Nr 54/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie Regulaminu wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 54/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 lipca 2012 roku

 

w sprawie Regulaminu wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 572) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia..

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2012

z dnia 27 lipca 2012 roku

 

REGULAMIN

wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom

będącym osobami niepełnosprawnymi

warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

§ 1

1.    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansuje z dotacji podmiotowej działania, których celem jest stwarzanie studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

2.    Wartość jednostkowa sprzętu zakupionego w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 3.500 zł.

 

§ 2

Wykaz działań, które mogą być finansowane z dotacji:

1)   utworzenie i prowadzenie strony internetowej Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych;

2)   organizacja zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu sportowego;

3)   dostosowywanie/adaptacja egzaminów wstępnych i okresowych oraz innych form zaliczeń do potrzeb i możliwości studentów niepełnosprawnych;

4)   pokrycie kosztów funkcjonowania i promocji Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych;

5)   pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu;

6)   zapewnienie uczestnictwa pracowników Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych, studentów i doktorantów, Wydziałowych Opiekunów Studentów Niepełnosprawnych oraz pracowników Uniwersytetu działających na rzecz studentów niepełnosprawnych w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach związanych z problematyką osób niepełnosprawnych, w celu podniesienia jakości działań podejmowanych na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych Uniwersytetu;

7)   kształtowanie wśród pracowników Uniwersytetu prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych;

8)   likwidowanie drobnych barier architektonicznych/instytucjonalnych;

9)   zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, które wypożyczane będą studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi w ramach wypożyczalni sprzętu w Biurze ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu;

10)aktywizacja studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi w społeczności akademickiej (w tym imprezy oświatowe, kulturalne, sportowe, itp.);

11)aktywizacja społeczności akademickiej na rzecz studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi – integracja środowiska studentów pełno- i niepełnosprawnych (w tym imprezy oświatowe, kulturalne, sportowe itp.);

12)dodatkowe, uzupełniające zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi (na wniosek studenta);

13)realizacja specjalistycznych lektoratów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

14)kształcenie lektorów języków obcych w zakresie specyficznej metodologii nauczania osób niepełnosprawnych, wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania;

15)inne zadania dotyczące stwarzania studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

 

§ 3

1.    Zakupiony w ramach dotacji sprzęt przeznaczony do wypożyczenia wydawany będzie na podstawie odrębnych zasad określonych przez Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych.

2.    W przypadku zamawiania dostaw i usług stosuje się procedury udzielania zamówień publicznych obowiązujące na Uniwersytecie.

3.    Udzielenie pomocy poszczególnym jednostkom Uniwersytetu związanej ze wsparciem procesu dydaktycznego studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi, następuje na pisemny wniosek Kierownika danej jednostki Uniwersytetu. Decyzję o przyznaniu wsparcia i jej formie podejmie Rektor po zaopiniowaniu przez Kierownika Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych.

4.    Udzielenie wsparcia w postaci uzupełniających zajęć dydaktycznych odbywa się na pisemny wniosek studenta skierowany do Kierownika Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych. Decyzję o przyznaniu wsparcia i jej formie podejmie Rektor po zaopiniowaniu przez Kierownika Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych.

 

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor.

 

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.07.2012
Data publikacji:
30.07.2012 07:23
Data aktualizacji:
24.10.2013 12:59
Liczba wyświetleń:
3018
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz54wydatkowdotacjeniepelnospr.doc38.5 KB