Nr 60 /2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2012/2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 60 /2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 sierpnia  2012 roku

 

w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń  związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz.1447), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych przysługuje w danym roku akademickim jednorazowo  dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§ 2

Wydziałowy kierownik studenckich praktyk, z wyłączeniem  praktyk związanych z pracą dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), z tytułu wykonywania prac administracyjnych i organizacyjnych, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł za 100 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów praktykujących proporcjonalnie do liczby studentów. Jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzielimy przez 30 i otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni praktyki. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł.

 

§ 3

Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł za grupę 24 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów. Jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc,  miesięczną stawkę wynagrodzenia dzielimy przez 30 i otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni praktyki. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł.

 

§ 4

Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem  praktyk  zapewnia kadrę, o której mowa w § 2 i w § 3.

 

§ 5

1.    Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej - nauczyciel szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej - otrzymuje:

1)   za wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad studentami podczas odbywania praktyk pedagogicznych ciągłych, kwotę  w wysokości – 40 zł za każdy tydzień praktyki 1 studenta,

2)   za wykonanie obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny zajęć z udziałem 1 grupy studenckiej podczas odbywania praktyk śródrocznych, kwotę  w wysokości – 30 zł za efektywne zajęcia pokazowe dla studentów.

2.    Kwoty, o których mowa w ust.1 przysługują za okres trwania praktyki i  wypłacane są na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej, którą należy zarejestrować w Dziale Płac przed rozpoczęciem praktyki.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października  2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.08.2012
Data publikacji:
08.08.2012 10:37
Data aktualizacji:
24.10.2013 12:54
Liczba wyświetleń:
2821
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz30wynagrzapraktyki2012-2013.doc40 KB