Nr 68/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 68/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 sierpnia 2012 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 59/2011 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art.199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 59/2011 Rektora z dnia 23 września 2011 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 76/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

1.    W § 2 ust. 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „4) doktorant delegowany przez Radę Samorządu Doktorantów.”

2.    W § 2 dodaje się ust. 12a. w brzmieniu: „12a. Od decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje wniosek do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.”

3.    W § 2 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „ 15. Na podstawie oryginału protokołu komisji stypendialnej przygotowuje się listy przyznanych świadczeń i przedkłada je dziekanowi lub rektorowi.”

4.    W § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Kwotę:

1)   stypendium socjalnego w wysokości minimalnej i maksymalnej;

2)   zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki;

3)   stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

4)   stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zasady przydziału stypendiów;

5)   ustala rektor na początku każdego roku akademickiego na podstawie liczby złożonych wniosków, informacji w nich zawartych oraz wysokości dotacji na ten cel.”

5.    W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne, a stypendium dla najlepszych doktorantów – przez rektora, na pisemny wniosek doktoranta.”

6.    W § 8 ust 2 pkt 2) skreśla się:

1)   „lit. a)”

2)   „lit. d)”

7.    W § 8 ust 2 dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:”2a) zaświadczenia albo oświadczenia doktoranta

8.    i członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;”

1)   W § 8 ust 14. otrzymuje brzmienie: „14. Prawo do stypendium socjalnego ustalane jest ponownie w trakcie roku akademickiego w przypadku:

2)   zwiększenia się albo zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu;

3)   utraty albo uzyskania dochodu w sytuacjach wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych;

4)   uzyskania przez rodzeństwo doktoranta lub dziecko doktoranta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny doktoranta, a także w przypadku utraty takiego orzeczenia

5)   z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.”

9.    W § 8 dodaje się ust. 15. w brzmieniu: „15. Doktorant pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu o okolicznościach wymienionych w ust. 14 oraz ponownego złożenia wniosku.”

10. W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Podstawą przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich jest średnia ocen uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 4,0. Stypendium może otrzymać do 50% najlepszych doktorantów pierwszego roku studiów na Wydziale. ”

11. W § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ 4. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów może otrzymać do 50% najlepszych doktorantów danego roku na Wydziale. Przyznanie stypendium warunkowane jest uzyskaniem najwyższych lokat na liście rankingowej w danej populacji.”

12. W § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Ustala się następujące kryteria merytoryczne dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów i odpowiadającą im liczbę punktów:

1)   wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

a)   5,00 – 4,75 – 4 pkt,

b)   4,74 – 4,50 – 3 pkt,

c)    4,49 – 4,25 – 2 pkt,

d)   4,24 – 4,00 – 1 pkt;

2)   wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną - uzyskanie pozytywnej opinii kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej, w której doktorant odbywał praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu – maksymalnie 2 pkt[1],

3)   wycena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa:

a)   publikacje w czasopismach w formie drukowanej i elektronicznej:

a1) autor lub współautor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy Filadelfijskiej - 6 pkt,

a2) autor lub współautor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 3 pkt,

a3) autor lub współautor recenzowanej publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie naukowym nie ujętym w wyżej wymienionych listach - 1 pkt;

a4) autor publikacji popularno-naukowej – 0,5 pkt (maksymalnie 1 pkt),

b)   książki naukowe:

b1) autor lub współautor monografii[2] lub podręcznika autorskiego - 6 pkt,

b2) autor lub współautor rozdziału[3] w monografii lub podręczniku autorskim - 3 pkt,

b3) autor lub współautor artykułu w recenzowanej pracy zbiorowej - 2 pkt;

c)    konferencje naukowe:

c1) aktywny udział w międzynarodowej konferencji lub międzynarodowej cyklicznej konferencji kół naukowych - 2 pkt[4],

c2) aktywny udział w krajowej konferencji lub krajowej cyklicznej konferencji kół naukowych - 1 pkt4;

d)   staż naukowy:

d1) zrealizowany staż naukowy trwający ponad 3 miesiące - 3 pkt,

d2) zrealizowany staż naukowy trwający od 1 tygodnia do 3 miesięcy, program wymiany, szkoły letnie - 1 pkt (maksymalnie 3 pkt);

e)   projekty badawcze (w całym okresie realizacji):

e1) realizacja projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 3 pkt,

e2) realizacja projektu w ramach dotacji na finansowanie działalności statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich - 1 pkt,

e3) realizacja projektu naukowego finansowanego z innych źródeł - 2 pkt;

f)    patenty:

f1) patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub urząd patentowy za granicą – 3 pkt,

f2) zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędzie patentowym za granicą - 2 pkt;

f3) prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez UP lub udzielone za granicą – 1 pkt (max. 6 pkt.)

g)   otwarcie przewodu doktorskiego (od momentu otwarcia do końca studiów) – 2 pkt

h)   szkolenia i kursy (minimum 3-dniowe) poszerzające wiedzę z dyscypliny naukowej, metod badawczych – 1pkt (maksymalnie 3 pkt).”

13. W § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Każde osiągniecie należy odpowiednio udokumentować poprzez załączenie oryginału lub kserokopii:

1)   w przypadku prac twórczych/monografii/podręczników autorskich:

a)   strony tytułowej czasopisma/monografii/podręcznika autorskiego,

b)   strony z numerem ISBN oraz liczbą arkuszy wydawniczych monografii/ podręcznika/rozdziału z monografii lub podręcznika,

c)    spisu treści,

d)   pierwszej strony artykułu/ pierwszej i ostatniej strony rozdziału,

e)   a w przypadku doktorantów z IV roku dopuszczalne jest potwierdzenie o przyjęciu publikacji do druku;

2)   w przypadku aktywnego udziału w konferencjach:

a)   strony tytułowej materiałów konferencyjnych,

b)   strony ze streszczeniem,

c)    imiennego zaświadczenia od organizatora o udziale w konferencji i/lub ksero umowy z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz UWM w Olsztynie i/lub potwierdzenia od kierownika katedry;

3)   w przypadku realizacji stażu – umowy (np. o realizację stażu) lub zaświadczenia

4)   odbyciu stażu wystawione przez jednostkę przyjmującą lub koordynatora, w przypadku realizacji projektu badawczego – umowy (np. o realizację projektu badawczego) lub zaświadczenia (np. od kierownika projektu o jego realizacji przez doktoranta),

5)   w przypadku przyjęcia zgłoszenia lub udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy przez Urząd Patentowy RP lub urząd patentowy za granicą - potwierdzenie przyjęciu zgłoszenia lub udzieleniu patentu chronionego prawami autorskimi, prawa ochronnego na wzór użytkowy wydane przez Urząd Patentowy,

6)   w przypadku otwarcia przewodu – zaświadczenia z dziekanatu.

14. W § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Efekty działalności naukowej doktorant przedkłada do oceny tylko raz, za ubiegły rok akademicki.”

15. W § 12 ust. 8 skreśla się.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ[1] Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, który uzyskał zwolnione z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych – 0 pkt.

[2] Przez „monografię naukową” należy rozumieć recenzowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe (minimum 5 arkuszy wydawniczych), opublikowane jako książka lub odrębny tom, przedstawiające jakieś zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie oraz atlasy i mapy wieloaspektowe. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp.

[3] Przez "rozdział w monografii" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego). Do oceny nie można przedstawiać wznowień.

[4] Bez względu na liczbę prezentowanych doniesień.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.08.2012
Data publikacji:
28.08.2012 10:49
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:41
Liczba wyświetleń:
4200
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz68zm59Regulaminpomocymatedoktoranci.doc74 KB