zatwierdza do realizacji wnioski projektów badawczych i podział środków na badania statutowe,

7)   udziela zezwoleń na organizację w Uniwersytecie sympozjów, konferencji, zjazdów itp. spotkań naukowych,

8)   akceptuje udział pracowników Uniwersytetu w spotkaniach naukowych,

9)   podejmuje decyzje w zakresie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu w Wydawnictwie Uniwersyteckim i wydawnictwach zewnętrznych,

10)współpracuje z Radą Biblioteczną, Radą Wydawniczą i Senacką Komisją Nauki oraz Senacką Komisją ds. Rozwoju Uczelni i Budżetu.

3.    Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką pełni nadzór nad funkcjonowaniem:

1)   Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką,

2)   Biura Współpracy Międzynarodowej,

3)   Biblioteki Uniwersyteckiej,

4)   Wydawnictwa Uniwersytetu,

5)   Centrum Badań Rozwoju Obszarów Wiejskich,

6)   Centrum Badań Energii Odnawialnej,

7)   Centrum Badań Europy Wschodniej,

8)   Centrum Badań Rozwoju Mleczarstwa,

9)   Centrum Badań Społecznych,

10)Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej,

11)Stacji Dydaktyczno-Badawczej z siedzibą w Bałdach

12)Stacji Dydaktyczno-Badawczej z siedzibą w Łężanach.

4.    Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami w zakresie ich kompetencji.

 

§ 7

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

1.    Prorektor ds. Rozwoju Uczelni koordynuje tworzenie strategii rozwoju i polityki finansowej Uczelni oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach wynikających z powierzonych zadań.

2.    W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Rozwoju Uczelni:

1)   koordynuje prace nad procesem tworzenia planu rzeczowo-finansowego,

2)   ustala zasady podziału środków w ramach planu rzeczowo-finansowego,

3)   zatwierdza część rzeczową projektu planu rzeczowo-finansowego w zakresie zadań realizowanych przez podległe jednostki z uwzględnieniem strategii i możliwości finansowych  Uniwersytetu,

4)   nadzoruje:

a)   tworzenie planów rzeczowo-finansowych oraz opracowywanie analiz i prognoz ekonomicznych stanowiących podstawę działalności Uniwersytetu,

b)   funkcjonowanie internetowej strony Uniwersytetu,

c)    uczelnianą i środowiskową sieć informatyczną,

5)   akceptuje do realizacji programy inwestycyjne,

6)   podejmuje decyzje w sprawie dofinansowania zagranicznych podróży służbowych pracowników,

7)   określa zasady finansowania pobytu delegacji zagranicznych w Uniwersytecie,

8)   współpracuje z:

a)   Senacką Komisją ds. Rozwoju Uczelni i Budżetu,

b)   spółkami, fundacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność z udziałem Uniwersytetu.

3.    Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni merytorycznie podlegają:

1)   Dział Obsługi Projektów Europejskich,

2)   Centrum Innowacji i Transferu Technologii,

3)   Regionalne Centrum Informatyczne,

4)   Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN.

4.    Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni podlegają, wynikające z nadzoru właścicielskiego,  sprawy związane z:

1)   Fundacją im. M. Oczapowskiego,

2)   Fundacją na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

3)   Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Bałcyny” Sp. z o.o.,

4)   Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Pozorty” Sp. z o.o.,

5.    Prorektor ds. Rozwoju Uczelni wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami w zakresie ich kompetencji.

 

§ 8

Prorektor ds. Studenckich

1.    Prorektor ds. Studenckich pełni nadzór nad tokiem studiów oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach wynikających z powierzonych zadań.

2.    Prorektor ds. Studenckich w szczególności nadzoruje:

1)   proces rekrutacji na studia I i II  stopnia, w tym na studia prowadzone w języku obcym,

2)   gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z tokiem studiów I i II stopnia oraz jej sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)   wykorzystywanie przez Samorząd Studentów środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele studenckie,

4)   przestrzeganie praw studentów przez organy Uniwersytetu, w tym proces wydawania decyzji, ustalania i pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne oraz przestrzeganie Regulaminu studiów,

5)   proces podziału dotacji na fundusz pomocy materialnej dla studentów,

6)   funkcjonowanie studenckich kół naukowych.

3.    W ramach swoich kompetencji  Prorektor ds. Studenckich:

1)   pełni funkcję organu odwoławczego i podejmuje decyzje administracyjne w sprawach:

a)   odwołań studentów od decyzji dziekana,

b)   spraw dyscyplinarnych studentów,

2)   podejmuje decyzje w sprawach:

a)   rejestracji uczelnianych organizacji studenckich,

b)   wyjazdów zagranicznych studentów,

c)    działalności studenckich kół naukowych,

d)   tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania studentom pomocy materialnej,

e)   gospodarki ogólnouczelnianymi salami dydaktycznymi.

3)   prowadzi postępowanie w zakresie imprez i zgromadzeń studentów na terenie Uniwersytetu,

4)   nadzoruje funkcjonowanie studenckich agend kulturalnych.

4.    Ponadto Prorektor ds. Studenckich:

1)   współpracuje z:

a)   samorządem studenckim, stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi,

b)   Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów,

c)    fundacjami i stowarzyszeniami w sprawach studenckich,   

2)   koordynuje działalność sportowo-rekreacyjną w Uniwersytecie.

5.    Prorektorowi ds. Studenckich podlegają:

1)   Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w zakresie jego kompetencji,

2)   Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych,

3)   Samorząd Studencki,

4)   Studium Wychowania Fizycznego,

5)   Akademickie Centrum Kultury i Promocji,

6)   Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego,

7)   Akademicki Zespół Sportowy.

6.    Prorektorowi ds. Studenckich podlegają, wynikające z nadzoru właścicielskiego, sprawy związane z:

1)   Fundacją Samorządu Studenckiego,

2)   Fundacją ŻAK.

7.    Prorektor ds. Studenckich wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami w zakresie ich kompetencji.

 

§ 9

Kanclerz

1.    Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu z wyłączeniem spraw przekraczających zwykły zarząd.

2.    W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu. Zakres ten obejmuje w szczególności czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia Uniwersytetu i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności. Zakres spraw przekraczających zwykły zarząd określa pełnomocnictwo.

3.    W sprawach objętych zakresem swojego działanie Kanclerz współpracuje z Rektorem i Prorektorami oraz reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.

4.    Kanclerzowi podlegają jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu wchodzące w skład pionu Kanclerza na podstawie odrębnych przepisów oraz dziekanaty w zakresie określonym w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu.

5.    W ramach swoich kompetencji Kanclerz:

1)   reprezentuje Uniwersytet, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, w stosunkach prawnych

2)   z innymi podmiotami, w tym przy podpisywaniu umów w zakresie podejmowanych czynności zwykłego zarządu do wysokości łącznej środków przeznaczonych na dany cel w planie rzeczowo – finansowym Uniwersytetu na dany rok,

3)   reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz przed organami i urzędami w związku z realizacją zadań wynikających ze zwykłego zarządu,

4)   koordynuje działalność administracyjną, finansową, techniczną i gospodarczą Uniwersytetu,

5)   określa zasady dotyczące zarządzania majątkiem Uniwersytetu i nadzoruje nad ich przestrzeganie,

6)   zapewnia wykonanie uchwał Senatu w zakresie wymagającym działań administracyjnych,

7)   nadzoruje:

a)   realizację polityki kadrowej w jednostkach administracji Uniwersytetu wchodzących w skład pionu Kanclerza na podstawie odrębnych przepisów,

b)   prawidłowe i terminowe wykonanie zaleceń pokontrolnych w  jednostkach organizacyjnych objętych jego zakresem działania,

c)    proces właściwego wykorzystania obiektów i urządzeń Uniwersytetu,

d)   funkcjonowanie podległych jednostek,

e)   proces opracowania planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji,

f)    realizację inwestycji, remontów i modernizacji,

g)   tworzenie systemu wewnętrznych przepisów oraz zasad dotyczących realizacji zadań w podległych jednostkach i ich realizację,

8)   sprawuje kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych.

6.    Zadanie, o którym mowa w ust. 5 pkt. 6 lit. a Kanclerz realizuje w szczególności poprzez:

1)   analizę potrzeb kadrowych i składanie wniosków w tej sprawie do właściwego Prorektora,

2)   podejmowanie decyzji o zwiększeniu zatrudnienia na uzasadniony wniosek kierownika jednostki, 

3)   udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów do zatrudnienia,

4)   opiniowanie wniosków o zatrudnienie rozpatrywanych w innym trybie niż tryb konkursowy.

7.    Kanclerz wydaje decyzje w sprawach należących do jego właściwości rzeczowej oraz opinie w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt. 4. Negatywna opinia Kanclerza jest wiążąca.

8.    Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy zastępców zatrudnianych w trybie określonym przez odrębne przepisy.

9.    Podział kompetencji pomiędzy Kanclerza i jego zastępców następuje w drodze decyzji Kanclerza z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących Kwestora.

 

§ 10

Traci moc Decyzja nr 46/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.

 

§ 11

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2012
Data publikacji:
11.09.2012 13:58
Data aktualizacji:
15.10.2014 13:50
Liczba wyświetleń:
6653
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 35 - czesc I.pdf2.06 MB
Decyzja Nr 35 - czesc II.pdf1.97 MB
Decyzja35podzKOMPETENCJI(1).doc109.5 KB